ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้ก๊าซรรมชาติสำหรับยานยนต์

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้ก๊าซรรมชาติสำหรับยานยนต์
นักวิจัย : กฤษดา ประภากร , บรรพต ไม้งาม , สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ , เอกรัตน์ ไวยนิตย์ , Kritsada Prapakorn , Bunpot Mai-ngam , Suwat Jirathearanat , Ekkarut Viyanit
คำค้น : Automotive engineering , Engineering and technology , Natural gas vechicles , ก๊าซธรรมชาติ , ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ , รถยนต์ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9403
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื่องจากโครงการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติความดันสูง (Compressed Natural Gas; CNG) สำหรับภาคอุตสาหกรรมขนส่งตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายให้มีรถยนต์ NGV ใช้ในประเทศจำนวน 500,000 คัน ภายในปี พ.ศ. 2553 ส่งผลให้ประเทศไทยต้องนำเข้าถัง CNG จากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก คิดมูลค่าประมาณปีละ 3,000 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดการขาดแคลนและการเพิ่มขึ้นราคาของถัง CNG เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการผลิตถัง CNG ขึ้นภายในประเทศควบคู่กับการเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิต และลดการนำเข้าถัง CNG จากต่างประเทศ โดย ดังนั้นศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีการผลิตถัง CNG และการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ เช่น อุปกรณ์วัดความดัน ชุดควบคุมความดัน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยผลักดันให้เกิดผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนขึ้นภายในประเทศ เพื่อรองรับอัตราการการเติบโตของสำหรับรถยนต์ NGV ในอนาคตต่อไป ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญของการพัฒนาการใช้ CNG สำหรับยานยนต์ภายในประเทศในปัจจุบัน คือ ราคาของถังบรรจุก๊าซและอุปกรณ์ดัดแปลงยังมีราคาแพงและหาได้ยาก ดังนั้นการส่งเสริมให้มีการผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนดังกล่าวขึ้นภายในประเทศซึ่งจะมีราคาถูกกว่าสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศในระดับคุณภาพเดียวกัน จึงเป็นกลายเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งสำหรับกระตุ้นให้นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการใช้ CNG สำหรับยานยนต์บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ วารสารนี้ได้รวบรวมสาระความรู้และเนื้อหาที่สำคัญอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มความเข้าใจอย่างถูกต้องในการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ประกอบด้วย คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติ การพัฒนายานยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติ เทคโนโลยีการผลิตถังบรรจุ CNG และอุปกรณ์ดัดแปลงสำหรับรถยนต์ก๊าซธรรมชาติ คณะผู้เรียบเรียงตระหนักดีว่า เนื้อหาในวารสารเล่มนี้อาจมีบางจุดไม่สมบูรณ์และมีข้อผิดพลาด ขอความกรุณาให้ผู้อ่านที่พบข้อผิดพลาดและจุดบกพร่องท้วงติงเพื่อให้วารสารเล่มนี้มีการปรับปรุงถูกต้อง และใช้เป็นเอกสารอ้างอิงฉบับสมบูรณ์สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับก๊าซ CNG สำหรับรถยนต์ต่อไป

บรรณานุกรม :
กฤษดา ประภากร , บรรพต ไม้งาม , สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ , เอกรัตน์ ไวยนิตย์ , Kritsada Prapakorn , Bunpot Mai-ngam , Suwat Jirathearanat , Ekkarut Viyanit . (2549). การใช้ก๊าซรรมชาติสำหรับยานยนต์.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กฤษดา ประภากร , บรรพต ไม้งาม , สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ , เอกรัตน์ ไวยนิตย์ , Kritsada Prapakorn , Bunpot Mai-ngam , Suwat Jirathearanat , Ekkarut Viyanit . 2549. "การใช้ก๊าซรรมชาติสำหรับยานยนต์".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กฤษดา ประภากร , บรรพต ไม้งาม , สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ , เอกรัตน์ ไวยนิตย์ , Kritsada Prapakorn , Bunpot Mai-ngam , Suwat Jirathearanat , Ekkarut Viyanit . "การใช้ก๊าซรรมชาติสำหรับยานยนต์."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
กฤษดา ประภากร , บรรพต ไม้งาม , สุวัฒน์ จีรเธียรนาถ , เอกรัตน์ ไวยนิตย์ , Kritsada Prapakorn , Bunpot Mai-ngam , Suwat Jirathearanat , Ekkarut Viyanit . การใช้ก๊าซรรมชาติสำหรับยานยนต์. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.