ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของวัยรุ่น : ศึกษากรณี นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2538

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของวัยรุ่น : ศึกษากรณี นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2538
นักวิจัย : สุเนตร สุธาภุชกุล
คำค้น : วัยรุ่น -- ไทย , เสื้อผ้า , สังคมประกิต , พฤติกรรมผู้บริโภค , ชนชั้นในสังคม -- ไทย , ค่านิยมในวัยรุ่น
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิเทศ ตินณะกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746353535 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12482
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (สค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้าย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ของวัยรุ่น สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย อาชีพของบิดามารดา ระดับการศึกษาของบิดามารดา รายได้ของครอบครัว และการขัดเกลาทางสังคม ซึ่งศึกษาถึง เพื่อนสนิท สื่อสารมวลชน และ การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ว่ามีผลกระทบและมีความสัมพันธ์อย่างไรต่อการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของวัยรุ่น โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเป็นเครื่องมือในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า เกือบทุกปัจจัยมีผลกระทบและมีความสัมพันธ์ต่อการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของวัยรุ่นยกเว้น ระดับการศึกษาของบิดามารดา โดยเรียงลำดับปัจจัยที่มีผลกระทบจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 1. รายได้ของวัยรุ่น สื่อสารมวลชน และการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว โดยสื่อสารมวลชนที่มีผลกระทบต่อการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมากที่สุด ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ และนิตยสาร/วารสาร 2. เพศ อาชีพและรายได้ของบิดามารดา 3. อายุ ระดับการศึกษาของวัยรุ่น และเพื่อนสนิท

บรรณานุกรม :
สุเนตร สุธาภุชกุล . (2539). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของวัยรุ่น : ศึกษากรณี นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2538.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุเนตร สุธาภุชกุล . 2539. "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของวัยรุ่น : ศึกษากรณี นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2538".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุเนตร สุธาภุชกุล . "ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของวัยรุ่น : ศึกษากรณี นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2538."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
สุเนตร สุธาภุชกุล . ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของวัยรุ่น : ศึกษากรณี นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2538. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.