ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของไฮโดรเจนเฟอร์ออกไซด์ ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของไฮโดรเจนเฟอร์ออกไซด์ ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์
นักวิจัย : เกษรา ปัทมพันธุ์
คำค้น : ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ , คาร์บาไมด์เพอร์ออกไซด์ , เคลือบฟัน , การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ , เนื้อเยื่อฟัน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไพฑูรย์ สังวรินทะ , เอมอร เบญจวงศ์กุลชัย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : 9743314547 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12412
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

งานวิจัยครั้งนี้ต้องการศึกษาผลของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ต่อการสร้างไฟโบรเนกติน และเส้นใยคอลลาเจน ชนิดที่ 1 ของเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์ในห้องปฏิบัติการ การศึกษาในช่วงแรกเป็นการทดสอบหาระดับความเข้มข้นของไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ที่เป็นพิษต่อเซลล์เมื่อทำการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 24 และ 48 ชั่วโมง ผลการทดลองพบว่าไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ความเข้มข้นต่ำกว่าหรือเท่ากับ 6.25 ไมโครโมลาร์ ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ เมื่อทำการทดลองเลี้ยงเซลล์ในสภาวะที่มีไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ความเข้มข้นดังกล่าวและทำการวิเคราะห์ปริมาณไฟโบรเนกตินที่เซลล์สร้างในเวลา 24-48 ชั่วโมง ผลปรากฏว่าเซลล์เพิ่มการสร้างไฟโบรเนกตินขึ้น 2-5 เท่าในเวลา 24 ชั่วโมง (p<0.05) เมื่อเทียบกับปริมาณที่สร้างในกลุ่มควบคุม แต่ไม่เห็นผลที่ชัดเจนเมื่อเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 48 ชั่วโมง (p>0.05) และเมื่อทำการวิเคราะห์ผลต่อการสร้างเส้นใยคอลลาเจน ชนิดที่ 1 จากการเพาะเลี้ยงเซลล์ในสภาวะอย่างเดียวกันเป็นเวลา 7 วัน ไม่พบความแตกต่างของปริมาณการสร้างเส้นใยคอลลาเจน ชนิดที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) จึงมีความเป็นไปได้ว่าไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ในความเข้มข้นต่ำที่ไม่ทำให้เซลล์ตายอาจมีผลเปลี่ยนแปลงการทำหน้าที่ของเซลล์ ภายในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงแรกภายหลังจากเซลล์ได้รับไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์

บรรณานุกรม :
เกษรา ปัทมพันธุ์ . (2541). ผลของไฮโดรเจนเฟอร์ออกไซด์ ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกษรา ปัทมพันธุ์ . 2541. "ผลของไฮโดรเจนเฟอร์ออกไซด์ ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกษรา ปัทมพันธุ์ . "ผลของไฮโดรเจนเฟอร์ออกไซด์ ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541. Print.
เกษรา ปัทมพันธุ์ . ผลของไฮโดรเจนเฟอร์ออกไซด์ ต่อเซลล์สร้างเส้นใยที่เพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อในโพรงฟันของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2541.