ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดทำเครือข่ายฐานข้อมูลเพื่อการติดตามการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ระยะที่ 2

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดทำเครือข่ายฐานข้อมูลเพื่อการติดตามการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ระยะที่ 2
นักวิจัย : จันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี , จุฑารัตน์ คีรีเพ็ชร , จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ , ชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ , ชำนาญ มงคลเกษม , บดินทร์ มิลินทางกูร , ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล , ปณิธาน วัฒนากร , พิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์ , มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ , รอยล จิตรดอน , ลัดดา สาระเดช , สุธิดา กุลวัฒนาภรณ์ , อภิชาติ พงษ์ศรีดุลชัย , เจริญ เจริญจิต
คำค้น : ระบบเครือข่ายฐานข้อมูล ตัวชี้วัด สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9865
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิก 99 คน ซึ่งได้รับเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มในภาคเศรษฐกิจ และกลุ่มในภาคสังคมฐานทรัพยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นกลุ่มตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในแผนงานที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งแผนอื่นใดที่มีกฏหมายกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้เป็นองค์กรสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ในโลกยุคปัจจุบัน ข้อมูลมีปริมาณมากมายมหาศาล การตัดสินใจหรือเสนอแนะแนวทางของทางสมาชิกสภาที่ปรึษาฯ ควรมีข้อมูลและตัวชี้วัดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและครบถ้วนในทุกๆ ด้าน ดังนั้นทางสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พัฒนาโครงการการจัดทำเครือข่ายฐานข้อมูลขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐของสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ เป็นไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ในโครงการจะพัฒนาแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย พร้อมทั้งการจัดทำตัวชี้วัดหลักที่สำคัญๆ ของข้อมูล 8 ด้านตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่งได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านความมั่นคงของชาติ ด้านสังคม ศาสนา และ สาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง การปกครอง ด้านความยุติธรรม การบริหาร ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และด้านทรัพยากร โดยข้อมูลทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้โดยผ่านส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในรูปแบบ Web-based เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ในโครงการจะได้มีการพัฒนา Web-Board เพื่อเป็นเวทีสาธารณะให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและการเสนอทางเลือกในส่วนของนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม National Economic and Society Advisory Committee (NESAC) has cooperated with National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) to develop the network of related databases and key performance indexes to support the working of 99 members of NESAC. Phase I has finished with satisfied system. In the second phase, the improvement of databases and KPIs will be performed with the set up of the computer training room with essential facilities.

บรรณานุกรม :