ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานเชิงเทคนิคคลังข้อมูลเสียงบทสนทนาผ่านระบบโทรศัพท์สำหรับการรู้จำเสียงพูดภาษาไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานเชิงเทคนิคคลังข้อมูลเสียงบทสนทนาผ่านระบบโทรศัพท์สำหรับการรู้จำเสียงพูดภาษาไทย
นักวิจัย : ขวัญชีวา สายคำ , ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย , ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล , ภัชริกา ชูตระกูล , วาทยา ชุณห์วิจิตรา
คำค้น : Thai spontaneous telephone speech corpus , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10861
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คลังข้อมูลเสียงบทสนทนาผ่านระบบโทรศัพท์นี้ เป็นโครงการความร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด รายงานเชิงเทคนิคฉบับนี้จะนำเสนอรายละเอียดในการสร้างคลังข้อมูลเสียง ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบ การคัดเลือกข้อมูล การพัฒนาคลังข้อมูลในขั้นตอนต่างๆ โดยข้อมูลได้มาจากการบันทึกผ่านระบบ call center ของ บ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งจำแนกข้อมูลที่จัดทำไว้ 3 ประเภทคือ 1. ข้อมูลผ่านโทรศัพท์พื้นฐาน (POT) 2. ข้อมูลผ่านโทรศัพท์ personal cordless telephone (PCT) 3. ข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ mobile phone (MOB) จุดประสงค์ในการพัฒนาคลังข้อมูลนี้ เพื่อนำไปฝึกฝน acoustic model ของสัญญาณเสียงผ่านระบบโทรศัพท์ทั้ง 3 แบบ โดยคัดเลือกเฉพาะเสียงบทสนทนาของลูกค้าเท่านั้น เพื่อความหลากหลายของข้อมูลที่ได้มาฝึกฝน โดยนำ Acoustic model ที่ได้ไปทดสอบกับระบบรู้จำเสียงพูดระดับคำ ที่ประกอบด้วยคำทดสอบไม่เกิน 500 คำ เช่น ระบบค้นหารายชื่อทางโทรศัพท์ด้วยเสียง ผลที่ได้จากการทดลองสามารถลดอัตราความผิดพลาดได้ 43.8% สำหรับโทรศัพท์พื้นฐาน, 34.2% สำหรับ PCT และ ... สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยรายละเอียดในแต่ขั้นตอนจะนำเสนอในรายงานฉบับนี้ต่อไป

บรรณานุกรม :
ขวัญชีวา สายคำ , ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย , ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล , ภัชริกา ชูตระกูล , วาทยา ชุณห์วิจิตรา . (2550). รายงานเชิงเทคนิคคลังข้อมูลเสียงบทสนทนาผ่านระบบโทรศัพท์สำหรับการรู้จำเสียงพูดภาษาไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ขวัญชีวา สายคำ , ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย , ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล , ภัชริกา ชูตระกูล , วาทยา ชุณห์วิจิตรา . 2550. "รายงานเชิงเทคนิคคลังข้อมูลเสียงบทสนทนาผ่านระบบโทรศัพท์สำหรับการรู้จำเสียงพูดภาษาไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ขวัญชีวา สายคำ , ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย , ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล , ภัชริกา ชูตระกูล , วาทยา ชุณห์วิจิตรา . "รายงานเชิงเทคนิคคลังข้อมูลเสียงบทสนทนาผ่านระบบโทรศัพท์สำหรับการรู้จำเสียงพูดภาษาไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
ขวัญชีวา สายคำ , ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย , ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล , ภัชริกา ชูตระกูล , วาทยา ชุณห์วิจิตรา . รายงานเชิงเทคนิคคลังข้อมูลเสียงบทสนทนาผ่านระบบโทรศัพท์สำหรับการรู้จำเสียงพูดภาษาไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.