ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสกัดแป้งจากเมล็ดข้าวฟ่างโดยการโม่แห้ง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสกัดแป้งจากเมล็ดข้าวฟ่างโดยการโม่แห้ง
นักวิจัย : ณัฐกฤตา สุวรรณทีป
คำค้น : แป้ง , การโม่แห้ง , เมล็ดข้าวฟ่าง , ข้าวฟ่าง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรพงศ์ นวังคสัตถุศาสน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743323767 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12512
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการสกัดแป้งจากเมล็ดข้าวฟ่างด้วยวิธีการขัดเปลือกร่วมกับการโม่แห้งและแยกขนาดด้วยลมและตะแกรงร่อน การปรับปริมาณความชื้นของเมล็ดก่อนการบดด้วยการแช่น้ำเป็นขั้นตอนที่จำเป็น ทำการทดลองกับเมล็ดข้าวฟ่าง 5 พันธุ์ คือ KU 9501, KU 9502, KU 804, KU 630 และ KU 439 พบว่าควรปรับปริมาณความชื้นของเมล็ดให้เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 4, 6, 4, 6 และ 6 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ก่อนการนำไปบดหยาบ เมื่อบดแล้วสามารถแยกเมล็ดได้ 3 ส่วน คือ เปลือก เนื้อเมล็ดที่แตกหัก และส่วนอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 1000 ไมครอน จากนั้นนำส่วนเนื้อเมล็ดไปบดละเอียดและแยกขนาด สามารถแยกแป้งออกเป็น 3 ส่วน คือ แป้งส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่า 200 ไมครอน (C) ขนาด 100-200 ไมครอน (M) และขนาดเล็กกว่า 100 ไมครอน (F) นำทั้ง 3 ส่วนนี้ รวมทั้งส่วนเปลือกและส่วนอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 1000 ไมครอน ไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะส่วนแป้งทั้ง 3 ส่วนที่ได้จากการบดละเอียด พบว่าแป้งที่มีขนาดใหญ่กว่า 200 ไมครอน (C) มีปริมาณโปรตีนเป็นองค์ประกอบสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 5 ส่วน พบว่าแป้งที่มีขนาดใหญ่กว่า 200 ไมครอน (C) มีปริมาณเถ้าและไขมันเป็นองค์ประกอบต่ำที่สุด แต่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงที่สุด ส่วนเปลือกมีปริมาณเถ้า ไขมันและเส้นใยเป็นองค์ประกอบสูงที่สุด แต่มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตต่ำที่สุด

บรรณานุกรม :
ณัฐกฤตา สุวรรณทีป . (2541). การสกัดแป้งจากเมล็ดข้าวฟ่างโดยการโม่แห้ง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐกฤตา สุวรรณทีป . 2541. "การสกัดแป้งจากเมล็ดข้าวฟ่างโดยการโม่แห้ง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐกฤตา สุวรรณทีป . "การสกัดแป้งจากเมล็ดข้าวฟ่างโดยการโม่แห้ง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
ณัฐกฤตา สุวรรณทีป . การสกัดแป้งจากเมล็ดข้าวฟ่างโดยการโม่แห้ง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.