ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้ม บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้ม บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
นักวิจัย : จีราภา ปาระวนิชย์ , ณัฐพันธุ์ ศุภกา , กษิติธร ภูภราดัย , นตพร จันทร์วราสุทธิ์ , นำชัย ชีววิวรรธน์ , บัญชา ธนบุญสมบัติ , ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด , พรรณี พนิตประชา , วรางคณา ปัญญากรวงศ์ , สุริสา รีเจริญ , Jeerapha Paravanich , Nuttapun Supaka , Kasititorn Pooparadai , Nataporn Chanvarasuth , Namchai Chewawiwat , Buncha Thanaboonsombut , Patarapong Intarakumnerd
คำค้น : Innovation , Policy and administration , Policy and political science , Public Policy , Science and state , Social change , Technology and state , การเปลี่ยนแปลงทางสังคม , นวัตกรรม , นโยบายวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ , เทคโนโลยี
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/11785
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” นี้ เป็นโครงการย่อยภายใต้ “โครงการศึกษาสภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี” ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาไทย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากบริบทการเปลี่ยนแปลงใน 6 ด้าน ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ประชากร และวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาไทยในอนาคตอีก 10 – 20 ปีข้างหน้าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือได้ว่ามีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ การนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์นั้น ผู้ใช้จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเสียก่อน เพื่อให้มีการนำไปใช้ที่ถูกทางและเหมาะสม ซึ่งรายงานฉบับนี้จะชี้ให้เห็นถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความจำเป็นและการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งในระดับปัจเจกชนและสังคม รวมถึงเสนอแนะนโยบายด้านการวางแผนจัดการศึกษาที่เหมาะสมในบริบทของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในท้ายที่สุดนี้ คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณที่ปรึกษาโครงการ คือ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ และ รศ.ดร.ชาตรี ศรีไพพรรณ ที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางและเค้าโครงการศึกษา รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ ในการพัฒนาโครงสร้างเนื้อหาสาระของรายงานฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และคณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอเชิงนโยบายจากรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ และถูกนำไปใช้เป็นแนวทางวางแผนการศึกษาไทยต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม :
จีราภา ปาระวนิชย์ , ณัฐพันธุ์ ศุภกา , กษิติธร ภูภราดัย , นตพร จันทร์วราสุทธิ์ , นำชัย ชีววิวรรธน์ , บัญชา ธนบุญสมบัติ , ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด , พรรณี พนิตประชา , วรางคณา ปัญญากรวงศ์ , สุริสา รีเจริญ , Jeerapha Paravanich , Nuttapun Supaka , Kasititorn Pooparadai , Nataporn Chanvarasuth , Namchai Chewawiwat , Buncha Thanaboonsombut , Patarapong Intarakumnerd . (2550). โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้ม บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จีราภา ปาระวนิชย์ , ณัฐพันธุ์ ศุภกา , กษิติธร ภูภราดัย , นตพร จันทร์วราสุทธิ์ , นำชัย ชีววิวรรธน์ , บัญชา ธนบุญสมบัติ , ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด , พรรณี พนิตประชา , วรางคณา ปัญญากรวงศ์ , สุริสา รีเจริญ , Jeerapha Paravanich , Nuttapun Supaka , Kasititorn Pooparadai , Nataporn Chanvarasuth , Namchai Chewawiwat , Buncha Thanaboonsombut , Patarapong Intarakumnerd . 2550. "โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้ม บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จีราภา ปาระวนิชย์ , ณัฐพันธุ์ ศุภกา , กษิติธร ภูภราดัย , นตพร จันทร์วราสุทธิ์ , นำชัย ชีววิวรรธน์ , บัญชา ธนบุญสมบัติ , ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด , พรรณี พนิตประชา , วรางคณา ปัญญากรวงศ์ , สุริสา รีเจริญ , Jeerapha Paravanich , Nuttapun Supaka , Kasititorn Pooparadai , Nataporn Chanvarasuth , Namchai Chewawiwat , Buncha Thanaboonsombut , Patarapong Intarakumnerd . "โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้ม บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
จีราภา ปาระวนิชย์ , ณัฐพันธุ์ ศุภกา , กษิติธร ภูภราดัย , นตพร จันทร์วราสุทธิ์ , นำชัย ชีววิวรรธน์ , บัญชา ธนบุญสมบัติ , ภัทรพงศ์ อินทรกำเนิด , พรรณี พนิตประชา , วรางคณา ปัญญากรวงศ์ , สุริสา รีเจริญ , Jeerapha Paravanich , Nuttapun Supaka , Kasititorn Pooparadai , Nataporn Chanvarasuth , Namchai Chewawiwat , Buncha Thanaboonsombut , Patarapong Intarakumnerd . โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้ม บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเสนอต่อ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.