ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นักวิจัย : บรรจบ ภิรมย์คำ , อุทัยรัตน์ ณ นคร , ชัชรี นฤทุม , รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล , วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ , สุพิตร สมาหิโต , ชูเกียรติ รักซ้อน , สมบัติ ชิณะวงศ์ , อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ , เจษฎา แก้วกัลยา , ยุทธนา ตาละลักษมณ์ , สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา , ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ , สาคร ชินวงค์ , สุมิตร สุวรรณ , สมชาย ดอนเจดีย์ , วันชัย อรุณประภารัตน์ , บัญชา ขวัญยืน , นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ , ดำรงค์ ศรีพระราม , วุฒิชัย กปิลกาญจน์ , ภัทรนันท์ ทักขนนท์ , รัชด ชมภูนิช , สคาร ทีจันทึก , สันติ ทองพำนัก , พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค , ฝอยฝา ชุติดำรง , ธนภณ พันธเสน , มยุรี ถนอมสุข , ทัศตริน วรรณเกตุศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1140049000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บรรจบ ภิรมย์คำ , อุทัยรัตน์ ณ นคร , ชัชรี นฤทุม , รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล , วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ , สุพิตร สมาหิโต , ชูเกียรติ รักซ้อน , สมบัติ ชิณะวงศ์ , อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ , เจษฎา แก้วกัลยา , ยุทธนา ตาละลักษมณ์ , สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา , ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ , สาคร ชินวงค์ , สุมิตร สุวรรณ , สมชาย ดอนเจดีย์ , วันชัย อรุณประภารัตน์ , บัญชา ขวัญยืน , นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ , ดำรงค์ ศรีพระราม , วุฒิชัย กปิลกาญจน์ , ภัทรนันท์ ทักขนนท์ , รัชด ชมภูนิช , สคาร ทีจันทึก , สันติ ทองพำนัก , พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค , ฝอยฝา ชุติดำรง , ธนภณ พันธเสน , มยุรี ถนอมสุข , ทัศตริน วรรณเกตุศิริ . (2555). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บรรจบ ภิรมย์คำ , อุทัยรัตน์ ณ นคร , ชัชรี นฤทุม , รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล , วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ , สุพิตร สมาหิโต , ชูเกียรติ รักซ้อน , สมบัติ ชิณะวงศ์ , อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ , เจษฎา แก้วกัลยา , ยุทธนา ตาละลักษมณ์ , สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา , ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ , สาคร ชินวงค์ , สุมิตร สุวรรณ , สมชาย ดอนเจดีย์ , วันชัย อรุณประภารัตน์ , บัญชา ขวัญยืน , นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ , ดำรงค์ ศรีพระราม , วุฒิชัย กปิลกาญจน์ , ภัทรนันท์ ทักขนนท์ , รัชด ชมภูนิช , สคาร ทีจันทึก , สันติ ทองพำนัก , พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค , ฝอยฝา ชุติดำรง , ธนภณ พันธเสน , มยุรี ถนอมสุข , ทัศตริน วรรณเกตุศิริ . 2555. "การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
บรรจบ ภิรมย์คำ , อุทัยรัตน์ ณ นคร , ชัชรี นฤทุม , รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล , วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ , สุพิตร สมาหิโต , ชูเกียรติ รักซ้อน , สมบัติ ชิณะวงศ์ , อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ , เจษฎา แก้วกัลยา , ยุทธนา ตาละลักษมณ์ , สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา , ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ , สาคร ชินวงค์ , สุมิตร สุวรรณ , สมชาย ดอนเจดีย์ , วันชัย อรุณประภารัตน์ , บัญชา ขวัญยืน , นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ , ดำรงค์ ศรีพระราม , วุฒิชัย กปิลกาญจน์ , ภัทรนันท์ ทักขนนท์ , รัชด ชมภูนิช , สคาร ทีจันทึก , สันติ ทองพำนัก , พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค , ฝอยฝา ชุติดำรง , ธนภณ พันธเสน , มยุรี ถนอมสุข , ทัศตริน วรรณเกตุศิริ . "การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
บรรจบ ภิรมย์คำ , อุทัยรัตน์ ณ นคร , ชัชรี นฤทุม , รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล , วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ , สุพิตร สมาหิโต , ชูเกียรติ รักซ้อน , สมบัติ ชิณะวงศ์ , อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ , เจษฎา แก้วกัลยา , ยุทธนา ตาละลักษมณ์ , สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา , ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ , สาคร ชินวงค์ , สุมิตร สุวรรณ , สมชาย ดอนเจดีย์ , วันชัย อรุณประภารัตน์ , บัญชา ขวัญยืน , นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ , ดำรงค์ ศรีพระราม , วุฒิชัย กปิลกาญจน์ , ภัทรนันท์ ทักขนนท์ , รัชด ชมภูนิช , สคาร ทีจันทึก , สันติ ทองพำนัก , พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค , ฝอยฝา ชุติดำรง , ธนภณ พันธเสน , มยุรี ถนอมสุข , ทัศตริน วรรณเกตุศิริ . การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.