ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานผลการศึกษาการจัดทำแผนที่เทคโนโลยีสำหรับเครื่องมือวัดทางการเกษตร

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการศึกษาการจัดทำแผนที่เทคโนโลยีสำหรับเครื่องมือวัดทางการเกษตร
นักวิจัย : กัลยา อุดมวิทิต , พรรณี พนิตประชา , สุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย , อลิสา คงทน , Kalaya Udomvitid , Pannee Panitpracha , Suwannee Phoojaruenchanachai , Alisa Kongthon
คำค้น : Engineering and technology , Functional materials , Materials engineering , Soils analysis , Technology roadmapping , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เครื่องมือวัดทางการเกษตร , แผนที่นำทางเทคโนโลยี
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8935
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินจะเป็นปัญหาสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาพื้นที่การเกษตรของประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในปัญหาที่เกิดกับดินของตนเท่าที่ควร แม้จะมีการเผยแผ่ความรู้ในการแก้ไขปรับปรุงดินในลักษณะต่างๆ แล้วก็ตาม แต่ขั้นตอนที่สำคัญยิ่งคือ ความสามารถในการตรวจวิเคราะห์เพื่อหาปัญหาและสาเหตุของดินที่เสียในระดับที่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำที่เกษตรกรสามารถดำเนินการเองได้ แม้กรมพัฒนาที่ดินจะเสนอแนวทางเลือกให้แก่เกษตรกรในการตรวจวิเคราะห์ดิน ทั้งในรูปแบบของชุดตรวจวิเคราะห์ดินแบบง่ายในภาคสนามคือ ชุดทดสอบค่า pH และ NPK และการตรวจวิเคราะห์โดยรถเคลื่อนที่ไปสู่การตรวจวิเคราะห์แบบละเอียดโดยห้องปฏิบัติการก็ตาม แต่เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดระดับภาคสนามที่มีการนำเข้ามาจำหน่ายจากต่างประเทศแล้วพบว่า เครื่องมือตรวจวิเคราะห์ของไทยที่มีอยู่นั้น ยังไม่เอื้ออำนวยต่อความต้องการและความเหมาะสมกับการใช้งานของเกษตรกรในประเทศเท่าที่ควร ทั้งในด้านประสิทธิภาพความถูกตรงแม่นยำ ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ และราคาที่แตกต่างกัน จากปัญหาความเสื่อมโทรมของดินซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาภาคการเกษตร และการพัฒนาโดยรวมของเศรษฐกิจของประเทศไทย อีกทั้งมีแนวโน้มการขยายตัวของปัญหาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เห็นถึงความจำเป็นในการตรวจวิเคราะห์ดิน โดยต้องอาศัยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสนองตอบการใช้งานของเกษตรกรไทยได้อย่างแท้จริง

บรรณานุกรม :
กัลยา อุดมวิทิต , พรรณี พนิตประชา , สุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย , อลิสา คงทน , Kalaya Udomvitid , Pannee Panitpracha , Suwannee Phoojaruenchanachai , Alisa Kongthon . (2549). รายงานผลการศึกษาการจัดทำแผนที่เทคโนโลยีสำหรับเครื่องมือวัดทางการเกษตร.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กัลยา อุดมวิทิต , พรรณี พนิตประชา , สุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย , อลิสา คงทน , Kalaya Udomvitid , Pannee Panitpracha , Suwannee Phoojaruenchanachai , Alisa Kongthon . 2549. "รายงานผลการศึกษาการจัดทำแผนที่เทคโนโลยีสำหรับเครื่องมือวัดทางการเกษตร".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กัลยา อุดมวิทิต , พรรณี พนิตประชา , สุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย , อลิสา คงทน , Kalaya Udomvitid , Pannee Panitpracha , Suwannee Phoojaruenchanachai , Alisa Kongthon . "รายงานผลการศึกษาการจัดทำแผนที่เทคโนโลยีสำหรับเครื่องมือวัดทางการเกษตร."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2549. Print.
กัลยา อุดมวิทิต , พรรณี พนิตประชา , สุวรรณี ผู้เจริญชนะชัย , อลิสา คงทน , Kalaya Udomvitid , Pannee Panitpracha , Suwannee Phoojaruenchanachai , Alisa Kongthon . รายงานผลการศึกษาการจัดทำแผนที่เทคโนโลยีสำหรับเครื่องมือวัดทางการเกษตร. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2549.