ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุที่มีพฤติกรรมเป็นแฟรคทัล

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุที่มีพฤติกรรมเป็นแฟรคทัล
นักวิจัย : ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล , วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล , เกษม สัตยาวุฒิพงศ์ , Tawatchai Charinpanitkul , Wiwut Tanthapanichakoon
คำค้น : Computer software , Engineering and technology , Fractals , Materials engineering , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , แฟรคทัลจีโอเมตรี , โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9289
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิธีการวิเคราะห์โดยอาศัยหลักการแฟรคทัลเป็นวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณแนวใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางในงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีหลายสาขาโดยเฉพาะเทคโนโลยีอนุภาค เช่น ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างของรูพรุน (pore structure) ของอิฐทนไฟของผนัง blast furnace ซึ่งต้องมีรูพรุนเพื่อให้ออกซิเจนผ่านได้, ใช้ในการประเมินการกระจายตัวของสารเติมแต่งในพลาสติก และวิเคราะห์รูปทรงของอนุภาคเป็นต้น โดยในส่วนที่นำมารประยุกต์ใช้เพื่อประเมินการกระจายตัวของสารเติมแต่งในพลาสติกนั้น อ้างอิงถึงรายงานฉบับสมบูรณ์ซึ่งเสนอต่อศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติในปี 2541 ทางห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีอนุภาค พบว่าวิธีการวิเคราะห์ดังหล่าวสามารถใช้ประโยชน์ในการประเมินการกระจายตัวของสีผงในพลาสติกได้ แต่วิธีในการประเมินหามิติแฟรคทัล (Fractal Dimension) ของการกระจายตัวของเม็ดสีในพลาสติกซึ่งได้จากภาพถ่าย SEM (Scanning Electron Microscope) นั้นยังเป็นการประเมินด้วยมือซึ่งจะใช้แรงงานและเวลามาก จึงทำให้ได้ผลการวิเคราะห์จำนวนไม่มาก อีกทั้งยังอาจจะเกิดความแตกต่างระหว่างบุคคลที่ทำการวิเคราะห์ได้ในบางครั้ง ดังนั้นการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์รูปภาพ (Image Analysis) ซึ่งอาศัยซอฟต์แวร์โปรแกรมที่ทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์มิติแฟรคทัลในการประเมินการกระจายตัวของสารเติมแต่งในพลาสติกจึงเป็นวิธีการที่จะสามารถช่วยให้ทำการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ทำให้ได้ผลการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นโดยที่ผลการวิเคราะห์ที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และยังเป็นการทำให้เกิดความต่อเนื่องของงานที่เคยได้รับการสนับสนุนจากทางศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ นอกจากการประเมินระดับการกระจายตัวของสารเติมแต่งในพลาสติกแล้วโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อวิเคราะห์แฟรคทัลนี้ยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์รูปทรงของอนุภาคที่ไม่มีระเบียบมาก (Highly lrregular Shape) และยังสามารถประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์รูปภาพนี้เพื่อประเมินขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลางเทียบเท่า) ของอนุภาคอีกด้วย Fractal analysis is a novel quantitative analytical method that is comprehensively utilized in many science and technology works, especially particle technology and material processing, for instance analyzing pore structure of the porous brick used for blast furnace wall, evaluating the dispersion state of additives in plastics and analyzing shape of particle and so on. Referring to the final report submitted to the National Metal and Materials Technology Center (MTEC) in 1998, Particle Technology Research Laboratory, Chulalongkorn University has found that this analytical method is applicable for evaluating the dispersion state of additives in plastics. However, at that moment, the fractal dimension of the additive dispersion in plastics, was observed using SEM (Scanning Electron Microscope), was analyzed manually so that it consumed a great deal of man-hour and times. Additionally, such manual method may lead to different results according to human error of the ones who carry out the analysis. Therefore, the application of image analysis using a software to be develop to work on personal computer for fractal analysis to evaluate the dispersion state of additive in plastics will enhance the analytical work to be faster and lead to the more reliable results. It will also being about the continuity of the work previously supported by MTEC. Besides evaluating the degree of dispersion of additive in plastics, the programdeveloped for fractal analysis will be useful for evaluating shape of particles with highly irregular shape. Moreover, it will be also applicable for evaluating size distribution of particulate materials.

บรรณานุกรม :
ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล , วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล , เกษม สัตยาวุฒิพงศ์ , Tawatchai Charinpanitkul , Wiwut Tanthapanichakoon . (2554). การพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุที่มีพฤติกรรมเป็นแฟรคทัล.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล , วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล , เกษม สัตยาวุฒิพงศ์ , Tawatchai Charinpanitkul , Wiwut Tanthapanichakoon . 2554. "การพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุที่มีพฤติกรรมเป็นแฟรคทัล".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล , วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล , เกษม สัตยาวุฒิพงศ์ , Tawatchai Charinpanitkul , Wiwut Tanthapanichakoon . "การพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุที่มีพฤติกรรมเป็นแฟรคทัล."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2554. Print.
ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล , วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล , เกษม สัตยาวุฒิพงศ์ , Tawatchai Charinpanitkul , Wiwut Tanthapanichakoon . การพัฒนาโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของวัสดุที่มีพฤติกรรมเป็นแฟรคทัล. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2554.