ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คู่มือป้องกันมลพิษในธุรกิจโรงพิมพ์แบบออฟเซ็ต ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้คำปรึกษาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คู่มือป้องกันมลพิษในธุรกิจโรงพิมพ์แบบออฟเซ็ต ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้คำปรึกษาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
นักวิจัย : จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ , ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , สุชปา เนตรประดิษฐ์ , สุทธิวรรณ นกสง่า , สุวรรณี จุฑามณีพงษ์ , ไพศาล กิตติศุภกร
คำค้น : CT , Environmental management , การป้องกันมลพิษ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , ออฟเซ็ต , เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม , โรงพิมพ์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9715
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คู่มือการป้องกันมลพิษสำหรับกิจกรรมการให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยภาครัฐได้ผลักดันให้มีการนำแนวคิดการป้องกันมลพิษ หรือเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดมาใช้ในอุตสาหกรรมรายสาขา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ให้สามารถลดหรือกำจัดมลพิษที่แหล่งกำเนิด มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ วัตถุดิบ สารเคมี พลังงาน และน้ำ ในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นทั้งการลดต้นทุนการผลิตและการป้องกันมลพิษ ในการดำเนินงานกรมควบคุมมลพิษได้จัดทำคู่มือการป้องกันมลพิษสำหรับเป็น หลักปฏิบัติเพื่อการป้องกันมลพิษสำหรับอุตสาหกรรมรายสาขาให้ผู้ประกอบการให้บริการผลิตสิ่งพิมพ์นำไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการผลิตที่สะอาด

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวปฏิบัติที่ดีในการป้องกันมลพิษนี้ จะช่วยวางพื้นฐานความรู้ด้านการป้องกันมลพิษสำหรับอุตสาหกรรมผลิตสิ่งพิมพ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ หากได้มีการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในกิจการ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหามลพิษอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีในด้านธุรกิจของผู้ประกอบการและคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนโดยรอบ

บรรณานุกรม :
จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ , ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , สุชปา เนตรประดิษฐ์ , สุทธิวรรณ นกสง่า , สุวรรณี จุฑามณีพงษ์ , ไพศาล กิตติศุภกร . (2548). คู่มือป้องกันมลพิษในธุรกิจโรงพิมพ์แบบออฟเซ็ต ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้คำปรึกษาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ , ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , สุชปา เนตรประดิษฐ์ , สุทธิวรรณ นกสง่า , สุวรรณี จุฑามณีพงษ์ , ไพศาล กิตติศุภกร . 2548. "คู่มือป้องกันมลพิษในธุรกิจโรงพิมพ์แบบออฟเซ็ต ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้คำปรึกษาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ , ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , สุชปา เนตรประดิษฐ์ , สุทธิวรรณ นกสง่า , สุวรรณี จุฑามณีพงษ์ , ไพศาล กิตติศุภกร . "คู่มือป้องกันมลพิษในธุรกิจโรงพิมพ์แบบออฟเซ็ต ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้คำปรึกษาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2548. Print.
จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์ , ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , สุชปา เนตรประดิษฐ์ , สุทธิวรรณ นกสง่า , สุวรรณี จุฑามณีพงษ์ , ไพศาล กิตติศุภกร . คู่มือป้องกันมลพิษในธุรกิจโรงพิมพ์แบบออฟเซ็ต ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้คำปรึกษาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2548.