ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศการเกษตร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศการเกษตร
นักวิจัย : จันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี , รัชณีวรรณ์ วงษ์ชื่น , อุษา สุนทรวัฒน์ , นวลทิพย์ ฉลาดเลิศ , นิศากร ยิ่งขจร , บุณยวิส สุธีสร , ปิยะนุช ทะเสนฮด , พิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์ , พีรญา ตันติอนุภาพ , มโนรถ ตั้งเสวีพันธ์ , รอยล จิตรดอน , อนุวัตร ศรีลา , อาภัททา ปี่ทอง , เจษฎา เพ็งสุวรรณ
คำค้น : การเกษตร , คลังความรู้ , บริการสารสนเทศ , ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , เกษตรกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9811
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

"เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะระบบอินเทอร์เน็ตได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในด้านการสื่อสาร การเรียนรู้ การค้าขาย การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ในโลกยุคข้อมูลข่าวสารนี้ผู้ที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล จะเป็นผู้ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาสารสนเทศสู่ระดับรากหญ้า โดยวางเป้าหมายที่ให้ชุมชนในชนบทเป็นชุมชนที่สามารถปรับตัวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge – Based Society) และอยู่ในโลกแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างทัดเทียมกัน แต่เนื่องจากองค์ความรู้ด้านการเกษตรของประเทศยังกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่าง ๆ ยากที่เกษตรกรจะสามารถเข้าถึงได้โครงการระบบเครือข่ายการเกษตร จึงได้ก่อตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของประเทศ ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อินเทอร์เน็ต ระบบการจัดการเครือข่าย ระบบ Data Center ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้ามาเป็นสื่อกลางในการบริหารและจัดการข้อมูล ซึ่ง NECTEC เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานนอกจากการสร้างระบบ AIN แล้ว ยังต้องคำนึงถึงการสร้างระบบการจัดการ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการสร้างบุคลากรในระดับพี่เลี้ยง และระดับผู้ใช้ให้สามารถนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จะได้ร่วมกันพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลการเกษตร (Agriculture Information Network) หรือ AIN เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลการเกษตรที่มีประโยชน์ต่อด้านการผลิต ซึ่งนอกจากประกอบด้วยข้อมูลเทคโนโลยีการผลิต ข้อมูลการตลาดแล้วยังประกอบด้วยข้อมูลที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงในการผลิต ข้อมูลเตือนภัยด้านการเกษตร ตลอดจนการบริหารจัดการฟาร์ม ซึ่งหน่วยงานที่จะเป็นผู้ให้สาระได้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี NECTEC เป็นหน่วยงานที่จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการดำเนินการ และมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนการดำเนินการ และให้ข้อมูลเกษตรกรเป้าหมายในจำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน ระบบ AIN จะนำสังคมการเกษตรของประเทศก้าวไปสู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge – Based Society) ในอันที่จะแปรเปลี่ยนข้อมูลไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนตลอดไป The new economy brings Thailand to the crossroad of development. The rapid change in the world economy has deep impact to the country economy and changes our way of life. Thailand economic foundation and productivity growth depends on agricultural sectors. Agriculture is the driving force behind the way of live and source of earnings for the majority of Thais. More than 60 percents of population are living in rural areas and the majority are farmers. The rural communities as a main producer for country food productivity and food security earn only 11 percents of Gross Domestic Product (GDP). The arrival of information age guides this country to new development strategies. As the ICT development progresses, the digital divide has become a growing concern. Thailand intends to develop herself to be a Knowledge Based Society but as the matter of fact that ""Information Poverty"" still exist through out the rural community. National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) in collaboration with the Ministry of Agriculture, has launched ""Agriculture Information Network"" as a response to the unmet information requirements of the agricultural sector. Farmers should gain benefit from the contents provided which include risk assessment, agriculture warning system and agricultural knowledge base, which aim to improve technology, productivity, income and stability of Thailand agriculture sector through the age of Information Technology. The data warehouse consists of common databases and geo-spatial databases from various departments and organizations in the country and abroad. Farmers can get access to the contents through Internet by themselves or from groups of professional people called ""Information Brokers"". The infrastructure is provided by the government to every sub-district nationwide under ""Internet Village Project"". This project can be fully launched by the end of year 2002 and continue 2 more executive years to complete building up the Knowledge Society in rural community. "

บรรณานุกรม :