ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานการวิจัย "ผลการสำรวจเว็บไซต์ภาครัฐ ครั้งที่ 1"

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานการวิจัย "ผลการสำรวจเว็บไซต์ภาครัฐ ครั้งที่ 1"
นักวิจัย : ฑุณา ทับทิมหิน , จิรพล ทับทิมหิน , กุลธิดา เอื้อมลฉัตร , สุกฤตา อุดม , พงษ์พันธ์ พัฒนไพรสณฑ์
คำค้น : Government Website , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สำนักงานกลาง , เว็บไซต์ภาครัฐ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/7732
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Government นับว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการผลักดันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ซึ่งแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2545-2549 ได้กำหนดไว้เป็น 1 ใน 5 ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา ได้แก่ e-Industry e-Commerce e-Government e-Education และ e-Society

หลักการสำคัญของการสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ คือการนำบริการของภาครัฐสู่ประชาชน โดยใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อในการให้บริการ ภายใต้คำขวัญที่กล่าวว่า “ที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทุกเวลา ฯ”

การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ได้ดำเนินการมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว จึงสมควรที่จะมีการสำรวจเพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้า ทั้งในรายหน่วยงาน และในภาพรวมของการพัฒนา เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลเป็นรายหน่วยงานและเป็นภาพรวมในระดับประเทศ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่วางไว้

โครงการสำรวจเว็บไซต์ภาครัฐครั้งที่ 1 ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการโดยโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการสำรวจได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานภาครัฐในระดับกรมและเทียบเท่าจำนวน 267 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการให้บริการทางเว็บไซต์ ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นช่องทางหลักที่แต่ละหน่วยงานได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การสำรวจในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการสร้างมิติใหม่ของการสำรวจเว็บไซต์ภาครัฐ กล่าวคือ มีการใช้แบบสำรวจออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบงานประยุกต์ที่ประกอบด้วย ระบบสำรวจออนไลน์ และระบบประเมินผลออนไลน์กึ่งอัตโนมัติ ที่ทีมงานของโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ภาครัฐ ได้พัฒนาขึ้นสำหรับการสำรวจเว็บไซต์ภาครัฐโดยเฉพาะ และนับได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประสิทธิภาพ และโปร่งใส อันเป็นหลักการสำคัญของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ประการสำคัญที่สุดก็คือ ผลการสำรวจการให้บริการทางเว็บไซต์ของภาครัฐ นับว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะเป็นกระจกเงาสะท้อนให้เห็นสถานภาพที่แท้จริง ซึ่งจะช่วยในการวางแผน การยกระดับการพัฒนา และการดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ของหน่วยงาน และของประเทศในที่สุด

หนังสือ ผลการสำรวจเว็บไซต์ภาครัฐ ครั้งที่ 1 เป็นรายงานผลการสำรวจเว็บไวต์ภาครัฐระดับกรม จำนวนทั้งสิ้น 267 เว็บไซต์ ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 14 ม.ค. - 31 มี.ค. 47 โดยเนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย

- ระบบสำรวจออนไลน์
- ระบบประเมินผลออนไลน์กึ่งอัตโนมัติ
- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
- รายงานผลการสำรวจ
- 5 ลำดับคะแนสูงสุด
- ความก้าวหน้าการพัฒนาการให้บริการอิเล้กทรอนิกส์ภาครัฐและเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต
- โครงการในอนาคต
- เกณฑ์และคำอธิบายเกณฑ์การจัดประเภทเว็บไซต์ภาครัฐ
- เว็บไซต์ของ 267 หน่วยงานภาครัฐ

บรรณานุกรม :
ฑุณา ทับทิมหิน , จิรพล ทับทิมหิน , กุลธิดา เอื้อมลฉัตร , สุกฤตา อุดม , พงษ์พันธ์ พัฒนไพรสณฑ์ . (2547). รายงานการวิจัย "ผลการสำรวจเว็บไซต์ภาครัฐ ครั้งที่ 1".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ฑุณา ทับทิมหิน , จิรพล ทับทิมหิน , กุลธิดา เอื้อมลฉัตร , สุกฤตา อุดม , พงษ์พันธ์ พัฒนไพรสณฑ์ . 2547. "รายงานการวิจัย "ผลการสำรวจเว็บไซต์ภาครัฐ ครั้งที่ 1"".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ฑุณา ทับทิมหิน , จิรพล ทับทิมหิน , กุลธิดา เอื้อมลฉัตร , สุกฤตา อุดม , พงษ์พันธ์ พัฒนไพรสณฑ์ . "รายงานการวิจัย "ผลการสำรวจเว็บไซต์ภาครัฐ ครั้งที่ 1"."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print.
ฑุณา ทับทิมหิน , จิรพล ทับทิมหิน , กุลธิดา เอื้อมลฉัตร , สุกฤตา อุดม , พงษ์พันธ์ พัฒนไพรสณฑ์ . รายงานการวิจัย "ผลการสำรวจเว็บไซต์ภาครัฐ ครั้งที่ 1". ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.