ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Ozonization of cassava starch: Challenge of new modified starch

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Ozonization of cassava starch: Challenge of new modified starch
นักวิจัย : Klanarong Sriroth , B. Laoka , Sittichoke Wanlapatit , Niti Termvejsayanont , Kuakoon Piyachomkwan , กล้าณรงค์ ศรีรอต , สิทธิโชค วัลลภาทิตย์ , นิติ เติมเวชศยานนท์ , เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ
คำค้น : Biological sciences , Cassava starch , Plant biotechnology , Plant biotechnology and related agricultural science , Strach , มันสำปะหลัง , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , แป้งมันสำปะหลัง
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/10162
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
Klanarong Sriroth , B. Laoka , Sittichoke Wanlapatit , Niti Termvejsayanont , Kuakoon Piyachomkwan , กล้าณรงค์ ศรีรอต , สิทธิโชค วัลลภาทิตย์ , นิติ เติมเวชศยานนท์ , เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ . (2550). Ozonization of cassava starch: Challenge of new modified starch.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Klanarong Sriroth , B. Laoka , Sittichoke Wanlapatit , Niti Termvejsayanont , Kuakoon Piyachomkwan , กล้าณรงค์ ศรีรอต , สิทธิโชค วัลลภาทิตย์ , นิติ เติมเวชศยานนท์ , เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ . 2550. "Ozonization of cassava starch: Challenge of new modified starch".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
Klanarong Sriroth , B. Laoka , Sittichoke Wanlapatit , Niti Termvejsayanont , Kuakoon Piyachomkwan , กล้าณรงค์ ศรีรอต , สิทธิโชค วัลลภาทิตย์ , นิติ เติมเวชศยานนท์ , เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ . "Ozonization of cassava starch: Challenge of new modified starch."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
Klanarong Sriroth , B. Laoka , Sittichoke Wanlapatit , Niti Termvejsayanont , Kuakoon Piyachomkwan , กล้าณรงค์ ศรีรอต , สิทธิโชค วัลลภาทิตย์ , นิติ เติมเวชศยานนท์ , เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ . Ozonization of cassava starch: Challenge of new modified starch. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.