ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย
นักวิจัย : กษิติธร ภูภราดัย , วิชญะ นาครักษ์ , พรรณี พนิตประชา , บุญทิพย์ สิริธรังศรี , อัญชนา ณ ระนอง , มาลี สุรเชษฐ์ , จุไร ทัพวงษ์ , วันทนีย์ พันธชาติ , สุเมธ เลิศอมรสิน , Kasititorn Pooparadai , Pannee Panitpracha , Wantanee Phantachat , Wichaya Nakrak , Boonthip Siritharungsri , Anchana Na Ranong , Jurai Tapwong , Sumate Lertamonsin
คำค้น : Assistive Technology , Daily living tools , Engineering and technology , Older people , People with disabilities , Technology for social development and disability person , คนพิการ , ผู้สูงอายุ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9115
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

คนพิการจัดเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญกลุ่มหนึ่งของประเทศที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นและมีอายุยืนยาวขึ้นภาครัฐจึงต้องให้การดูแลและบริการ อย่างทั่วถึงตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนพิการและผู้สูงอายุพึงได้รับ ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่ารัฐต้องสงเคราะห์คนพิการหรือทุพพลภาพ ให้มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ จากสถิติประเทศไทยมีจำนวนคนพิการเพิ่มมากขึ้น ดังจะเห็นได้จากผลการสำรวจในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนคนพิการเพิ่มจาก 0.4 ล้านคน หรือร้อยละ 0.7 ของประชากรทั้งประเทศ ในปี พ.ศ. 2529 เป็น 1.0 ล้านคน หรือร้อยละ 1.7 ของประชากรทั้งประเทศใน ปี พ.ศ. 2539 ทำให้สัดส่วนคนพิการต่อประชากรทั้งประเทศเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าตัว และยังมีแนวโน้มที่ ีคนพิการจะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในจำนวนคนพิการทั้งหมดนี้ มีเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับการ จดทะเบียนคนพิการเพื่อจะได้รับสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังข้อมูลในปัจจุบัน มีคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วจำนวน 660,249 คน โดยมีกลุ่มคนพิการทางร่างกายมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ คนพิการทางการได้ยิน ทางสติปัญญา และทางการมองเห็นตามลำดับ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสในด้านต่างๆเพื่อการดำรงชีวิต และ มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไปภาครัฐจึงได้ตราพระราชบัญญัติ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ขึ้น ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะสำหรับคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้คนพิการได้รับการคุ้มครอง การสงเคราะห์ การพัฒนา และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา การประกอบอาชีพ และทางสังคม โดยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับคนพิการขึ้น รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่นับเป็นปัจจัยสำคัญที่เอื้ออำนวยประโยชน์และ การช่วยให้คนพิการและผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมแบบพึ่งพาตนเองได้ ถึงแม้รัฐบาลจะได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสิทธิและโอกาสของคนพิการ โดยมีการออก พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 ขึ้น (รวมทั้งกฎกระทรวงอีกหลายฉบับ) แต่มาตรการของรัฐในเรื่องการนำนโยบายและ กฎหมายไปสู่การปฏิบัติที่ผ่านมายังไม่เพียงพอ เนื่องจากยังขาดแนวทางที่เป็นรูปธรรมและขาดมาตรการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกมาใช้ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการแพทย์ การศึกษา และการประกอบอาชีพของคนพิการอย่างจริงจัง ดังนั้นเพื่อให้คนพิการและชุมชนได้พัฒนาศักยภาพให้มีความเข้มแข็งดังเช่นประเทศที่พัฒนาแล้ว จึงได้มีการบรรจุเรื่อง การจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการไว้ในระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ. 2544 แต่ในทางปฏิบัติก็ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักด้วยความสำคัญและความจำเป็นดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ในประเทศไทยขึ้น เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพและปัญหาการให้บริการเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกในปัจจุบัน ความต้องการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ของคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อกำหนดเป็นกรอบนโยบาย แนวทางและนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ การจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย

บรรณานุกรม :
กษิติธร ภูภราดัย , วิชญะ นาครักษ์ , พรรณี พนิตประชา , บุญทิพย์ สิริธรังศรี , อัญชนา ณ ระนอง , มาลี สุรเชษฐ์ , จุไร ทัพวงษ์ , วันทนีย์ พันธชาติ , สุเมธ เลิศอมรสิน , Kasititorn Pooparadai , Pannee Panitpracha , Wantanee Phantachat , Wichaya Nakrak , Boonthip Siritharungsri , Anchana Na Ranong , Jurai Tapwong , Sumate Lertamonsin . (2551). แนวทางการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , วิชญะ นาครักษ์ , พรรณี พนิตประชา , บุญทิพย์ สิริธรังศรี , อัญชนา ณ ระนอง , มาลี สุรเชษฐ์ , จุไร ทัพวงษ์ , วันทนีย์ พันธชาติ , สุเมธ เลิศอมรสิน , Kasititorn Pooparadai , Pannee Panitpracha , Wantanee Phantachat , Wichaya Nakrak , Boonthip Siritharungsri , Anchana Na Ranong , Jurai Tapwong , Sumate Lertamonsin . 2551. "แนวทางการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , วิชญะ นาครักษ์ , พรรณี พนิตประชา , บุญทิพย์ สิริธรังศรี , อัญชนา ณ ระนอง , มาลี สุรเชษฐ์ , จุไร ทัพวงษ์ , วันทนีย์ พันธชาติ , สุเมธ เลิศอมรสิน , Kasititorn Pooparadai , Pannee Panitpracha , Wantanee Phantachat , Wichaya Nakrak , Boonthip Siritharungsri , Anchana Na Ranong , Jurai Tapwong , Sumate Lertamonsin . "แนวทางการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
กษิติธร ภูภราดัย , วิชญะ นาครักษ์ , พรรณี พนิตประชา , บุญทิพย์ สิริธรังศรี , อัญชนา ณ ระนอง , มาลี สุรเชษฐ์ , จุไร ทัพวงษ์ , วันทนีย์ พันธชาติ , สุเมธ เลิศอมรสิน , Kasititorn Pooparadai , Pannee Panitpracha , Wantanee Phantachat , Wichaya Nakrak , Boonthip Siritharungsri , Anchana Na Ranong , Jurai Tapwong , Sumate Lertamonsin . แนวทางการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.