ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย(ผลการศึกษาสถานะภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย(ผลการศึกษาสถานะภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย)
นักวิจัย : กษิติธร ภูภราดัย , นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ , ปัญชลี พึ่งพิศ , สิรินทร ไชยศักดา , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Puncharee Pungpit , Sirintorn Chaisakda , Nonthawat Magroodin , Orachat Leingpeboon
คำค้น : Business people , Computer software , Computer software industry , Information, computing and communication sciences , Thailand , ซอฟต์แวร์ , ผู้ประำกอบการ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ , ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9187
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศไทยเป็นอย่างมาก จากเดิมที่มีผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เพียงไม่กี่ราย มาเป็นผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์มากขึ้น และจากการสำรวจตลาดในปี 2550 พบว่า ในอุตสาหกรรมมีผู้ประกอบการประมาณ 1,300 ราย และพบว่า ตลาดซอฟต์แวร์ในประเทศมีมูลค่า 57,178 ล้านบาท ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 2549 พบว่า มีบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ กว่า 30,000 คนในสถานประกอบการทั่วประเทศ บุคลากรด้านซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มทักษะสูง เช่น นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6,965 คน โปรแกรมเมอร์และอื่นๆ อีก 23,090 คน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศแต่ละปีสูงมาก ในระยะหลังอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เองมีการแข่งขันทั้งในด้านการผลิต และการขายมากขึ้น ได้มีการนำกลยุทธต่างๆ ในการแข่งขันมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธด้านราคา หรือกลยุทธที่ไม่ใช่ราคา เช่น กลยุทธทางด้านผลิตภัณฑ์ การโฆษณา ส่งผลให้ผู้ที่ทำธุรกิจทางด้านนี้ต้องมีการปรับตัว ความเข้าใจในธุรกิจ หรือตลาดซอฟต์แวร์ดังกล่าว และย่อมต้องอาศัยข้อมูลซึ่งจะช่วยสะท้อนถึงความเป็นไปของอุตสาหกรรม รวมทั้งความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงจำเป็นที่จะต้องสำรวจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ขึ้น การสำรวจอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในปีนี้ มุ่งเน้นที่จะศึกษาประเด็นสำคัญ ได้แก่ มูลค่าของตลาด ลักษณะของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม และสถานภาพแรงงานในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีการจัดทำรายงานเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 กล่าวถึงสถานภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ในขณะที่ส่วนที่สองจะกล่าวถึงสถานภาพแรงงานในอุตสาหกรรม ในส่วนของ มูลค่าตลาดนั้น จะนำไปรายงานในผลการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2550 การสำรวจในครั้งนี้เป็นการศึกษาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมทั้งหมดประมาณ 1300 ราย โดยสุ่มตัวอย่าง 403 รายเมื่อมาทำการศึกษา โดยจัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2550 - มกราคม 2551 ประเด็นที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ศึกษาถึงลักษณะของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ในมิติต่างๆ เช่น ระยะเวลาการก่อตั้งบริษัท ประเภทธุรกิจ การทำตลาด โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี การรวมกลุ่ม การได้รับรองมาตรฐาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการประสบ และความช่วยเหลือที่ต้องการจากภาครัฐ สำหรับในส่วนที่ 2 จะเน้นการ รายงานสถานภาพแรงงานในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในมิติของ Demand และ Supply และความต้องการในอนาคต ในตอนท้ายยังได้กล่าวถึงปัญหาด้านบุคลากร รวมทั้งข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

บรรณานุกรม :
กษิติธร ภูภราดัย , นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ , ปัญชลี พึ่งพิศ , สิรินทร ไชยศักดา , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Puncharee Pungpit , Sirintorn Chaisakda , Nonthawat Magroodin , Orachat Leingpeboon . (2551). รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย(ผลการศึกษาสถานะภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ , ปัญชลี พึ่งพิศ , สิรินทร ไชยศักดา , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Puncharee Pungpit , Sirintorn Chaisakda , Nonthawat Magroodin , Orachat Leingpeboon . 2551. "รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย(ผลการศึกษาสถานะภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ , ปัญชลี พึ่งพิศ , สิรินทร ไชยศักดา , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Puncharee Pungpit , Sirintorn Chaisakda , Nonthawat Magroodin , Orachat Leingpeboon . "รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย(ผลการศึกษาสถานะภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
กษิติธร ภูภราดัย , นนทวัฒน์ มะกรูดอินทร์ , ปัญชลี พึ่งพิศ , สิรินทร ไชยศักดา , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Puncharee Pungpit , Sirintorn Chaisakda , Nonthawat Magroodin , Orachat Leingpeboon . รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศไทย(ผลการศึกษาสถานะภาพผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.