ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อทางเดิน อาหารของผู้สัมผัสอาหาร ในร้านจำหน่ายอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2550

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อทางเดิน อาหารของผู้สัมผัสอาหาร ในร้านจำหน่ายอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2550
นักวิจัย : สิริรัตน์ กันตี
คำค้น : ระบบกระเพาะอาหารและลำไส้ -- โรค , สุขาภิบาลอาหาร , พาหะนำโรค , ร้านอาหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี , นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12388
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ศึกษาความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อทางเดิน อาหาร ของผู้สัมผัสอาหารในร้านจำหน่ายอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้รูปแบบการศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง ประชากรกลุ่มศึกษาเป็นผู้ประกอบการและลูกจ้างร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 248 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้สัมผัสอาหารเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับการเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร และเก็บตัวอย่างอุจจาระเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดำเนินการในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ผลการศึกษาพบว่า ความชุกของการเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อทางเดินอาหารของผู้สัมผัสอาหาร คิดเป็น 36.3% และเมื่อพิจารณาความชุกจากผลตรวจทางปรสิตในตัวอย่างอุจจาระที่ส่งตรวจ คิดเป็น 15.3% โดยเป็นเชื้อปรสิตชนิดก่อโรค 6.9% และจากผลตรวจเพาะเชื้ออุจจาระ คิดเป็น 31.0% โดยผู้สัมผัสอาหารที่เป็นพาหะ 1 คน พบชนิดของเชื้อได้ตั้งแต่ 1- 2 ชนิด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร ของผู้สัมผัสอาหารในร้านจำหน่ายอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีความสัมพันธ์ในเชิงผกผันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ เพศ และการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย โดยตรวจร่างกายและตรวจเลือดให้กับผู้สัมผัสอาหาร โดยสรุป จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ความชุกของการเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารมีอัตราที่สูง จึงควรมีการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจคัดกรองโรคในผู้สัมผัสอาหาร และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อทางเดินอาหารเพื่อเป็นการป้องกันและควบ คุมโรคติดเชื้อดังกล่าว

บรรณานุกรม :
สิริรัตน์ กันตี . (2550). ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อทางเดิน อาหารของผู้สัมผัสอาหาร ในร้านจำหน่ายอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2550.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริรัตน์ กันตี . 2550. "ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อทางเดิน อาหารของผู้สัมผัสอาหาร ในร้านจำหน่ายอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2550".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริรัตน์ กันตี . "ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อทางเดิน อาหารของผู้สัมผัสอาหาร ในร้านจำหน่ายอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2550."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
สิริรัตน์ กันตี . ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นพาหะนำโรคติดเชื้อทางเดิน อาหารของผู้สัมผัสอาหาร ในร้านจำหน่ายอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2550. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.