ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Software Investment Profile

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Software Investment Profile
นักวิจัย : กษิติธร ภูภราดัย , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Orachat Leingpeboon
คำค้น : Computer software , Computer software industry , Information, computing and communication sciences , Investments , Software engineering , การลงทุน , ซอฟต์แวร์ , ศนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9148
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

หลายประเทศต่างมองว่า อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นำมาซึ่งโอกาสในการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการผลิตซอฟต์แวร์มีต้นทุนต่ำ โดยมีปัจจัยการผลิตหลักอยู่ที่บุคลากรที่มีคุณภาพสูงเป็นหลัก ประกอบกับบทบาทที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลายประเทศจึงให้ความสนใจและเริ่มพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในหลายประเทศที่เล็งเห็นถึงโอกาสดังกล่าว ดังจะเห็นได้ว่า ได้มีบรรจุประเด็นเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไว้ในยุทธศาสตร์ ไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549 ด้วย อย่างไรก็ตาม จากการศึกษา พบว่า แต่ละประเทศต่างมีเส้นทางสู่แห่งความสำเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน ขึ้นกับทรัพยากร สภาวะแวดล้อม ความพร้อม รวมถึงจังหวะและโอกาสในขณะนั้นๆ การเรียนรู้จากบทเรียนของประเทศต่างๆช่วยให้ประเทศผู้ตามอย่างเช่นประเทศไทยได้รับประโยชน์และเกิดการเรียนรู้ จากข้อผิดพลาด รวมถึงความสำเร็จได้ รายงานฉบับนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงปัจจัยต่างๆ ที่สะท้อนถึงสภาวะอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศ ประเด็นที่จะทำการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย สถานภาพโดยรวมของประเทศต่างๆ โดยพิจารณาผ่านดัชนีชี้วัดที่สำคัญซึ่งเป็นที่ยอมรับและนิยมใช้อย่างกว้างขวาง ส่วนที่สองของรายงาน จะเป็นการสรุปสภาวะของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศต่างๆ โดยจะทำการศึกษาประเทศทั้งหมด 6 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มประเทศที่ได้ที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์ ได้แก่ ประเทศไอร์แลนด์ ประเทศอิสราเอล และประเทศอินเดีย หรือที่รู้จักกันในนามของประเทศ 3 ไอร์ (3Is) และที่กำลังเป็นดาวรุ่งซึ่งก้าวตามประเทศในกลุ่มแรกอีก 3 ประเทศได้แก่ ประเทศจีน สิงคโปร์ และ เกาหลี

บรรณานุกรม :
กษิติธร ภูภราดัย , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Orachat Leingpeboon . (2552). Software Investment Profile.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Orachat Leingpeboon . 2552. "Software Investment Profile".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Orachat Leingpeboon . "Software Investment Profile."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
กษิติธร ภูภราดัย , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , Kasititorn Pooparadai , Orachat Leingpeboon . Software Investment Profile. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.