ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการตรวจนับรถยนต์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการตรวจนับรถยนต์
นักวิจัย : จตุพร ชินรุ่งเรือง , จุฑาทิพย์ วิศาลมงคล , ทวีศักดิ์ สรรเพชุดา , ธนกร สุนันทชัยกุล , ละออ โควาวิสารัช , สมพงษ์ กิตติปิยกุล , อภิชาติ อินทรพานิชย์ , เสถียร เตรียมล้ำเลิศ , เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด
คำค้น : Intelligent transport system , wireless sensor network , จราจรอัจฉริยะ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10813
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการตรวจนับรถยนต์ กล่าวถึงผลการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณ 2548-2550 เป็นระยะเวลา 3 ปี เป้าวัตถุประสงค์ ผลผลิตที่ได้รับ และผลการดำเนินงาน อุปสรรคและปัญหาต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะโครงการในอนาคต Final report on wireless sensor network for traffic monitoring reports on our operation on this project during the fiscal year 2548-2550 for 3 years. The objective, outputs, opearational results, problems and suggestion on new project proposed next year are given.

บรรณานุกรม :
จตุพร ชินรุ่งเรือง , จุฑาทิพย์ วิศาลมงคล , ทวีศักดิ์ สรรเพชุดา , ธนกร สุนันทชัยกุล , ละออ โควาวิสารัช , สมพงษ์ กิตติปิยกุล , อภิชาติ อินทรพานิชย์ , เสถียร เตรียมล้ำเลิศ , เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด . (2550). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการตรวจนับรถยนต์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จตุพร ชินรุ่งเรือง , จุฑาทิพย์ วิศาลมงคล , ทวีศักดิ์ สรรเพชุดา , ธนกร สุนันทชัยกุล , ละออ โควาวิสารัช , สมพงษ์ กิตติปิยกุล , อภิชาติ อินทรพานิชย์ , เสถียร เตรียมล้ำเลิศ , เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด . 2550. "รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการตรวจนับรถยนต์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จตุพร ชินรุ่งเรือง , จุฑาทิพย์ วิศาลมงคล , ทวีศักดิ์ สรรเพชุดา , ธนกร สุนันทชัยกุล , ละออ โควาวิสารัช , สมพงษ์ กิตติปิยกุล , อภิชาติ อินทรพานิชย์ , เสถียร เตรียมล้ำเลิศ , เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด . "รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการตรวจนับรถยนต์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
จตุพร ชินรุ่งเรือง , จุฑาทิพย์ วิศาลมงคล , ทวีศักดิ์ สรรเพชุดา , ธนกร สุนันทชัยกุล , ละออ โควาวิสารัช , สมพงษ์ กิตติปิยกุล , อภิชาติ อินทรพานิชย์ , เสถียร เตรียมล้ำเลิศ , เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด . รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับการตรวจนับรถยนต์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.