ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลือกที่อยู่อาศัยของผู้ที่ทำงานด้านการให้บริการ ในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลือกที่อยู่อาศัยของผู้ที่ทำงานด้านการให้บริการ ในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : อิศรา รัชโนวรรณ
คำค้น : ที่อยู่อาศัย -- ไทย -- กรุงเทพฯ , คนจนในเมือง -- ไทย -- กรุงเทพฯ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มานพ พงศทัต , ประภาภัทร นิยม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746384031 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12569
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ศึกษาสภาพปัจจุบันในด้านที่อยู่อาศัย ความสัมพันธ์ระหว่างทำเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัยและที่ทำงาน และปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกที่อยู่อาศัยของพนักงานขาย ที่ทำงานในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า พนักงานขายที่ทำงานในห้างสรรพสินค้า ส่วนใหญ่มีทำเลที่ตั้งของที่อยู่อาศัยใกล้กับที่ทำงาน โดยใช้เวลาในการเดินทางมาทำงานประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง โดยรถประจำทางและการเดิน การจัดหาที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่จะเป็นการเช่า โดยมีค่าเช่าเฉลี่ยประมาณ 1,680 บาท ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 28 ของรายได้ ซึ่งนับว่าเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าเกณฑ์ปกติ ประเภทของที่พักอาศัยส่วนใหญ่จะเป็นแฟลต รองลงมาคือห้องแบ่งเช่าในตึกแถว โดยพักอาศัยอยู่ร่วมกัน 2 ถึง 3 คน สิ่งอำนวยความสะดวกใกล้เคียงบริเวณที่อยู่อาศัย ได้แก่ ร้ายขายอาหาร ร้านขายของชำ ร้านเสริมสวย และร้านซักรีด ในส่วนของผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่ไม่มีสวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยให้แก่พนักงาน สำหรับสถานประกอบการที่มีสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย จะอยู่ในรูปแบบของการช่วยเหลือด้านการเงินเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และมีบางแห่งที่มีการจัดหาที่อยู่อาศัยให้พนักงาน รูปแบบสวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่พนักงานส่วนใหญ่ต้องการคือ การจัดหาที่อยู่อาศัยให้พนักงานเช่า หรือซื้อในราคาถูก สำหรับปัจจัยในการพิจารณาเลือกที่พักอาศัยของพนักงาน เรียงลำดับได้ดังนี้ 1. ราคาที่สามารถจ่ายได้ 2. ทำเลที่ตั้ง 3. การคมนาคมเดินทาง 4. สภาพแวดล้อม 5. สิ่งอำนวยความสะดวก การเลือกที่อยู่อาศัยในอนาคต พนักงานส่วนใหญ่เลือกที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวปลูกสร้างเอง ในทำเลที่ตั้งที่เป็นภูมิลำเนาเดิมของตน พนักงานสนใจโครงการที่อยู่อาศัยของภาครัฐมากกว่าของเอกชน ราคาที่อยู่อาศัยที่พนักงานสนใจเลือกคือ ต่ำกว่า 3 แสนบาท ความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือนอยู่ในช่วง 2,001-4,000 บาท ในส่วนของการแก้ไข ผู้ประกอบการน่าจะมีการช่วยเหลือพนักงานโดยการเพิ่มสวัสดิการ ในรูปแบบของการจัดหาที่อยู่อาศัยใกล้ที่ทำงาน ให้พนักงานเช่าในราคาถูก ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในด้านที่อยู่อาศัย และค่าใช้จ่ายในการเดินทางแก่พนักงาน ในส่วนของภาครัฐน่าจะมีการดูแลกิจการที่อยู่อาศัยให้เช่า ให้มีมาตรฐานและสภาพของตัวที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น และควรจะมีการส่งเสริมด้านการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยเหลือให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

บรรณานุกรม :
อิศรา รัชโนวรรณ . (2540). การเลือกที่อยู่อาศัยของผู้ที่ทำงานด้านการให้บริการ ในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิศรา รัชโนวรรณ . 2540. "การเลือกที่อยู่อาศัยของผู้ที่ทำงานด้านการให้บริการ ในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิศรา รัชโนวรรณ . "การเลือกที่อยู่อาศัยของผู้ที่ทำงานด้านการให้บริการ ในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
อิศรา รัชโนวรรณ . การเลือกที่อยู่อาศัยของผู้ที่ทำงานด้านการให้บริการ ในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.