ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัย
นักวิจัย : อมรา พงศาพิชญ์ , จรัส สุวรรณมาลา , เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา , กุลลดา เกษบุญชู มี้ด , ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ , สุริชัย หวันแก้ว , ประภาส ปิ่นตบแต่ง , อรอร ภู่เจริญ
คำค้น : ผู้ว่าราชการจังหวัด , ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย , ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต , ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา , ผู้บริหารระดับสูง -- ไทย , การปกครองท้องถิ่น -- ไทย , เชียงราย -- การเมืองและการปกครอง , พะเยา -- การเมืองและการปกครอง , ภูเก็ต -- การเมืองและการปกครอง , พังงา -- การเมืองและการปกครอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/12358
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การบริหารงานของจังหวัดในช่วงก่อนและหลังการใช้นโยบายผู้ว่า CEO -- กรณีจังหวัดเชียงรายและพะเยา -- กรณีจังหวัดภูเก็ตและพังงา

ศึกษาความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ หรือผู้ว่าซีอีโอ โดยได้จำแนกประเด็นการศึกษาออกเป็นสองส่วน ได้แก่ การศึกษาในเชิงทฤษฎีถึง “หลักการ” ของนโยบายผู้ว่าซีอีโอ ทั้งในแง่ของมิติการบริหารราชการแผ่นดิน มิติของโครงสร้างองค์กร มิติทางสังคม และวัฒนธรรม รวมไปถึงมิติทางการเมือง และในส่วนที่สองเป็นการลงพื้นที่ศึกษาผลการปฏิบัติงานในจังหวัดเชียงราย-พะเยา และจังหวัดภูเก็ต-พังงา ผลการศึกษาในแง่ของหลักการพบว่า นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการมีเป้าประสงค์เพื่อแก้ปัญหาในมิติขององค์การที่สำคัญคือ ปัญหาการรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่กรมส่วนกลาง (Fragmented centralism) ซึ่งไม่เอื้อต่อการบริหารแนวราบ เป็นต้น โดยการนำเทคนิควิธีการบริหารในภาคธุรกิจเข้ามาใช้กับบริหารงานภาครัฐ ในเบื้องต้นผู้วิจัยตั้งสมมติฐานว่า นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการสามารถส่งผลต่อการตอบสนองปัญหาของคนในพื้นที่ได้มากขึ้น หรืออาจถูกใช้เป็นยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองรัฐบาลส่วนกลาง ในขณะเดียวกันมีการตั้งประเด็นคำถามต่อไปว่า โครงสร้างและวัฒนธรรมการบริหารแบบใหม่จะสามารถแทนที่โครงสร้างและวัฒนธรรมแบบเดิมได้มากน้อยเพียงไร และเมื่อวัฒนธรรมแบบใหม่เผชิญหน้ากับวัฒนธรรมอุปถัมภ์ของสังคมไทยจะส่งผลเช่นไร ในทำนองเดียวกับนโยบายนี้จะส่งผลกระทบในทางการเมืองอย่างไร เมื่อศึกษาการนำนโยบายไปปฏิบัติในระดับพื้นที่พบว่า การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ แม้ว่าจะมีข้อดีในแง่ของความคล่องตัวที่มากขึ้นทั้งแง่การบริหารงานบุคคลและงบประมาณ แต่ในภาพรวมยังคงมีทิศทางการบริหารแบบบนลงล่าง และมุ่งเน้นที่จะตอบสนองความต้องการของรัฐบาลกลาง มากกว่าการมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ หลักการมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจที่กำหนดไว้ ในทางปฏิบัติยังค่อนข้างทำได้จำกัด คนบางกลุ่มในพื้นที่ที่มีอำนาจต่อรองมากกว่าสามารถผลักดันประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ของตนได้มากกว่ากลุ่มอื่นๆ ที่สำคัญปัจจัยด้านวัฒนธรรมในเชิงอุปถัมภ์ยังคงมีความสำคัญและสามารถอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมการบริหารแบบใหม่ได้ กล่าวโดยสรุปจากการศึกษาในพื้นที่ทั้ง 4 จังหวัด ดูเหมือนว่าในทางปฏิบัตินโยบายผู้ว่าซีอีโอจะสอดคล้องกับสมมติฐานเบื้องต้นที่ว่า นโยบายอาจถูกใช้เป็นยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองรัฐบาลส่วนกลาง ในแง่นี้นโยบายดังกล่าวกลับส่งผลในการเพิ่มการรวบอำนาจการบริหารงานส่วนภูมิภาคให้อยู่กับรัฐบาลส่วนกลางยิ่งกว่าระบบเดิม

บรรณานุกรม :
อมรา พงศาพิชญ์ , จรัส สุวรรณมาลา , เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา , กุลลดา เกษบุญชู มี้ด , ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ , สุริชัย หวันแก้ว , ประภาส ปิ่นตบแต่ง , อรอร ภู่เจริญ . (2550). การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรา พงศาพิชญ์ , จรัส สุวรรณมาลา , เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา , กุลลดา เกษบุญชู มี้ด , ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ , สุริชัย หวันแก้ว , ประภาส ปิ่นตบแต่ง , อรอร ภู่เจริญ . 2550. "การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อมรา พงศาพิชญ์ , จรัส สุวรรณมาลา , เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา , กุลลดา เกษบุญชู มี้ด , ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ , สุริชัย หวันแก้ว , ประภาส ปิ่นตบแต่ง , อรอร ภู่เจริญ . "การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.
อมรา พงศาพิชญ์ , จรัส สุวรรณมาลา , เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา , กุลลดา เกษบุญชู มี้ด , ปรีชา คุวินทร์พันธุ์ , สุริชัย หวันแก้ว , ประภาส ปิ่นตบแต่ง , อรอร ภู่เจริญ . การศึกษาถึงความสอดคล้องระหว่างหลักการกับผลการปฏิบัติงาน ของผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ : รายงานผลการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.