ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
นักวิจัย : นเรศ ดำรงชัย , กิติพงศ์ พร้อมวงค์ , อำนาจ ชิดไธสง , สิริทรเทพ เต้าประยูร , มรกต ตันติเจริญ , ปรีชา การสุทธิ์ , วิพุธ พูลเจริญ , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , Nares Damrongchai , Kitipong Promwong , Amnat Chidthaisong , Sirintornthep Towprayoon , Morakot Tanticharoen , Wiputh Pooljaroen , Thaweesak Koanantakool
คำค้น : Energy comsumer , Environmental sciences , Environmental/Ecology , Global warning , Researches , Risk Management , การประหยัดพลังงาน , ภาวะโลกร้อน , วิจัย , สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9181
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ส่วนเกี่ยวข้องกับโลกร้อนแสดงเจตนารมณ์ในการช่วยโลกร้อนอย่างพอเพียง โดยเน้นเรื่องประหยัดพลังงานเป็นหลัก (เนื่องจากได้ประโยชน์ทั้งการลดการใช้พลังงานและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก) เพื่อเป็นตัวอย่างและสร้างความตระหนักในเรื่องของการอยู่อย่างพอเพียงเพื่อลดโลกร้อน ตัวอย่างของการแสดงเจตนารมณ์ได้แก่ 1.1 การปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างในการไม่ใส่สูท ในการประชุม รวมถึงนโยบายไม่ใส่สูทในหน่วยงานด้วย 1.2 ใช้รถยนต์เชื้อเพลิงชีวภาพ (bio fuel) และไม่ใช้รถยนต์ประจำตำแหน่งที่มีขนาดเครื่องยนต์เกิน 2,000 ซีซี 1.3 ปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 26 องศาเซลเซียส 1.4 สร้างมาตรการและแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานเช่นจัดประกวดหน่วยงานที่สามารถช่วยลดโลกร้อนอย่างพอเพียง ให้ประกาศนียบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ เป็นต้น 2 (ระยะกลาง) กำหนดงบประมาณแผ่นดินซึ่งรวมถึงงบประมาณที่ประหยัดได้จากในข้อ 1. ให้นำไปใช้ในโครงการ “สร้างความรู้ สู่สังคมคาร์บอนต่ำ (low carbon society)” การสร้างความรู้สู่ชุมชนศึกษา ในด้านโลกร้อนและสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่การเกิดและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตลอดจนความสัมพันธ์กับภาคส่วนต่าง ๆ และการดำรงชีวิต โดยทำในหลายระดับตามความเหมาะสมกับแต่ละชุมชนดังนี้ 2.1 สร้างความรู้เพื่อเป็นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการควรให้ความรู้ในหลักสูตรของการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลัย เพื่อให้คนรุ่นใหม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องและมองเห็นภาพรวมเพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือในกิจกรรมและมาตรการต่าง ๆ ได้สำเร็จมากขึ้น รวมทั้งมีความรู้รองรับศาสตร์ใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีมากขึ้น 2.2 สร้างความรู้เพื่อการดำรงชีวิตและการปรับตัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง เป็นต้น ควรมุ่งให้ชุมชนที่ได้รับหรือมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากโลกร้อน มีความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ธรรมชาติของผลกระทบและสิ่งที่จะเกิดตามมา การสร้าง ความสามารถดำรงชีวิตและการปรับตัวของตนเองในพื้นที่ 2.3 สร้างความรู้เพื่อการแข่งขัน กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม ควรพัฒนาวิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคต่าง ๆ ตลอดจนให้ความรู้ทางการค้าที่นำเอาการลดก๊าซเรือนกระจกมาเกี่ยวข้อง เช่น การซื้อขายก๊าซเรือนกระจก เน้นการให้ความรู้นี้กับกลุ่มเฉพาะเพื่อให้สามารถแข่งขันทางการค้าทั้งในภูมิภาคและระดับโลกได้โดยไม่เสียเปรียบ อนึ่ง ขณะนี้ประเทศไทยมีองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องการจัดกลไก การจัดระเบียบและการรับรองพิสูจน์การซื้อขายก๊าซเรือนกระจกหรือ carbon credit แล้ว 2.4 สร้างความรู้ทั่วไปและติดตามสถานการณ์ กรมประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชน ควรให้ความรู้ทั่วไปแก่ชุมชนต่างๆ แบบเข้าใจง่าย โดยใช้สื่อด้านต่างๆ รวมถึงรายงานสถานการณ์ในปัจจุบันและการติดตามแนวโน้มในอนาคต เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและตื่นตัวและรับทราบสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา 3 (ระยะยาว) ควรกำหนดให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานวิจัยสนับสนุนทางวิชาการ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) และสภาวิจัยแห่งชาติ เป็นต้น ดำเนินการกำหนดแบ่ง (zoning) เขตการเกษตร โดยอาจมีขั้นตอนดังนี้ 3.1 ภาควิชาการร่วมกันประเมินความเสี่ยงและกำหนดเขตเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง/แปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ 3.2 วางแผนล่วงหน้าและกำหนดแบ่ง(zoning) พื้นที่จัดการการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ ให้สอดคล้องสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และการแย่งชิงทรัพยากรบางอย่าง เช่น ทรัพยากรน้ำระหว่างภาคเกษตรและภาคอื่นๆ 3.3 เมื่อได้ประเมินและวางแผนแล้ว ยังอาจต้องดำเนินโครงการสนับสนุนเป็นบางจุด เช่น สร้างแหล่งน้ำและระบบชลประทานหรือระบบการให้น้ำในพื้นที่แห้งแล้งหรือการวางระบบระบายน้ำในพื้นที่ต่ำน้ำท่วมถึง หรือบริหารจัดการการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเลือกชนิดปุ๋ย คำนวณปริมาณ จำนวนครั้ง เวลา และวิธีการให้ เป็นต้น 3.4 กระทรวงการคลัง อาจสนับสนุนการตั้งกองทุนหรือกลไกทางการเงินและการตลาด เพื่อจูงใจให้การดำเนินการ zoning ได้ผลและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่ 3.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงานด้านผลกระทบจากการผันแปร/การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวในภาคเกษตร รวมทั้งติดตามตรวจสอบ ดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ นำผลการประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้นโยบายบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

บรรณานุกรม :
นเรศ ดำรงชัย , กิติพงศ์ พร้อมวงค์ , อำนาจ ชิดไธสง , สิริทรเทพ เต้าประยูร , มรกต ตันติเจริญ , ปรีชา การสุทธิ์ , วิพุธ พูลเจริญ , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , Nares Damrongchai , Kitipong Promwong , Amnat Chidthaisong , Sirintornthep Towprayoon , Morakot Tanticharoen , Wiputh Pooljaroen , Thaweesak Koanantakool . (2551). โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นเรศ ดำรงชัย , กิติพงศ์ พร้อมวงค์ , อำนาจ ชิดไธสง , สิริทรเทพ เต้าประยูร , มรกต ตันติเจริญ , ปรีชา การสุทธิ์ , วิพุธ พูลเจริญ , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , Nares Damrongchai , Kitipong Promwong , Amnat Chidthaisong , Sirintornthep Towprayoon , Morakot Tanticharoen , Wiputh Pooljaroen , Thaweesak Koanantakool . 2551. "โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
นเรศ ดำรงชัย , กิติพงศ์ พร้อมวงค์ , อำนาจ ชิดไธสง , สิริทรเทพ เต้าประยูร , มรกต ตันติเจริญ , ปรีชา การสุทธิ์ , วิพุธ พูลเจริญ , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , Nares Damrongchai , Kitipong Promwong , Amnat Chidthaisong , Sirintornthep Towprayoon , Morakot Tanticharoen , Wiputh Pooljaroen , Thaweesak Koanantakool . "โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
นเรศ ดำรงชัย , กิติพงศ์ พร้อมวงค์ , อำนาจ ชิดไธสง , สิริทรเทพ เต้าประยูร , มรกต ตันติเจริญ , ปรีชา การสุทธิ์ , วิพุธ พูลเจริญ , ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , Nares Damrongchai , Kitipong Promwong , Amnat Chidthaisong , Sirintornthep Towprayoon , Morakot Tanticharoen , Wiputh Pooljaroen , Thaweesak Koanantakool . โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.