ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปฏิรูปการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดนักการเมืองและข้าราชการประจำ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปฏิรูปการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดนักการเมืองและข้าราชการประจำ
นักวิจัย : พอพล มณีรินทร์
คำค้น : การเลือกตั้ง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746354825 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12466
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคของการเลือกตั้งในปัจจุบันและเพื่อเปรียบเทียบแนวความคิดของนักการเมืองและข้าราชการประจำ ใช้วิธีการศึกษาแบบสำรวจและสัมภาษณ์เพิ่มเติม โดยแบ่งประเด็นการศึกษาเป็น 16 ประเด็นด้วยกัน ผลการศึกษาวิจัยพบว่าปัญหาของการเลือกตั้งในปัจจุบันคือปัญหาเรื่องการทุจริต และการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ผลการสอบถามพบว่าแนวความคิดของนักการเมืองและข้าราชการประจำมีแนวความคิด ที่เห็นเหมือนกัน จำนวน 10 ประเด็น และมีแนวความคิดที่แตกต่างกัน จำนวน 6 ประเด็น เหตุผลที่แนวความคิดแตกต่างกันนั้นขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของแต่ละกลุ่มเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้ ประเด็นที่แตกต่างกันคือ 1. ออกกฎหมายบังคับผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2. ใช้วิธีเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากรอบเดียวดังที่เคยให้กันมา 3 . ส.ส. ทุกประเภทจะเป็นนายกรัฐมนตรีมิได้ 4. รัฐจัดการด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์และพิมพ์โปสเตอร์ให้แก่ผู้สมัครทุกคนเหมือนกันหมด 5. ให้มีการตรวจสอบการเงินของพรรคการเมืองอย่างเข้มงวด 6. ออกกฎหมายกำหนดโทษผู้ทุจริตในการเลือกตั้งโดยเฉพาะผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นค่าปรับจำนวนสูงมาก ผู้ศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าเห็นควรมีการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยให้แก่ประชาชน, ส่งเสริมให้ข้าราชการมีอุดมการณ์ทางการเมืองอย่างแท้จริง, มีการพัฒนาสถาบันพรรคการเมือง, มีคณะกรรมการเลือกตั้งมีอำนาจเต็มไม่สังกัดกระทรวงมหาดไทย, มีการแก้ไขวิธีการเลือกตั้งโดยใช้วิธีเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม และมีการตรวจสอบการใช้จ่ายในการเลือกตั้งอย่างเข้มงวด เป็นต้น

บรรณานุกรม :
พอพล มณีรินทร์ . (2539). การปฏิรูปการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดนักการเมืองและข้าราชการประจำ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พอพล มณีรินทร์ . 2539. "การปฏิรูปการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดนักการเมืองและข้าราชการประจำ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พอพล มณีรินทร์ . "การปฏิรูปการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดนักการเมืองและข้าราชการประจำ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
พอพล มณีรินทร์ . การปฏิรูปการเลือกตั้ง : ศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดนักการเมืองและข้าราชการประจำ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.