ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานฉบับสมบูณ์ โครงการศึกษา "แนวทางของประเทศไทยในการพัฒนาซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส"

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานฉบับสมบูณ์ โครงการศึกษา "แนวทางของประเทศไทยในการพัฒนาซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส"
นักวิจัย : กัลยา อุดมวิทิต , อภิญญา กมลสุข , Kalaya Udomvitid , Apinya Kamolsook
คำค้น : Computer software , Computer software industry , Information, computing and communication sciences , Open Source Software , Software engineering , Thailand , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ , โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ , ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8908
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยโดยเฉพาะซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส (Open Source Software) เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้ทัดเทียมต่างชาติ การที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้เจริญก้าวหน้าในระยะเวลาอันสั้นได้นั้น จะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรของไทย ซึ่งต้องอาศัยภูมิปัญญาของคนไทยในอันที่จะสร้างกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและเป็นสากล นอกจากนั้น ประเทศไทยมีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อยู่ในระดับที่สูง การหันมาใช้ซอฟต์แวร์ประเภทโอเพนซอร์สที่ปลอดจากปัญหาลิขสิทธิ์ นอกจากจะทำให้ลดปัญหาการลักลอบใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายแล้ว ยังทำให้มีต้นทุนซอฟต์แวร์ต่ำและมีซอร์สโค้ดไว้ให้แก้ไขได้ตามต้องการอีกด้วย ข้อดีอีกประการหนึ่งของซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์สคือ มีอยู่มากมายในทุกสาขา เพียงแต่เวลานำมาใช้งานก็จะต้องแก้ไขเพื่อให้ใช้งานกับภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และหากเกิดผิดพลาดขึ้นก็สามารถแก้ไขเองได้ จึงเท่ากับเป็นการพัฒนาบุคลากรของไทยและยกระดับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไปพร้อมๆ กัน และที่สำคัญเท่ากับเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ.2545-2549 ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications Technology : ICT) เพื่อให้เป็นผู้นำในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายให้มีการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สควบคู่กับซอฟต์แวร์ที่ผลิตในประเทศในมูลค่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าซอฟต์แวร์รวมที่ใช้ในแต่ละปี ด้วยเหตุนี้ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ตระหนักถึงปัญหาและความจำเป็นที่ประเทศไทยจะพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นมาใช้เองและพัฒนาบุคลากรไอที จึงได้จัดทำโครงการศึกษา “แนวทางของประเทศไทยในการพัฒนาซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส (Free and Open Source Software)” ขึ้น เพื่อศึกษาหาแนวทางในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาและใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึง (1) สถานภาพและแนวโน้มเกี่ยวกับการใช้และการพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศไทยและในประเทศต่างๆ (2) จุดแข็ง จุดอ่อน ขนาดของการใช้ (Market Share) และศักยภาพของการเจริญเติบโตซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของ ในประเทศไทย (3) ผลกระทบและความคุ้มค่าตามแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ตลอดจนเสนอแนะ แนวทางและมาตรการการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส อย่างแพร่หลายมากขึ้น ในประเทศ และ (4) แนวทางในการพัฒนาเพื่อไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ อนึ่ง การใช้คำว่า “ซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส” ในหัวข้อของการศึกษานั้นเพื่อเป็นการครอบคลุมซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะเปิดเผยซอร์สโค้ดและให้เสรีภาพในการเข้าถึงซอร์สโค้ด และในการศึกษานี้จะใช้คำว่า “โอเพนซอร์ส” ในความหมายที่ครอบคลุมแนวความคิดของซอฟต์แวร์ทั้งสองประเภทและจะใช้คำว่า “ซอฟต์แวร์เสรี” ในกรณีที่ต้องการระบุชัดว่าเป็นซอฟต์แวร์ประเภทนั้นๆเท่านั้น รายงานนี้จะแบ่งออกเป็น 6 ส่วนคือ (1) บทนำ (2) ความหมายและการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ในประเทศต่างๆ (3) การพัฒนาของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (4) การใช้และพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศไทย (จากการสัมภาษณ์และสำรวจ) (5) ขนาดตลาดซอฟต์แวร์และซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศไทย และ (6) เป้าหมาย แนวทางของไทยในการพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สของไทย และผลกระทบตามแนวทางการพัฒนา

บรรณานุกรม :
กัลยา อุดมวิทิต , อภิญญา กมลสุข , Kalaya Udomvitid , Apinya Kamolsook . (2547). รายงานฉบับสมบูณ์ โครงการศึกษา "แนวทางของประเทศไทยในการพัฒนาซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กัลยา อุดมวิทิต , อภิญญา กมลสุข , Kalaya Udomvitid , Apinya Kamolsook . 2547. "รายงานฉบับสมบูณ์ โครงการศึกษา "แนวทางของประเทศไทยในการพัฒนาซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส"".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กัลยา อุดมวิทิต , อภิญญา กมลสุข , Kalaya Udomvitid , Apinya Kamolsook . "รายงานฉบับสมบูณ์ โครงการศึกษา "แนวทางของประเทศไทยในการพัฒนาซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส"."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
กัลยา อุดมวิทิต , อภิญญา กมลสุข , Kalaya Udomvitid , Apinya Kamolsook . รายงานฉบับสมบูณ์ โครงการศึกษา "แนวทางของประเทศไทยในการพัฒนาซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส". ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.