ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบรรจุเห็ดนางรมฮังการีเพื่อการประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบรรจุเห็ดนางรมฮังการีเพื่อการประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์
นักวิจัย : ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม , บงกช หะรารักษ์ , ชาริณี วิโนทพรรษ์ , นพดล เกิดดอนแฝก , วรรณี ฉินศิริกุล , Pitirat Klintham , Bongkot Hararak , Charinee Winotapan , Noppadon Keddonfag , Wanee Chinsirikul
คำค้น : Modified atmosphere packaging , Mushrooms , การบรรจุในสภาพบรรยากาศดัดแปลง , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , เห็ด
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/12982
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Mushrooms are highly perishable and have high market demands. One major problem found in the mushroom market is its rapid deterioration within a day after harvest. The aim of this experiment was to study the optimum modified atmosphere of oyster mushroom and try to apply this concept for commercial application. Tests were performed by packaging eighty grams of oyster mushroom in a cylindrical acrylic jar that had a total volume of 1,330 ml. The jar had one open end and was thus covered with a plastic film lid to allow for gas permeation over the area of 95 cm2. Three types of films were used in this study. These films had different permselectivity or different ratios of CO2 permeation to O2 permeation (β). Such three films were: 1) common biaxially-oriented polypropylene film (BOPP; β= 2.46), 2) moderate oxygen transmission film with a higher β than that of BOPP (PE-1; β = 4.06) and 3) ultra high oxygen transmission film with a uniquely low β of <1 (PP-2; β = 0.35). Packaged mushrooms were stored at 0±1OC. Resulting gas compositions (oxygen and carbon dioxide) and their changes during storage in the jars were measured and used for designing another form of mushroom package in a pouch or bag. The same three types of plastic films were made into bags with size of 41x46 cm. It should be noted that only the third PP-2 film (ultra high O2 permeation) were combined with BOPP and sealed on the side. The second series of experiments involved packaging 1,000 grams of oyster mushroom in the three plastic bags and stored at 0±1OC. The results showed that the ‘BOPP-PP2’ bags could effectively prolong the shelf-life of oyster mushroom up to 8 days. However, the mushroom packaged in normal BOPP bags could be kept only for 2 days. Off-odors were apparent due to anaerobic respiration. For PE-1 bag, the shelf-life of mushroom was 4 days.

เห็ดเป็นผลิตผลที่เกิดการเสื่อมเสียได้ง่ายและมีความต้องการของตลาดสูง ปัญหาหลักที่พบในการจำหน่ายเห็ดสดคือ การเสื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็วภายหลังการเก็บเกี่ยว การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบรรจุในสภาพบรรยากาศ ดัดแปลงที่มีความเหมาะสมสำหรับการเก็บรักษาเห็ดนางรมฮังการีเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง โดยบรรจุเห็ดนางรมฮังการี น้ำหนัก 80 กรัมลงในโหลอะคริลิกทรงกระบอกปลายปิดหนึ่งด้านซึ่งมีปริมาตร 1,330 มิลลิลิตร โดยส่วนด้านบนของโหล อะคริลิกปลายเปิดสำหรับการปิดผนึกด้วยฟิล์มพลาสติก ซึ่งมีพื้นที่สำหรับการแพร่ผ่านของก๊าซ 95 ตารางเซนติเมตร โดยฟิล์ม พลาสติกที่ใช้มีอัตราการแพร่ผ่านของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อออกซิเจน (β) แตกต่างกัน 3 ชนิด คือ 1) ฟิล์มพอลิพรอพิลีน ชนิดดึงยืดสองทิศทาง (BOPP; β = 2.46) 2) ฟิล์มที่มีค่าการแพร่ผ่านของก๊าซออกซิเจนอยู่ในช่วงปานกลางและค่า β สูงกว่า BOPP (PE-1; β = 4.06) และ 3) ฟิล์มที่มีค่าการแพร่ผ่านของก๊าซออกซิเจนสูงพิเศษและมีอัตราการเลือกให้ก๊าซออกซิเจนผ่าน สูงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์หรือ β ต่ำกว่า 1 (PP-2; β = 0.35) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0±1 oC จากนั้นนำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซออกซิเจนภายในภาชนะบรรจุมาออกแบบการบรรจุเห็ดนางรมฮังการีน้ำหนัก 1,000 กรัม ในถุงพลาสติกขนาด 41x46 เซนติเมตร จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ถุง BOPP ถุง PE-1 และถุงเชิงประกอบพอลิโพรพิลีน-2 (BOPPPP2) เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 0 ± 1 องศาเซลเซียส พบว่า เห็ดนารมฮังการีที่บรรจุในถุง BOPP-PP2 สามารถเก็บรักษาได้ 8 วัน โดยยังไม่เกิดกลิ่นผิดปกติ ส่วนเห็ดนางรมฮังการีที่บรรจุในถุง BOPP ทั่วไป สามารถเก็บรักษาได้เพียง 2 วัน เนื่องจากเกิดการ หายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนส่งผลให้เกิดกลิ่นที่ผิดปกติและเห็ดนางรมฮังการีที่บรรจุในถุง PE-1 เก็บรักษาได้เพียง 4 วัน

บรรณานุกรม :
ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม , บงกช หะรารักษ์ , ชาริณี วิโนทพรรษ์ , นพดล เกิดดอนแฝก , วรรณี ฉินศิริกุล , Pitirat Klintham , Bongkot Hararak , Charinee Winotapan , Noppadon Keddonfag , Wanee Chinsirikul . (2554). การบรรจุเห็ดนางรมฮังการีเพื่อการประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม , บงกช หะรารักษ์ , ชาริณี วิโนทพรรษ์ , นพดล เกิดดอนแฝก , วรรณี ฉินศิริกุล , Pitirat Klintham , Bongkot Hararak , Charinee Winotapan , Noppadon Keddonfag , Wanee Chinsirikul . 2554. "การบรรจุเห็ดนางรมฮังการีเพื่อการประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม , บงกช หะรารักษ์ , ชาริณี วิโนทพรรษ์ , นพดล เกิดดอนแฝก , วรรณี ฉินศิริกุล , Pitirat Klintham , Bongkot Hararak , Charinee Winotapan , Noppadon Keddonfag , Wanee Chinsirikul . "การบรรจุเห็ดนางรมฮังการีเพื่อการประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554. Print.
ปิติรัตน์ กลิ่นธรรม , บงกช หะรารักษ์ , ชาริณี วิโนทพรรษ์ , นพดล เกิดดอนแฝก , วรรณี ฉินศิริกุล , Pitirat Klintham , Bongkot Hararak , Charinee Winotapan , Noppadon Keddonfag , Wanee Chinsirikul . การบรรจุเห็ดนางรมฮังการีเพื่อการประยุกต์ใช้งานเชิงพาณิชย์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2554.