ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ หรือมีนัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในระยะ 10 ปี

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ หรือมีนัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในระยะ 10 ปี
นักวิจัย : กษมา กองสมัคร , กษิติธร ภูภราดัย , จิรพล ทับทิมหิน , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , บัญชา ดอกไม้ , พัตรานุช ศรประสิทธิ์ , รัชนี เอี่ยมฐานนท์ , วิภาภรณ์ บุตรเมฆ , สิรินทร ไชยศักดา , Kasama Kongsmak , Kasititorn Pooparadai , Jirapon Tubtimhin , Chadamas Thuvasethakul , Bancha Dokmai , Ratchanee Iemthanon , Sirintorn Chaisakda
คำค้น : Information Technology and Communication , Information technology policy , Policy and administration , Policy and political science , Policy deployment and implementation , Thailand , นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/9019
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2544-2553 (IT 2010) ของประเทศไทย จะสิ้นสุดระยะเวลาของกรอบนโยบายในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารของประเทศไทย จึงมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดทำกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ.2554 – 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) ขึ้นเพื่อให้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและ โทรคมนาคมมีความต่อเนื่องของกรอบนโยบายฯ โดยมีกรอบแนวคิดเพื่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและโทรคมนาคมของประไทยในระยะ 10 ปี รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลก และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นำกรอบนโยบายฯ ไปใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรต่าง ๆ ต่อไป เนื่องจาก กรอบนโยบาย ICT 2020 เป็นการกำหนดนโยบายระยะยาว คณะวิจัยจำเป็นต้องมีการศึกษาในหลากหลายมิติ รวมถึงการวิเคราะห์/คาดการณ์อุปสงค์ อันเกิดจากความเป็นไปและความเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในกรอบ 10 ปีของนโยบาย รวมทั้งผลกระทบ/นัยที่มีต่อการพัฒนา ICT (demand-pull) โดยในการศึกษานั้นมีทั้งการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญรายสาขา เป็นสำคัญ รายงานฉบับนี้ประกอบด้วยผลการศึกษาใน 2 ส่วนได้แก่ (1) ผลการศึกษา วิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ที่คาดว่าจะมีผลกระทบหรือมีนัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในระยะ 10 ปี ซึ่งแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้ เศรษฐกิจ สังคม/การศึกษา การเมือง การปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ สื่อสารมวลชน ทั้งนี้ ปัจจุบัน ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นแล้วทั้งสิ้น 4 สาขา ดังรายละเอียดปรากฏในภาคผนวก และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดเพิ่มเติมอีก 2 สาขา คือ สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม (24 พฤศจิกายน) และสาขาการศึกษา (3 ธันวาคม) (2)ผลการศึกษาแนวคิดและหลักการตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และเจตนารมณ์ของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับและ/หรือมีนัยต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย

บรรณานุกรม :
กษมา กองสมัคร , กษิติธร ภูภราดัย , จิรพล ทับทิมหิน , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , บัญชา ดอกไม้ , พัตรานุช ศรประสิทธิ์ , รัชนี เอี่ยมฐานนท์ , วิภาภรณ์ บุตรเมฆ , สิรินทร ไชยศักดา , Kasama Kongsmak , Kasititorn Pooparadai , Jirapon Tubtimhin , Chadamas Thuvasethakul , Bancha Dokmai , Ratchanee Iemthanon , Sirintorn Chaisakda . (2552). การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ หรือมีนัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในระยะ 10 ปี.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษมา กองสมัคร , กษิติธร ภูภราดัย , จิรพล ทับทิมหิน , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , บัญชา ดอกไม้ , พัตรานุช ศรประสิทธิ์ , รัชนี เอี่ยมฐานนท์ , วิภาภรณ์ บุตรเมฆ , สิรินทร ไชยศักดา , Kasama Kongsmak , Kasititorn Pooparadai , Jirapon Tubtimhin , Chadamas Thuvasethakul , Bancha Dokmai , Ratchanee Iemthanon , Sirintorn Chaisakda . 2552. "การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ หรือมีนัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในระยะ 10 ปี".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กษมา กองสมัคร , กษิติธร ภูภราดัย , จิรพล ทับทิมหิน , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , บัญชา ดอกไม้ , พัตรานุช ศรประสิทธิ์ , รัชนี เอี่ยมฐานนท์ , วิภาภรณ์ บุตรเมฆ , สิรินทร ไชยศักดา , Kasama Kongsmak , Kasititorn Pooparadai , Jirapon Tubtimhin , Chadamas Thuvasethakul , Bancha Dokmai , Ratchanee Iemthanon , Sirintorn Chaisakda . "การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ หรือมีนัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในระยะ 10 ปี."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
กษมา กองสมัคร , กษิติธร ภูภราดัย , จิรพล ทับทิมหิน , ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล , บัญชา ดอกไม้ , พัตรานุช ศรประสิทธิ์ , รัชนี เอี่ยมฐานนท์ , วิภาภรณ์ บุตรเมฆ , สิรินทร ไชยศักดา , Kasama Kongsmak , Kasititorn Pooparadai , Jirapon Tubtimhin , Chadamas Thuvasethakul , Bancha Dokmai , Ratchanee Iemthanon , Sirintorn Chaisakda . การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ที่คาดว่าจะมีผลกระทบ หรือมีนัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยในระยะ 10 ปี. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.