ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบฐานข้อมูลทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ทักษะ และ ความชำนาญตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน (Skill Mapping)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบฐานข้อมูลทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ทักษะ และ ความชำนาญตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน (Skill Mapping)
นักวิจัย : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ , ไพพรรณ อินทนิล
คำค้น : Databases , OTOP , Thai culture , Wisdom , ฐานข้อมูล , ผลิตภัณฑ์ชุมชน , ภูมิปัญญาชาวบ้าน , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9799
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเศรษฐกิจ ฐานราก ทบวงมหาวิทยาลัย เห็นว่าการที่ชุมชนจะมีเศรษฐกิจที่ดีมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน การจัดระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความชำนาญ (Skill Mapping) เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการตอบสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์ทำวิจัย และตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การออกแบบระบบฐานข้อมูล ตลอดจนเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของการบริหารของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนขึ้น

บรรณานุกรม :
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ , ไพพรรณ อินทนิล . (2546). ระบบฐานข้อมูลทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ทักษะ และ ความชำนาญตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน (Skill Mapping).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ , ไพพรรณ อินทนิล . 2546. "ระบบฐานข้อมูลทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ทักษะ และ ความชำนาญตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน (Skill Mapping)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ , ไพพรรณ อินทนิล . "ระบบฐานข้อมูลทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ทักษะ และ ความชำนาญตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน (Skill Mapping)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ , ไพพรรณ อินทนิล . ระบบฐานข้อมูลทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตชุมชน ทักษะ และ ความชำนาญตามกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของชุมชน (Skill Mapping). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.