ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำลองอิงกรรมวิธีประยุกต์สำหรับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำลองอิงกรรมวิธีประยุกต์สำหรับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
นักวิจัย : วิทยา วัชระวิทยากุล
คำค้น : Applied Process , Computer System , Design Study , Oriented Simulation , การจำลอง , การประยุกต์ , การออกแบบ , ระบบคอมพิวเตอร์ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/19660
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วิทยา วัชระวิทยากุล . (2533). การจำลองอิงกรรมวิธีประยุกต์สำหรับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิทยา วัชระวิทยากุล . 2533. "การจำลองอิงกรรมวิธีประยุกต์สำหรับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิทยา วัชระวิทยากุล . "การจำลองอิงกรรมวิธีประยุกต์สำหรับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2533. Print.
วิทยา วัชระวิทยากุล . การจำลองอิงกรรมวิธีประยุกต์สำหรับการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2533.