ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่องในการผลิตชิ้นงานพลาสติก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่องในการผลิตชิ้นงานพลาสติก
นักวิจัย : มานะพงศ์ โชติวิรัตน์
คำค้น : การควบคุมความสูญเปล่า , ผลิตภัณฑ์พลาสติก , การฉีดขึ้นรูปพลาสติก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จิรพัฒน์ เงาประเสริฐวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12386
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ศึกษาการลดปริมาณของของเสียที่เกิดขึ้นจากการผลิตในงานฉีดงานพลาสติกแบบ Injection molding โดยใช้หลักการทางสถิติมาช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุและปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และใช้หลักการทางทฤษฎีด้านพอลิเมอร์เข้ามาอธิบายถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะปรับปรุงสภาพปัญหาของโรงงาน ก่อนดำเนินการแก้ไขมีของเสียประเภทขนาดไม่ได้มาตรฐาน (มีขนาดโตกว่ากำหนด) ซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงงานอย่างมากในด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น การวิจัยจึงเริ่มดำเนินการจากการศึกษากระบวนการผลิตและค้นหาปัจจัยที่มีผล กระทบต่อข้อบกพร่อง (FMEA) เพื่อนำปัจจัยที่มีลำดับความสำคัญมากที่สุดมาพิจารณา จากการวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องของผลกระทบพบว่า ปัจจัยที่มีระดับความสำคัญมากอยู่ในส่วนของวิธีการ ได้แก่ อุณหภูมิ Mold, Cycle Time, Holding pressure จากนั้นออกแบบการทดลองโดยใช้แบบ 2K Factorial Design เพื่อที่ทำให้ทราบว่า ปัจจัย อุณหภูมิ Mold, Cycle time, Holding pressure มีผลหรือไม่อย่างไร โดยจากการวิเคราะห์ผลการทดลองผ่านโปรแกรม Minitab จะพบว่าปัจจัยทั้ง 3 มีผลต่อขนาดของชิ้นงาน ผลการทดลองสรุปได้ว่า ที่ Mold temp เท่ากับ 75 ํC, Cycle time เท่ากับ 22 วินาที และ Holding pressure เท่ากับ 10 MPa และสามารถลดของเสียได้จากปริมาณของเสียได้จากเดิม 11.39% เหลือเพียง 1.98%

บรรณานุกรม :
มานะพงศ์ โชติวิรัตน์ . (2550). การลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่องในการผลิตชิ้นงานพลาสติก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มานะพงศ์ โชติวิรัตน์ . 2550. "การลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่องในการผลิตชิ้นงานพลาสติก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มานะพงศ์ โชติวิรัตน์ . "การลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่องในการผลิตชิ้นงานพลาสติก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
มานะพงศ์ โชติวิรัตน์ . การลดปริมาณผลิตภัณฑ์บกพร่องในการผลิตชิ้นงานพลาสติก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.