ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยการตกตะกอน

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยการตกตะกอน
นักวิจัย : วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล , หทัยชนก ดุริยะบรรเลง , ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล , พีระพัฒน์ กฤตานุสรณ์ , Wiwut Tanthapanichakoon , Hathaichanok Duriyabunleng , Tawatchai Charinpanitkul
คำค้น : Chemical science , Chemistry technology , Particle size determination , Particles , การกระจายของขนาดอนุภาค , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , อนุภาค
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/8035
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ลักษณะการกระจายขนาดของอนุภาคเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการกำหนดลักษณะสมบัติของวัสดุอนุภาค (ฝุ่น,ผง,เรซิน ฯลฯ) ในปัจจุบันได้มีความพยายามที่จะพัฒนาเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคเพื่อให้การวัดวิเคราะห์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ทั้งยังมีการประยุกต์หลักการและเทคนิคใหม่ ๆ ในการวัดการกระจายขนาดของวัสดุอนุภาค แต่จากการศึกษาวิจัยโดย Association of Powder Process Industry and Engineering Japan พบว่าค่าการกระจายขนาดของอนุภาคตัวอย่างเดียวกันที่วิเคราะห์ได้จากเครื่องมือที่มีหลักการการวัดที่แตกต่างกันจะให้ผลที่ต่างกันได้มาก ยิ่งกว่านั้นแม้ว่าจะใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้หลักการอย่างเดียวกันผลที่ได้ยังแตกต่างกันได้อีกตามบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ คณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยหลักการการตกตะกอน เพราะเป็นวิธีมาตรฐานที่กำหนดโดยมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น (Japanese Industrial Standard) ซึ่งเครื่องมือที่ใช้หลักการอื่น ๆ ในการวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคต้องยึดเป็นมาตรฐาน (ใช้สอบเทียบ) การวัดการกระจายขนาดของอนุภาคโดยวิธีการตกตะกอนนั้นอาศัยหลักการการหาขนาดของอนุภาค (Stokes diameter) จากความเร็วในการตกตะกอนของอนุภาคแต่ละขนาดภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก อย่างไรก็ตามการวัดการกระจายขนาดของอนุภาคโดยวิธีการตกตะกอนนั้นต้องใช้เวลานานในการวัด และมีความยุ่งยากในการคำนวณและวิเคราะห์ผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวัดการกระจายขนาดของอนุภาคที่มีขนาดละเอียดมาก ๆ ดังนั้นงานวิจัยนี้จะนำเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการคำนวณและวิเคราะห์ผลแบบ on-line และยังจะพัฒนาซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งนำเทคนิคของ Twomey เข้ามาช่วยย่นระยะเวลาที่ต้องใช้ในการวัดการกระจายขนาดของอนุภาค ทำให้สามารถวัดการกระจายขนาดของอนุภาคที่มีขนาดละเอียดมาก ๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยใช้เวลาของการวัดสั้นลงเหลือ 1 ใน 2 หรือ 3 ของเครื่องแบบเดียวกันที่ไม่ได้ใช้เทคนิคของ Twomey โดยทั่วไป วิธีการอินเวอร์ต (inversion routines) ควรให้ค่าที่เป็นบวก และให้ค่าต่อเนื่องที่เหมือนจริง ที่สามารถเข้าใจและแปลความหมายได้ง่าย ค่าที่คำนวณได้จากวิธีการอินเวอร์ตควรจะสามารถใช้งานได้สะดวกและสามารถนำไปปรับใช้กับสภาวะต่าง ๆ ได้ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจ Twomey algorithm เพราะให้ค่าผลลัทธ์ที่เป็นบวก (positively constrained result) นอกจากนั้น algorithm ของ Twomey ยังไม่จำกัดจำนวนจุดที่ซึ่งจะใช้คำนวณผลลัพธ์และมีรายงานว่าสามารถกำจัดการแกว่งที่เกิดขึ้นในการทำการคำนวณซ้ำได้ด้วย One of the most important key factors related to the characteristics of particulate materials, both conventional and new is the particle size distribution. At present various typed to particle size measuring devices are commercially available that utilize different principles to size measurement. However, a recent research by the association of Powder Process Industry and Engineering Japan has found that there is significant inconsistency among the size distributions obtained with these devices. Even the results obtained from the same type of measuring devices but made by different companies tend to differ considerably. So, we are interested in developing an instrument for analyzing particle size distributions via sedimentation. This is the standard method decreed by Japanese Industrial Standard. Thus all other measuring devices in Japan must use this method as reference. The principle of the sedimentation method is based on the determination of the particle size (Stoked diameter) from the difference in sedimentation velocity of unequal partilces in the gravitational field. However, the method is time-consuming and it is also tedious to calculate and analyse the results, especially in the case of fine particles. So, an electronic balance and a personal computer will be introduced to perform on-line analysis. In adition we shall also develop a timesaving analytical software that uses Twomey algorithm to reduce the required measuring time. Thus we expect to measure particle size distribution of fine particles by using only 1/2 or 1/3 of the time required by a similar measuring device that does not apply Twomey method. Ideally, Inversion routines should produce positive and realistically smooth results that are easily understood and interpreted. They must also accurately reconstruct the true distribution. Twomey's algorthm has been widely used in various applications becasuse it gives a positively constrained result and is simple and easy to use. Twomey's algorthm does not limit the number of points at which the solution may be calculated and it is reported to be able to remove unrealistic oscillations during the iteration.

บรรณานุกรม :
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล , หทัยชนก ดุริยะบรรเลง , ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล , พีระพัฒน์ กฤตานุสรณ์ , Wiwut Tanthapanichakoon , Hathaichanok Duriyabunleng , Tawatchai Charinpanitkul . (2546). การพัฒนาเทคนิคประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยการตกตะกอน.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล , หทัยชนก ดุริยะบรรเลง , ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล , พีระพัฒน์ กฤตานุสรณ์ , Wiwut Tanthapanichakoon , Hathaichanok Duriyabunleng , Tawatchai Charinpanitkul . 2546. "การพัฒนาเทคนิคประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยการตกตะกอน".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล , หทัยชนก ดุริยะบรรเลง , ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล , พีระพัฒน์ กฤตานุสรณ์ , Wiwut Tanthapanichakoon , Hathaichanok Duriyabunleng , Tawatchai Charinpanitkul . "การพัฒนาเทคนิคประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยการตกตะกอน."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2546. Print.
วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล , หทัยชนก ดุริยะบรรเลง , ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล , พีระพัฒน์ กฤตานุสรณ์ , Wiwut Tanthapanichakoon , Hathaichanok Duriyabunleng , Tawatchai Charinpanitkul . การพัฒนาเทคนิคประหยัดเวลาในการวิเคราะห์และเครื่องวิเคราะห์การกระจายขนาดของอนุภาคโดยการตกตะกอน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2546.