ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รอบรู้ไอที เล่ม 3

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รอบรู้ไอที เล่ม 3
นักวิจัย : จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ , ลัญจนา นิตยพัฒน์ , เกิดศิริ ขันติกิตติกุล , เฉลิม คงชอบ , คุณากร เจริญวงศ์ , วีรวรรณ เจริญทรัพย์ , ศุภรา พันธุ์ติยะ , สมศรี ดีพงศานนท์ , ฉัตรชัย วรวุธ , Chularat Tanprasert , Lanjana Nitayapat , Kardsiri Kantikittikun , Chalerm Kongchob , Khunakorn Charoenwong , Weerawan Charoensub , Supara Phantiya
คำค้น : Cellular telephone , Information, computing and communication sciences , Internet games , Machine translating , Open Soure Software , OSS , Smart card , Web accessibility , การแปลภาษาด้วยเครื่อง , นาโนเทคโนโลยี , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สมาร์ตการ์ด , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เกมอินเตอร์เน็ต , เว็บไซต์ทุกคนเข้าถึง , โทรศัพท์เคลื่อนที่ , โอเพนซอร์สซอฟต์แวร์ , ไอที
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8284
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ไอซีที่ เป็นคำเรียกขานที่ติดปากคนไทยมากขึ้น มาจากคำเต็มว่า Information and Communication Technology ซึ่งหมายถึงเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกับเทคโนโลยีการสื่อสารนั่นเอง เทคโนโลยีไอซีที หรือไอที ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าไปถึงแทบทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานหรือที่บ้าน มีการนำไปประยุกต์ใช้งานทั้งเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย หรือเพื่อความบันเทิง อาทิเช่น นาโนเทคโนโลยี สมาร์ตการ์ด เกมออนไลน์ เป็นต้น มีการคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ออกมาอย่างไม่หยุดยั้ง และยังมีแนวโน้มของการพัฒนาแบบ Multidisciplinary มากขึ้นด้วย นั่นคือมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอซีที เข้ากับงานอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่ถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิต และการสำรวจยีนด้วยชีวสารสนเทศศาสตร์ เป็นต้น หากผู้ใช้ขาดความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อเทคโนโลยีเหล่านั้น อาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการนำไปใช้งานได้ ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ จึงได้จัดทำหนังสือรอบรู้ไอทีขึ้น ซึ่งเล่มนี้เป็นเล่มที่ 3 เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีไอซีทีแก่ประชาชนทั่วไป จากการจัดทำปฏิทินวิชาการประจำปี 2547 (ปีที่ 3) ของศูนย์ฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ความหมาย เนื้อหา และประวัติที่น่าสนใจของสาขาต่างๆ ด้านไอทีแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และเพื่อการเผยแพร่เนื้อหาและความรู้ดังกล่าวอย่างทั่วถึง ทางคณะผู้จัดทำปฏิทินวิชาการจึงได้ทำการจัดรูปแบบ ปรับปรุงเนื้อหา จัดทำเป็นหนังสือรอบรู้ไอที เล่ม 3 ต่อจากหนังสือรอบรู้ไอที เล่ม 1 (ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย ประวัติคอมพิวเตอร์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบโทรคมนาคม วิวัฒนาการของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดาวเทียม วิทยาการเส้นใยแก้วนำแสง ไอทีกับการพัฒนาประเทศ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ซอฟต์แวร์ ระบบจราจรทางอากาศ โครงข่ายโทรคมนาคมของไทย อินเทอร์เน็ต ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และสีสันบนจอภาพ รวม14 เรื่อง) และหนังสือรอบรู้ไอที เล่ม 2 (ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย พระราชอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการใช้ไอทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 3 อุปกรณ์ใช้งานกับอินเทอร์เน็ต ชีวสารสนเทศศาสตร์ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ประวัติของคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ภูมิสารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยีไร้สายเพื่อชนบท ไวรัสคอมพิวเตอร์ แบบตัวพิมพ์ไทย โทรทัศน์ และการพิสูจน์บุคคลด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ รวม 14 เรื่อง) สำหรับหนังสือรอบรู้ไอที เล่ม 3 นี้ทางคณะผู้จัดทำได้คัดสรรเทคโนโลยีใหม่ๆ และน่าสนใจรวมไว้ 12 เรื่อง ได้แก่
1. เทคโนโลยีสมาร์ตการ์ด
2. นาโนเทคโนโลยีดีตรงไหน
3. มือถือนานาพันธุ์ต่างกันตรงไหน
4. เปิดโลกซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
5. เกมออนไลน์
6. เว็บไซต์ “ทุกคนเข้าถึงได้” (Web Accessibility)
7. ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค (MEMS)
8. สำรวจยีนและโรคความผิดปกติทางพันธุกรรมด้วย Gene Gateway
9. ทำอย่างไรที่จะให้คอมพิวเตอร์จำหน้าผู้ก่อการร้ายได้
10. รอบรู้เรื่องกล้องดิจิทัล
11. เครื่องแปลภาษา (Machine Translation)
12. คอมพิวเตอร์ช่วยการผลิตได้อย่างไร?

โดยมีนักวิชาการจากทั้งภายในศูนย์ฯ ภายใน สวทช. และนักวิจัยจากภายนอกร่วมเป็นฝ่ายบรรณาธิการในการรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาในแต่ละบท ทางศูนย์ขอขอบคุณทุกท่าน ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้
ศรเทพ วรรณรัตน์ ราชพร เขียนประสิทธิ์ ชำนาญ ปัญญาใส ศุภกร สิทธิไชย อดิสร เตอนตรานนท์ ต่อเกียรติ ครุธพุ่ม พรทิพย์ อามระดิษ เสถียร เตรียมล้ำเลิศ กริช นาสิงห์ขันธุ์ มณฑิกา บริบูรณ์ นภดล คีรีเพ็ชร สุเวช สุวรรณฆะนะ สุขสันต์ จิรเชวง ราชบดินทร์ สุวรรณคัณฑิ ศิริศักดิ์ เทพาคำ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ สุรพันธ์ เมฆนาวิน และ สุทธิพงษ์ คุรุหงษา บริษัท สยามกูรู จำกัด
โดย ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ทำหน้าที่บรรณาธิการ

บรรณานุกรม :