ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อุปกรณ์ตรวจตาทางไกล ระยะที่ 1

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อุปกรณ์ตรวจตาทางไกล ระยะที่ 1
นักวิจัย : กมลวรรณ ตันไถง , ประกอบ โกเมศวรากุล , ภิญโญ พวงมะลิ , วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล , สุธี ผู้เจริญชนะชัย , เบญจา บุญเอื้อ
คำค้น : Communication technologies , Computer communication networks , Diagnosis , Engineering and technology , Eye teleanalyzer , Teleoperation , การวินิจฉัยโรค , การแพทย์ทางไกล , ตา , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , อุปกรณ์ตรวจตาทางไกล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/11143
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากปัญหาการขาดแคลนจักษุแพทย์ในการรักษาโรคทางตาที่สำคัญ เช่น โรคต้อกระจกซึ่งมีผู้ป่วยในประเทศเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกล ในปัจจุบันต้องอาศัยจักษุแพทย์จากส่วนกลางเดินทางไปร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนในการให้บริการประชาชน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีอุปสรรรคในการติดตามผลการรักษา เนื่องจากโรงพยาบาลบางแห่งไม่มีจักษุแพทย์ประจำอยู่ จากปัญหาหาการขาดแคลนจักษุแพทย์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงได้มีแนวความคิดที่จะพัฒนาเครื่องมือสำหรับการวินิฉัยโรคทางไกล โดยอาศัยเครื่องส่องตรวจดวงตา ที่มีใช้ในโรงพยาบาล เป็นอุปกรณ์หลักสำหรับการพัฒนาเครื่องมือในการตรวจส่วนต่างๆ ของดวงตาจากระยะไกลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตความเร็วสูงซึ่งเรียกว่า “อุปกรณ์ตรวจตาทางไกล” โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกนำไปติดตั้งที่โรงพยาบาลชุมชนที่สามารถเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เนตและมีบุคลากรที่สามารถดูแลรักษาอุปกรณ์ตรวจตาทางไกลได้ ซึ่งจะทำให้จักษุแพทย์สามารถติดตามและตรวจรักษาผู้ป่วยได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปพบผู้ป่วยด้วยตัวเอง สำหรับการทำงานของระบบอุปกร์ตรวจตาทางไกล ประกอบด้วย จักษุแพทย์ที่สามารถควบคุมเครื่องส่องตรวจดวงตาได้จากระยะไกล โดยอาศัยคอมพิวเตอร์ต้นทางที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เนต ซึ่งถูกใช้งานโดยจักษุแพทย์ ทำหน้าที่ส่งรหัสคำสั่งควบคุมที่สร้างขึ้นจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแพทย์กับคอมพิวเตอร์ เช่น เมาส์หรือคีย์บอร์ดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางที่อยู่ห่างไกลออกไป สำหรับคอมพิวเตอร์ปลายทางซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องส่องตรวจดวงตาจะทำการถอดรหัสคำสั่งควบคุมเพื่อสั่งการให้เครื่องส่องตรวจดวงตาเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต้องการจะส่องตรวจดวงตาของผู้ป่วย แล้วทำการถ่ายภาพดวงตาเพื่อส่งไปให้แพทย์วินิจฉัย การนำเทคโนโลยีอินเตอร์เนตและเทคโนโลยีการเคลื่อนที่ มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมและส่งผ่านข้อมูลของเครื่องส่องตรวจตาในโครงการนี้จึงเป็นการขยายขอบเขตการทำงานของเครื่องส่องตรวจตาให้สามารถควบคุมได้จากระยะไกลและสามารถแสดงผลเพื่อการวินิจฉัยโรคอันจะส่งผลให้การตรวจรักษาโรคทางตาเป็นไปอย่างทั่วถึงมากขึ้น Nowadays there are many patients in the rural area of Thailand facing on the eye disease such as cataract. The ophthalmologist at the center area has to travel to cooperate with the local hospital for securing the patients. However it is difficult to follow up the securing consequence since there is not the permanent ophthalmologist in the local area. According from the limitation in number of ophthalmologist, the idea to develop the telediagnosis equipment is presented by applying the slit lamp microscope which is nowadays used in the hospital. This microscope is the main developed component to examine the patient’s eyes through the fast internet network so called “Eye Teleanalyzer”. The equipment is going to be set up in the remote hospital which has the internet network and the responsible person to maintain it. Thus the ophthalmologist can follow up the case and remedy the patients without the journey by him/herself. The principle of eye teleanalyzer system is composed of ophthalmologist who can control the slit lamp microscope from a distance by using the computer connected to the internet network. The computer which is used by the ophthalmologist transmits the control code produced from the user interface between the ophthalmologist and computer, e.g. mouse or keyboard, to the remote computer. This terminal computer which controls the slit lamp microscope decodes the control code to command the microscope moved to the desired position for examining the patient’s eye. Then the photo is taken and transmitted back to the ophthalmologist for diagnosis. Applying the Internet and Motion technology to control and transmit data on slit lamp microscope in this project expands its work scope to be controlled from a distance and displayed for ophthalmologist’s diagnosis more widely.

บรรณานุกรม :
กมลวรรณ ตันไถง , ประกอบ โกเมศวรากุล , ภิญโญ พวงมะลิ , วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล , สุธี ผู้เจริญชนะชัย , เบญจา บุญเอื้อ . (2550). อุปกรณ์ตรวจตาทางไกล ระยะที่ 1.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กมลวรรณ ตันไถง , ประกอบ โกเมศวรากุล , ภิญโญ พวงมะลิ , วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล , สุธี ผู้เจริญชนะชัย , เบญจา บุญเอื้อ . 2550. "อุปกรณ์ตรวจตาทางไกล ระยะที่ 1".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กมลวรรณ ตันไถง , ประกอบ โกเมศวรากุล , ภิญโญ พวงมะลิ , วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล , สุธี ผู้เจริญชนะชัย , เบญจา บุญเอื้อ . "อุปกรณ์ตรวจตาทางไกล ระยะที่ 1."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
กมลวรรณ ตันไถง , ประกอบ โกเมศวรากุล , ภิญโญ พวงมะลิ , วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล , สุธี ผู้เจริญชนะชัย , เบญจา บุญเอื้อ . อุปกรณ์ตรวจตาทางไกล ระยะที่ 1. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.