ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

EcoDesign for Improvement of Eco-Products: Case Study of Reciprocating Compressor for Refrigerator

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : EcoDesign for Improvement of Eco-Products: Case Study of Reciprocating Compressor for Refrigerator
นักวิจัย : ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , เสกสรร พาป้อง , Pomthong Malakul Na Ayudhaya , Seksan Papong
คำค้น : Compressors , การประเมินวัฏจักรชีวิต , การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ , คอมเพรสเซอร์แบบลูก , ตู้เย็น , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/12820
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การนำเทคนิคการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง การออกแบบคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบสำหรับตู้เย็น เพื่อปรับปรุงชิ้นส่วนที่สำคัญในคอมเพรสเซอร์ โดยเปลี่ยนกระบวนการที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วน Motor case กระบอกสูบ ลูกสูบ และ Slider จากกระบวนการหล่อ เป็นการใช้ซินเดอริ่ง (Sintering) ทำให้ลดขั้นตอนการผลิต การใช้สารเคมี การปล่อยของเสีย และการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต

บรรณานุกรม :
ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , เสกสรร พาป้อง , Pomthong Malakul Na Ayudhaya , Seksan Papong . (2551). EcoDesign for Improvement of Eco-Products: Case Study of Reciprocating Compressor for Refrigerator.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , เสกสรร พาป้อง , Pomthong Malakul Na Ayudhaya , Seksan Papong . 2551. "EcoDesign for Improvement of Eco-Products: Case Study of Reciprocating Compressor for Refrigerator".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , เสกสรร พาป้อง , Pomthong Malakul Na Ayudhaya , Seksan Papong . "EcoDesign for Improvement of Eco-Products: Case Study of Reciprocating Compressor for Refrigerator."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , เสกสรร พาป้อง , Pomthong Malakul Na Ayudhaya , Seksan Papong . EcoDesign for Improvement of Eco-Products: Case Study of Reciprocating Compressor for Refrigerator. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.