ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2549

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2549
นักวิจัย : กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , สิรินทร ไชยศักดา , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , เขมรัฐ บุญประสิทธิ์ , Kasititorn Pooparadai , Sirintorn Chaisakda , Jiraporn Jaroenpool , Orachat Leingpeboon
คำค้น : Information Technology and Communication , Market surveys , Thailand , ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9097
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) จัดให้มีการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) ของประเทศไทยประจำปี 2549 ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการสำรวจเมื่อปี 2548 โดยมอบให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ทำการสำรวจ เพื่อประเมินมูลค่าการใช้จ่ายในสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Spending) ซึ่งประกอบด้วยตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Computer Hardware) ตลาดคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (Computer Software) ตลาดการบริการด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Services) และตลาดสื่อสาร (Communication) และ ในปี 2549 มีการปรับขอบเขตการสำรวจให้มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สะท้อนความเป็นจริงของตลาด การจัดเก็บข้อมูลมีขึ้นในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2549 – มกราคม 2550 โดยสำรวจผู้ประกอบการกว่า 1,200 รายทั่วประเทศ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Tele-survey) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) ผลการสำรวจตลาดปี 2549 พบว่า ตลาด ICT ของประเทศไทยมีมูลค่ารวมเท่ากับ 498,984 ล้านบาท โดยร้อยละ 74 เป็นการใช้จ่ายในตลาดสื่อสาร ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 367,504 ล้านบาท ในขณะที่มูลค่าการใช้จ่ายในตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และตลาดการบริการด้านคอมพิวเตอร์อยู่ในลำดับรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 13 ร้อยละ 11 และร้อยละ 3 ตามลำดับ โดยมีมูลค่าคิดเป็น 65,947 ล้านบาทในตลาดฮาร์ดแวร์ 52,763 ล้านบาทในตลาดซอฟต์แวร์ 12,770 ล้านบาท ในตลาดการบริการด้านคอมพิวเตอร์ ตามลำดับ โดยคาดว่าในปี 2550 ตลาด ICT จะมีการเติบโตจากปี 2549 ในอัตราร้อยละ 7 โดยตลาดซอฟต์แวร์จะมีการเติบโตสูงสุดอยู่ที่ร้อยละ 18 รองลงมาได้แก่ ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ อยู่ที่ร้อยละ 15 ขณะที่ตลาดฮาร์ดแวร์คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 9 และตลาดสื่อสารจะมีการเติบโตเพียงร้อยละ 5 เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มของการใช้ซอฟต์แวร์โดยพิจารณาจากสัดส่วนของซอฟต์แวร์ต่อฮาร์ดแวร์พบว่าปี 2548 – 2549 สัดส่วนการใช้ซอฟต์แวร์ต่อฮาร์ดแวร์มีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยในปี 2548 มีสัดส่วน 42:58 และในปี 2549 เพิ่มเป็น 44:56 ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของซอฟต์แวร์ และกำลังเคลื่อนเข้าสู่สังคมการบริการมากขึ้น เมื่อพิจารณาเฉพาะตลาด IT (Information Technology: IT) ซึ่งมีความหมายแคบกว่าตลาด ICT กล่าวคือ ตลาด IT จะรวมเฉพาะตลาดอุปกรณ์สื่อสารประเภทข้อมูล (Data Communication Equipments) พบว่า ตลาด IT ในปี 2549 มีมูลค่า 203,240 ล้านบาท คาดว่าในปี 2550 ตลาด IT จะเติบโตร้อยละ 11 หรือมีมูลค่าเป็น 226,035 ล้านบาท เมื่อพิจารณาการใช้จ่ายด้าน IT ของ 3 ภาคเศรษฐกิจหลัก ได้แก่ภาครัฐ (Government) ภาคเอกชน (Enterprise) ภาคครัวเรือน (Household/SOHO) พบว่าการใช้จ่ายซึ่ง IT ในที่นี้จะประกอบด้วยตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ตลาดคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และตลาดการบริการด้านคอมพิวเตอร์ แต่ไม่รวมตลาดอุปกรณ์สื่อสารประเภทข้อมูล เนื่องจากการสำรวจในปีนี้ ไม่สามารถแยกมูลค่าการใช้จ่ายในตลาดอุปกรณ์สื่อสารประเภทข้อมูลได้ จากการศึกษาพบว่า ในปี 2549 ภาคเอกชน และภาคครัวเรือนซึ่งรวมออฟฟิศขนาดเล็ก มีค่าใช้จ่ายด้าน IT รวมกันคิดเป็นร้อยละ 71 ของตลาดซึ่งสูงกว่าภาครัฐซึ่งมีการใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 29 และเมื่อพิจารณารายตลาดพบว่า แต่ละตลาดมีสัดส่วนของผู้ชื้อแตกต่างกัน กล่าวคือ ในตลาดฮาร์ดแวร์ ภาคครัวเรือนและออฟฟิศขนาดเล็กเป็นผู้ใช้จ่ายหลักโดยมีสัดส่วนการใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 44 และร้อยละ 33 ตามลำดับ ภาครัฐมีการใช้จ่ายอยู่ที่ร้อยละ 23 ขณะที่ในตลาดซอฟต์แวร์การใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชนสูงถึงร้อยละ 60 และมาจากภาคครัวเรือนเพียงร้อยละ 11 ส่วนในตลาดการบริการด้านคอมพิวเตอร์นั้นกลับพบว่าผู้ใช้จ่ายรายใหญ่ ได้แก่ภาครัฐ ซึ่งมีสัดส่วนการใช้จ่ายถึงร้อยละ 61 เมื่อลองพิจารณาสัดส่วนการใช้จ่ายระหว่างซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อีกครั้ง โดยพิจารณาเฉพาะสินค้าฮาร์ดแวร์บางรายการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับซอฟต์แวร์โดยตรง โดยปรับนิยามของตลาดฮาร์ดแวร์ให้แคบลง คงไว้เฉพาะ Systems, Desktop PC, Notebook, PC Servers, Monitor, Printer, Data Storage พบว่า สัดส่วนการใช้ซอฟต์แวร์ต่อฮาร์ดแวร์มีความใกล้เคียงกันมาก กล่าวคือ สัดส่วนเป็น 49:51 As a continuation of an earlier survey in 2005, the Software Industry Promotion Agency (SIPA) had conducted a market survey on information and communication technology in Thailand for the year 2006. The National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC) carried this out with objectives to determine information and communication technology spending on goods and services in the market that included computer hardware, computer software, computer services and communication services. The 2006 survey had been modified to cover more areas so as to better reflect market reality and took place from November 2006 to January 2007. It included more than 1,200 entrepreneurs nationwide using methodologies of telephone survey and in-depth interview. The result of 2006 market survey, shown in , revealed that the total value of ICT markets in Thailand was 498,984 million Baht. Seventy-four percent or 367,504 million Baht was from communication equipment and services while ICT spending on computer hardware, computer software and computer services contributed to 13%, 11% and 3% with market values of 65,947 million Baht, 52,763 million Baht and 12,770 million Baht respectively. The ICT market for 2007 is expected to grow 7.4% from the year 2006 with the highest figure coming from computer software at 17.8%, followed by computer services at 15% while the hardware market is projected at 9.1% growth and communication services at a mere 5.3%. Considering software usage as indicated by the software/hardware value ratio, the trend was on the rise from 42:58 to 44:56 for the years 2005 and 2006 respectively. This indicates that computer software has become more significant in Thailand as the country is moving towards a service society. Considering the information technology market, excluding communications services and including only data communication equipment related with computer networking, the survey result revealed that the value of this segment alone was 203,240 million Baht and it is expected to grow 11.2% in 2007 to 226,035 million Baht. Total IT spending in 2006 of 3 major economic sectors, namely, government, household sector and private enterprises is shown in Table . In this context, IT spending refers to markets of computer hardware, computer software, and computer services excluding whole part of communication market. The later was not incorporated because analysis on communication equipment according to economic sectors was inconclusive. The survey results revealed that private enterprises and household sector including SOHO businesses contributed to 71% of the total IT spending. That was much higher than government spending of 29%. There were also differences amongst various markets. For computer hardware market, IT spending by household sector and private enterprises accounted for 44% and 33% respectively while government accounted for 23%. For software market, majority or 60% of IT spending came from private enterprises while household sector accounted for 11%. For computer services, major spenders were government at 61%. Considering IT spending on computer software and related hardware, specifically limited to computer systems, PC servers, data storage devices, desktop PCs, notebooks, monitors and printers. The proportions of software and hardware were almost the same with the ratio of 49:51. This indicated the trend of software purchase together with any acquisition of hardware. For hardware market comprising of only computer systems, PC servers, data storage devices, desktop PCs, notebooks, monitors and printers ., household sector and private enterprises contributed to similar spending of 38% and 37% respectively.

บรรณานุกรม :
กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , สิรินทร ไชยศักดา , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , เขมรัฐ บุญประสิทธิ์ , Kasititorn Pooparadai , Sirintorn Chaisakda , Jiraporn Jaroenpool , Orachat Leingpeboon . (2550). โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2549.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , สิรินทร ไชยศักดา , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , เขมรัฐ บุญประสิทธิ์ , Kasititorn Pooparadai , Sirintorn Chaisakda , Jiraporn Jaroenpool , Orachat Leingpeboon . 2550. "โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2549".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , สิรินทร ไชยศักดา , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , เขมรัฐ บุญประสิทธิ์ , Kasititorn Pooparadai , Sirintorn Chaisakda , Jiraporn Jaroenpool , Orachat Leingpeboon . "โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2549."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2550. Print.
กษิติธร ภูภราดัย , จิราพร ตั้งพูลเจริญ , สิรินทร ไชยศักดา , อรฉัตร เลียงพิบูลย์ , เขมรัฐ บุญประสิทธิ์ , Kasititorn Pooparadai , Sirintorn Chaisakda , Jiraporn Jaroenpool , Orachat Leingpeboon . โครงการสำรวจตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยประจำปี 2549. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2550.