ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการตรวจประเมินและรับรองระบบเกษตรอินทรีย์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการตรวจประเมินและรับรองระบบเกษตรอินทรีย์
นักวิจัย : ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , ชวนพิศ อรุณรังสิกุล , รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล , วิวัฒน์ เสือสะอาด , โกศล เจริญสม , อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0730103000&BudgetYear=2002
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , ชวนพิศ อรุณรังสิกุล , รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล , วิวัฒน์ เสือสะอาด , โกศล เจริญสม , อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ . (2547). การพัฒนาระบบการตรวจประเมินและรับรองระบบเกษตรอินทรีย์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , ชวนพิศ อรุณรังสิกุล , รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล , วิวัฒน์ เสือสะอาด , โกศล เจริญสม , อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ . 2547. "การพัฒนาระบบการตรวจประเมินและรับรองระบบเกษตรอินทรีย์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , ชวนพิศ อรุณรังสิกุล , รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล , วิวัฒน์ เสือสะอาด , โกศล เจริญสม , อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ . "การพัฒนาระบบการตรวจประเมินและรับรองระบบเกษตรอินทรีย์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. Print.
ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , ชวนพิศ อรุณรังสิกุล , รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล , วิวัฒน์ เสือสะอาด , โกศล เจริญสม , อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ . การพัฒนาระบบการตรวจประเมินและรับรองระบบเกษตรอินทรีย์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2547.