ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ (พ.ศ.2539-2541)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ (พ.ศ.2539-2541)
นักวิจัย : โชติรส อุตสาหกิจ
คำค้น : ภาพยนตร์โฆษณา , การวิเคราะห์เนื้อหา , การประชาสัมพันธ์ , สัญญวิทยา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , ปรมะ สตะเวทิน
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743316574 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12548
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาสังคม หัวข้อหรือสาระ แนวคิด และการสื่อสารความหมายที่ใช้ในภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เข้ารอบสุดท้ายของการประกวดโฆษณายอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (tact awards) พ.ศ. 2539-2541 จำนวน 50 เรื่อง ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาสังคม 13 ปัญหาที่นำเสนอในภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ จำนวน 39 เรื่อง เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจ 3 ปัญหา ได้แก่ ปัญหาด้านพลังงาน ปัญหาด้านค่าครองชีพสูง และปัญหาด้านความยากจน และเป็นปัญหาทางสังคม 10 ปัญหา ได้แก่ ปัญหาด้านอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาด้านการศึกษา ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติ ปัญหาด้านศีลธรรม วัฒนธรรม และจิตใจ ปัญหาด้านครอบครัว ปัญหาด้านทุพพโภชนาการ ปัญหาด้านคนชรา/วัยรุ่น ปัญหาด้านการใช้ แรงงานเด็กและสตรี ปัญหาด้านยาเสพติด และปัญหาด้านสุขภาพอนามัยและโรคภัยไข้เจ็บ 2. หัวข้อหรือสาระที่มีอัตราการนำเสนอสูงสุด ได้แก่ หัวข้อหรือสาระที่เน้นด้านสถาบัน รองลงมาคือหัวข้อหรือสาระที่เน้นด้านเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยังมีหัวช้อหรือสาระที่เน้นการให้บริการสาธารณะ เน้นด้านเหตุการณ์พิเศษที่สถาบันจัดขึ้น และเน้นด้านการขอความสนับสนุน 3. แนวคิดที่มีอัตราการนำเสนอสูงสุด ได้แก่ ปัญหาและการแก้ไข รองลงมาคือการใช้ความสะเทือนอารมณ์ นอกจากนั้นยังมีการอ้างเหตุผล การใช้บุคคลิกของผู้แสดง การใช้ความน่ารักน่าเอ็นดูของผู้แสดง การใช้อารมณ์ขัน การใช้สัญญลักษณ์ การเปรียบเทียบ และการใช้รูปแบบวัฒนธรรม 4. การสื่อความหมายนัยตรงและการสื่อความหมายนัยแฝง มีการนำเสนอในอัตราที่ใกล้เคียงกัน

บรรณานุกรม :
โชติรส อุตสาหกิจ . (2541). การวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ (พ.ศ.2539-2541).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โชติรส อุตสาหกิจ . 2541. "การวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ (พ.ศ.2539-2541)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โชติรส อุตสาหกิจ . "การวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ (พ.ศ.2539-2541)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
โชติรส อุตสาหกิจ . การวิเคราะห์เนื้อหาภาพยนตร์โฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ์ (พ.ศ.2539-2541). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.