ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แผนบูรณาการเชิงปฏิบัติการโครงการนำร่อง E-Service กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แผนบูรณาการเชิงปฏิบัติการโครงการนำร่อง E-Service กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักวิจัย : จิรพล ทับทิมหิน , ชุมพล ครุฑแก้ว , ผกายมาต อ่ำสุริยา , พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ , เมทินี มุทะธากุล
คำค้น : Action Plan , e-Service , บริการอิเล็กทรอนิกส์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , แผนบูรณาการเชิงปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9967
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2547 เร่งรัดให้กระทรวงต่างๆดำเนินการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการประชาชนให้เป็นการบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) มากขึ้นนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาระบบ E-Service ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินการดังกล่าว โดยคณะทำงานฯได้เสนอแนวทางในการพัฒนา E-Service ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง E-Service ให้กับทุกหน่วยงานในสังกัด การจัดทำแผนบูรณาการเชิงปฏิบัติการระบบ E-Service และการพัฒนาระบบนำร่อง E-Service ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดำเนินการโครงการดังกล่าว การพัฒนา E-Service เป็นช่องทางหนึ่งในการการเพิ่มศักยภาพและสร้างความพึงพอใจในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัด วท. ให้กับผู้ใช้บริการโดยมีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับกฎหมายและมาตรการที่สำคัญคือ พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตราที่ 30 31 และ 32 กำหนดหลักการให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อละระยะเวลาของประชาชนในการติดต่อราชการโดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อส่วนราชการหลายแห่งเพื่อดำเนินการในเรื่องเดียวกัน และประชาชนสามารถติดต่อสอบถามงานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ณ ที่แห่งเดียวกันทุกเรื่อง ตลอดจนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุทธศาสตร์ที่ 7 การนำ ICT มาใช้ประโยชน์ในการบริหารและการให้บริการของภาครัฐ มีการตั้งเป้าหมายให้มีบริการพื้นฐานของรัฐ (Simple Transaction Services) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 สามารถดำเนินการได้โดยผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ แนวทางการพัฒนา E-Service ของ วท. จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มช่องทางให้เกิดศักยภาพการบริการซี่งสอดคล้องกับ พระราชกฤษฏีการ มติ ครม. และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยดังกล่าว ผลการสำรวจสถานภาพการบริการประกอบด้วย 3 ส่วนที่สำคัญคือ การสำรวจและจัดทำแผนภาพสถานภาพการบริการหลักของหน่วยงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายการให้บริการและตัวชี้วัดของ วท. (หน้า 19-20) การประเมินเว็บไซต์ของ วท. โดยเปรียบเทียบกับเว็บไซต์ทั่วไปของภาครัฐ (หน้า 21) ซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินเว็บไซต์ภาครัฐของหน่วยงานในสังกัด วท. สงกว่าค่าเฉลี่ยของภาพรวมการประเมินเว็บไซต์ภาครัฐในทุกประเทศ และการสรุปผลการสัมมนาความคิดเห็นโครงการนำร่องการพัฒนา E-Service ของ วท. การดำเนินการพัฒนาระบบบริการในระบบบริการที่สำคัญ 3 บริการ คือ การพัฒนาระบบบริการศูนย์บริการร่วม (ศูนย์บริการร่วมออนไลน์) การพัฒนาระบบบริการทดสอบและสอบเทียบ และการพัฒนาระบบบริการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา แผนการพัฒนา E-Service ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมุ่งเน้นในภารกิจที่เป็นบริการหลักของกระทรวง และมีความเหมาะสมในการดำเนินการในลักษณะ E-Service โดยแบ่งระยะการดำเนินการเป็นแผนระยะสั้นได้แก่ระบบบริการศูนย์บริการร่วม (เคาน์เตอร์บริการประชาชนออนไลน์ : MOST E-Service Portal ) ส่วนแผนในระยะยาวและระยะกลางได้แก่การพัฒนาระบบบริการทดสอบสอบเทียย ระบบบริการสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา การขยายบริการ E-Service ของทุกหน่วยงานให้ครบถ้วน ตลอดจนการปรับปรุง Business Process เพื่อเชื่อมโยงไปยังระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานโดยมีโครงการรองรับแผนการดำเนินการดังกล่าวดังแสดงไว้ในบทที่ 5 แผนงาน โครงการ การพัฒนา E-Service ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บรรณานุกรม :
จิรพล ทับทิมหิน , ชุมพล ครุฑแก้ว , ผกายมาต อ่ำสุริยา , พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ , เมทินี มุทะธากุล . (2548). แผนบูรณาการเชิงปฏิบัติการโครงการนำร่อง E-Service กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จิรพล ทับทิมหิน , ชุมพล ครุฑแก้ว , ผกายมาต อ่ำสุริยา , พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ , เมทินี มุทะธากุล . 2548. "แผนบูรณาการเชิงปฏิบัติการโครงการนำร่อง E-Service กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จิรพล ทับทิมหิน , ชุมพล ครุฑแก้ว , ผกายมาต อ่ำสุริยา , พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ , เมทินี มุทะธากุล . "แผนบูรณาการเชิงปฏิบัติการโครงการนำร่อง E-Service กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
จิรพล ทับทิมหิน , ชุมพล ครุฑแก้ว , ผกายมาต อ่ำสุริยา , พุชพันธ์ เหล่าจันทร์ , เมทินี มุทะธากุล . แผนบูรณาการเชิงปฏิบัติการโครงการนำร่อง E-Service กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.