ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้เทคนิคการอ่านซอฟแวร์โอโออาร์ที ในการตรวจสอบเอกสารการออกแบบซอฟแวร์เชิงวัตถุ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้เทคนิคการอ่านซอฟแวร์โอโออาร์ที ในการตรวจสอบเอกสารการออกแบบซอฟแวร์เชิงวัตถุ
นักวิจัย : ปรียาภรณ์ บุญพยนต์
คำค้น : ซอฟต์แวร์ -- การควบคุมคุณภาพ , วิธีเชิงวัตถุ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัษฎาพร ทรัพย์สมบูรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12395
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ (1) เพื่อปรับปรุงเทคนิคโอโออาร์ที โดยการลดจำนวนเอกสารคำแนะนำในการตรวจสอบซอฟต์แวร์ลง จากการศึกษาลักษณะการเกิดของข้อบกพร่อง ในเอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์โดยใช้แผนภาพยูเอ็มแอล (2) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเทคนิคการอ่านซอฟต์แวร์ ระหว่างเทคนิคโอโออาร์ทีที่ปรับปรุงแล้ว เทคนิคโอโออาร์ทีเดิม และเทคนิคซีบีอาร์ ในการตรวจสอบเอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุที่ออกแบบโดยแผนภาพยูเอ็มแอล งานวิจัยนี้แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วนเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยในส่วนที่ 1 ดำเนินการเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 โดยศึกษาข้อบกพร่องที่มีในโครงงานการวิเคราะห์ และออกแบบระบบด้านธุรกิจด้วยแผนภาพยูเอ็มแอล จัดทำโดยนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ในวิชาการออกแบบระบบงานด้านธุรกิจ โดยผลการศึกษาที่ได้จะนำไปปรับปรุงเทคนิคโอโออาร์ที และในส่วนที่ 2 เป็นการทดลองเพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 โดยให้นิสิตระดับมหาบัณฑิตที่ผ่านการเรียนรายวิชา ที่มีเนื้อหาด้านการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุแล้ว ตรวจสอบเอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์โดยแผนภาพยูเอ็มแอล โดยใช้เทคนิคโอโออาร์ทีที่ปรับปรุงแล้ว ผลการศึกษาในส่วนที่ 1 สามารถปรับปรุงเทคนิคโอโออาร์ทีได้ และในส่วนที่ 2 พบว่าเทคนิคโอโออาร์ทีที่ปรับปรุงแล้วมีประสิทธิภาพ สูงกว่าเทคนิคโอโออาร์ทีเดิม แต่ไม่สูงกว่าเทคนิคซีบีอาร์ แต่เทคนิคโอโออาร์ทีที่ปรับปรุงแล้วมีประสิทธิผลไม่แตกต่างกับ เทคนิคโอโออาร์ทีเดิมและเทคนิคซีบีอาร์ ทั้งนี้ถ้าไม่คำนึงถึงข้อบกพร่องของเอกสารอธิบายคลาส จากการเปรียบเทียบแผนภาพคลาสเทียบกับเอกสารอธิบายคลาสพบว่า เทคนิคโอโออาร์ทีที่ปรับปรุงแล้วมีประสิทธิภาพสูงกว่าทั้งเทคนิคโอโออาร์ทีเดิมและเทคนิคซีบีอาร์ และเทคนิคโอโออาร์ทีที่ปรับปรุงแล้วมีประสิทธิผลสูงกว่าเทคนิคโอโออาร์ทีเดิม แต่ไม่แตกต่างกับเทคนิคซีบีอาร์

บรรณานุกรม :
ปรียาภรณ์ บุญพยนต์ . (2550). การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้เทคนิคการอ่านซอฟแวร์โอโออาร์ที ในการตรวจสอบเอกสารการออกแบบซอฟแวร์เชิงวัตถุ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรียาภรณ์ บุญพยนต์ . 2550. "การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้เทคนิคการอ่านซอฟแวร์โอโออาร์ที ในการตรวจสอบเอกสารการออกแบบซอฟแวร์เชิงวัตถุ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรียาภรณ์ บุญพยนต์ . "การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้เทคนิคการอ่านซอฟแวร์โอโออาร์ที ในการตรวจสอบเอกสารการออกแบบซอฟแวร์เชิงวัตถุ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
ปรียาภรณ์ บุญพยนต์ . การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้เทคนิคการอ่านซอฟแวร์โอโออาร์ที ในการตรวจสอบเอกสารการออกแบบซอฟแวร์เชิงวัตถุ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.