ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
คำค้น : การจัดการศึกษา , การพัฒนาแบบยั่งยืน , การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม , การศึกษากับสังคม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : 9789744014238 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12457
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิกฤตของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม -- แนวคิดและหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน -- ยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน -- ตัวบ่งชี้การพัฒนาที่ยั่งยืน -- ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน -- การวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีพลังในการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน -- การะดมสรรพกำลังสู่การปฏิบัติ --ปัจจัยความสำเร็จของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน -- ภาคผนวก : การบริหารเพื่อโลกใบเล็ก ; Two concepts, one goal : education for international understanding and education for sustainable development ; Reorienting teacher education to address sustainable development : lessons from Chulalongkorn University, Thailand ; การจัดตั้งเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศแบบบูรณาการ ; วาระการวิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ ; การกำหนดโจทย์วิจัยทางการศึกษา ; กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเครือข่ายการวิจัย ; สหวิทยาการด้านคุณภาพชีวิตชุมชน ; World Wide Web resources on education for sustainable development

ปัจจุบันนี้ เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางแล้วว่า เกิดปัญหาวิกฤติของการพัฒนาขึ้น ทั่วโลก เนื่องจากการมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์มากมาย สหประชาชาติจึงเห็นพ้องว่าทุกประเทศต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนา เป็น “การ พัฒนาที่ยั่งยืน” ดังนั้น จุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดของการจัดการศึกษา จึงเป็นการเสริมสร้างการ พัฒนาที่ยั่งยืน ตำราเรื่อง “การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม” เล่มนี้ จึงจัดทำขึ้นโดยมีความมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง การพัฒนาที่ยั่งยืนตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว และใช้ในการศึกษาของนิสิตที่เรียนวิชา 2746802 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นวิชาบังคับของหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต ทุกสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำราเล่มนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักในวิกฤติของการพัฒนาบนพื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาทักษะและพฤติกรรมที่จะเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีจุดมุ่งหมายเฉพาะในการพัฒนาครู คณาจารย์ และผู้บริหารการศึกษา ให้มีพลังในการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ทักษะและพฤติกรรมที่จะเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่สามารถ พัฒนาให้ชำนาญยิ่งขึ้นได้ และสามารถนำไปใช้ในภาคส่วนอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการศึกษา ได้ สถานประกอบการ ธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชนสามารถ นำไปใช้พัฒนากิจการงานของตนให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้เขียนเชื่อมั่นว่าตำราเล่มนี้ จะช่วยพัฒนาทักษะและพฤติกรรม ผู้อ่านในการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต

บรรณานุกรม :
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ . (2553). การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ . 2553. "การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ . "การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ . การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.