ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการผลิตวงจรรวม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการผลิตวงจรรวม
นักวิจัย : ภาวดี มีสรรพวงศ์ , สรายุทธ วิศวแสวงสุข , อนุชา เรืองพานิช , อัมพร โพธิ์ใย , อิทธิ ฤทธาภรณ์ , Pawadee Meesapawong , Anucha Ruangphanit , Amporn Poyai
คำค้น : Electrical and electronic engineering , Engineering and technology , Integrated circuits , วงจรรวม IC , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/12829
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในบทความนี้เป็นการนำเสนอกระบวนการผลิตวงจรรวมโดยสังเขป จุดประสงค์เพื่อให้เห็นภาพรวมของอุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรที่ต้องใช้ โดยจะเน้นการสร้าง Complementary Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor (CMOS) อุปกรณ์ CMOS นี้ประกอบไปด้วย nMOS และ pMOS ซึ่งเป็นอุปกรณ์หน่วยย่อยของวงจรรวม

บรรณานุกรม :
ภาวดี มีสรรพวงศ์ , สรายุทธ วิศวแสวงสุข , อนุชา เรืองพานิช , อัมพร โพธิ์ใย , อิทธิ ฤทธาภรณ์ , Pawadee Meesapawong , Anucha Ruangphanit , Amporn Poyai . (2546). กระบวนการผลิตวงจรรวม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ภาวดี มีสรรพวงศ์ , สรายุทธ วิศวแสวงสุข , อนุชา เรืองพานิช , อัมพร โพธิ์ใย , อิทธิ ฤทธาภรณ์ , Pawadee Meesapawong , Anucha Ruangphanit , Amporn Poyai . 2546. "กระบวนการผลิตวงจรรวม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ภาวดี มีสรรพวงศ์ , สรายุทธ วิศวแสวงสุข , อนุชา เรืองพานิช , อัมพร โพธิ์ใย , อิทธิ ฤทธาภรณ์ , Pawadee Meesapawong , Anucha Ruangphanit , Amporn Poyai . "กระบวนการผลิตวงจรรวม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
ภาวดี มีสรรพวงศ์ , สรายุทธ วิศวแสวงสุข , อนุชา เรืองพานิช , อัมพร โพธิ์ใย , อิทธิ ฤทธาภรณ์ , Pawadee Meesapawong , Anucha Ruangphanit , Amporn Poyai . กระบวนการผลิตวงจรรวม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.