ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้วิศวกรรมผิวหน้าเพื่อการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโพลิเมอร์ผสมระหว่างโพลิเมทิล เมทาครายเลตกับโพลิเอทิลีนซี่งผ่านการปรับเปลี่ยนผิวหน้าทางเคมีให้มีหมู่อะมิโน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้วิศวกรรมผิวหน้าเพื่อการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโพลิเมอร์ผสมระหว่างโพลิเมทิล เมทาครายเลตกับโพลิเอทิลีนซี่งผ่านการปรับเปลี่ยนผิวหน้าทางเคมีให้มีหมู่อะมิโน
นักวิจัย : นพวรรณ ชนัญพานิช , ปริศนา เฟื่องฟู , Noppavan Chanunpanich , Prisana Fuangfoo
คำค้น : Copolymers , Engineering and technology , Manufacturing engineering , Polyethylene , Polymethylmethacrylate , Surface engineering , Surface technology , วิศวกรรมเชิงผิวหน้า , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , โพลิเมทิลเมทาคริเลต , โพลิเมอร์ผสม , โพลิเอทิลีน
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/12625
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการปรับปรุงสมบัติทางเชิงกลของโพลิเมอร์ผสมระหว่างโพลิเมทิลเมทาคริเลต (PMMA) กับโพลิเอทิลีน (PE) ที่ผ่านการปรับเปลี่ยนผิวหน้าให้มีหมู่อะมิโน เทคนิคการปรับเปลี่ยน ผิวหน้านี้เป็นที่รูจักกันในนามของวิศวกรรมเชิงผิวหน้า(surface engineering) ซึ่งเป็นการทำให้ผิวหน้าของวัสดุมีสมบัติตามความต้องการโดยที่สมบัติบัลค์ของวัสดุนั้นไม่เปลี่ยนแปลง หัวหน้าโครงการได้ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนผิวหน้าของโพลิเอทิลีนฟิล์มให้มีหมู่ฟังกชันดังกล่าว ในขณะที่ทำการศึกษาในระดับปริญญาเอก ดังนั้นกระบวนการดังกล่าวน่าจะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงสมบัติด้านการเข้ากันได้ (miscibility) ของโพลิเมอร์ผสม งานวิจัยนี้จะเป็นการหาสภาวะให้ได้ฟังก์ชันอะมิโนบนผงโพลิเอทิลีนให้มากที่สุด ซึ่งเมื่อนำผลิตภัณฑ์นี้มาผสมกับ PMMA จะเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างผิวสัมผัสของโพลิเมอร์ทั้งสองด้วยพันธะแบบทุติยภูมิ คือ พันธะไดโพลและพันธะไฮโดรเจนระหว่างหมู่อะมิโนที่สร้างขึ้นบนผิวหน้าของ PE กับหมู่คาร์บอนิลของ PMMA ส่งผลให้โพลิเมอร์ผสมมีสมบัติเชิงกลดีขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในประทเศได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่ 1 จะเป็นการเตรียมอะมิโนโพลิเอทิลีนโดยใช้เทนิคการปรับเปลี่ยนผิวหน้าทางเคมี การเตรียมประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ ปฏิกิริยาโบรมิเนชันของผงโพลิเอทิลีน ได้ผงโพลิเอทิลีนที่มีหมู่โบรมีนที่ผิวหน้า (PEBr) ตามด้วยปฏิกิริยาแทนที่หมู่โบรมีนด้วย 4 aminothiophenolate ได้ผงโพลิเอทิลีนที่มีหมู่อะมิโนที่ผิวหน้า (PE-S-Ph-NH2) หมู่ฟังก์ชันที่เกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้ด้วยเทคนิคอินฟราเรดและ X-ray Photoelectron spectrometer (XPS) สำหรับส่วนที่ 2 จะเป็นการผสมโพลิเอทิลีนที่ทำการปรับเปลี่ยนผิวหน้าให้มีหมู่อะมิโนแล้วกับ PMMA (เกรดฉีด) ในอัตราส่วนต่าง ๆ กันด้วยเครื่องผสมชนิดสกรูคู่ (twin-screw extruder) แล้วนำไปขึ้นรูปด้วยเครื่องฉีด (injection moulding) เพื่อนำไปทดสอบสมบัติทางเชิงกล เช่น สมบัติการยืดดึง (tensile properties) สมบัติในการทนแรงกระแทก (impact properties) และสมบัติการไหล (rheology)

The aim of the proposal is to improve mechanical properties of polyblend-the blending of poly (methyl methacrylate), PMMA with amino-surface-modified polyethylene. The surface modification technique is so called "Surface Engineering-surface of thr materials is modified without changing in bulk property". Surface modification of PE film, getting amino terminated PE film (PE-S-Ph-NH2) has been successfully carried out by the author during she was in PhD program. As a result, this process can be used to improve miscibility in polymer blend system. Therefore, the condition, getting the maximum of amino group on the PE powder will be concerned in this proposal. Consequently, there will be a significant secondary bonding-dipole dipole interaction or hydrogen bonding, between the amino group on PE powder surface and carbonyl group of PMMA. Hence, mechanical properties of the polyblend should be improved and it can be efficiently used. There are two parts in this proposal. Part 1 is the synthesis of amino terminated PE powder (PE-S-Ph-NH2) using chemically surface modification : bromination of PE powder following by substitution reaction with 4-aminothiophenolate. It is easy to determine the amino functional group in Infrared spectroscopy technique (ATR). The percent of substitution can be determined by X-ray Photoelectron technique. The last part will be mechanical blend of PE-S-Ph-NH2 powder with PMMA in twin screw extruder at various ratios, then the blends are processed in injection moulding, followed by testing, including tensile testing, impact testing, and rheological testing.

บรรณานุกรม :
นพวรรณ ชนัญพานิช , ปริศนา เฟื่องฟู , Noppavan Chanunpanich , Prisana Fuangfoo . (2549). การใช้วิศวกรรมผิวหน้าเพื่อการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโพลิเมอร์ผสมระหว่างโพลิเมทิล เมทาครายเลตกับโพลิเอทิลีนซี่งผ่านการปรับเปลี่ยนผิวหน้าทางเคมีให้มีหมู่อะมิโน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นพวรรณ ชนัญพานิช , ปริศนา เฟื่องฟู , Noppavan Chanunpanich , Prisana Fuangfoo . 2549. "การใช้วิศวกรรมผิวหน้าเพื่อการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโพลิเมอร์ผสมระหว่างโพลิเมทิล เมทาครายเลตกับโพลิเอทิลีนซี่งผ่านการปรับเปลี่ยนผิวหน้าทางเคมีให้มีหมู่อะมิโน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นพวรรณ ชนัญพานิช , ปริศนา เฟื่องฟู , Noppavan Chanunpanich , Prisana Fuangfoo . "การใช้วิศวกรรมผิวหน้าเพื่อการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโพลิเมอร์ผสมระหว่างโพลิเมทิล เมทาครายเลตกับโพลิเอทิลีนซี่งผ่านการปรับเปลี่ยนผิวหน้าทางเคมีให้มีหมู่อะมิโน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
นพวรรณ ชนัญพานิช , ปริศนา เฟื่องฟู , Noppavan Chanunpanich , Prisana Fuangfoo . การใช้วิศวกรรมผิวหน้าเพื่อการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโพลิเมอร์ผสมระหว่างโพลิเมทิล เมทาครายเลตกับโพลิเอทิลีนซี่งผ่านการปรับเปลี่ยนผิวหน้าทางเคมีให้มีหมู่อะมิโน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.