ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2549-2551

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2549-2551
นักวิจัย : กุลธิดา เอื้อมลฉัตร , พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ , เมทินี มุทะธากุล
คำค้น : Government Lottery Office , IT Masterplan , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล , แผนแม่บทไอที
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/11764
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งด้วยการรับโอนกิจการสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากบำรุงเทศบาลมาจากกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทและความสามารถในการจัดหารายได้จากการดำเนินการเข้ารัฐ โดยมีการออกพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2517 มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังนี้

• เพื่อการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล

• จัดการโรงพิมพ์อันเป็นอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสิ่งพิมพ์อื่น ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

• การกระทำอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินกิจการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

เพื่อให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบและสัมฤทธิ์ผล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำเป็นจะต้องดำเนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้สามารถตอบสนองการแข่งขันและการให้บริการ รองรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและด้านอื่น ๆ ที่มีความผันผวนตลอดเวลา รวมทั้งสนองตอบนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของรัฐวิสาหกิจ ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง

เพื่อให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มีกรอบแผนในการพัฒนาที่เป็นระบบสัมฤทธิ์ผล รวมทั้งมีการลงทุนที่คุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ทางหน่วยงาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือแผนแม่บทไอซีที ของหน่วยงานขึ้น โดยมีระยะเวลาของแผนแม่บทฯ ระหว่างปีงบประมาณ 2549-2551

วิสัยทัศน์

• วิสัยทัศน์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นองค์กรระดับสากล ทันสมัย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

• วิสัยทัศน์ด้าน ICT ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมุ่งนำ ICT เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารจัดการ เพื่อก้าวไปสู่ e-GLO ที่ทันสมัยระดับสากล

พันธกิจ

• พันธกิจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

พันธกิจที่ 1 เพื่อจัดหารายได้เข้ารัฐให้มากขึ้น

พันธกิจที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)

พันธกิจที่ 3 เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

• พันธกิจด้าน ICT ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

พันธกิจที่ 1 นำ ICT มาสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ ลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

พันธกิจที่ 2 นำ ICT มาสนับสนุนการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ประชาชนและพนักงานในองค์กร

พันธกิจที่ 3 นำ ICT เป็นเครื่องมือเพิ่มพูนองค์ความรู้ (Knowledge base) ในกระบวนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

พันธกิจที่ 4 นำ ICT มาเพิ่มช่องทางการสื่อสาร และบริการข้อมูลสารสนเทศ แก่องค์กรและสาธารณะ

พันธกิจที่ 5 นำ ICT มาเป็นเครื่องมือในการแจ้งเตือน ตรวจสอบและติดตามในกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance)

พันธกิจที่ 6 นำ ICT เป็นเครื่องมือสนับสนุนสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสอดรับกับโครงสร้างและภารกิจของสำนักงานในยุคของ e-GLO

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับทัศนคติและพัฒนาบุคลากรให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มพูนองค์ความรู้ (Knowledge base)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดทำและพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร รวมถึงพัฒนาระบบติดตามประเมินผลที่เป็นมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความโปร่งใส

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาให้บริการและสร้างพันธมิตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มรายได้ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานสลากฯ

บรรณานุกรม :
กุลธิดา เอื้อมลฉัตร , พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ , เมทินี มุทะธากุล . (2548). แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2549-2551.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กุลธิดา เอื้อมลฉัตร , พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ , เมทินี มุทะธากุล . 2548. "แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2549-2551".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กุลธิดา เอื้อมลฉัตร , พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ , เมทินี มุทะธากุล . "แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2549-2551."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
กุลธิดา เอื้อมลฉัตร , พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ , เมทินี มุทะธากุล . แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ.2549-2551. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.