ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบตัวพิมพ์ไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบตัวพิมพ์ไทย
นักวิจัย : ทวีศักดิ์ กออนันตกูล , วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช , ธีระ ปิยคุณากร , ปริญญา โรจน์อารยานนท์ , บุญเลิศ วุฒิกรคณารักษ์ , มณฑิกา บริบูรณ์ , อนุตร ตันตราภรณ์ , Thaweesak Koanantakool , Virach Sornlertlamvanich , Monthika Boriboon
คำค้น : Alphabet , Computer fonts , Font , Information system , Information, computing and communication sciences , Interfaces and presentation , Lettering , punctuation , Thai language , ตัวพิมพ์ไทย , ตัวอักษร , ตัวอักษรไทย , ภาษาไทย , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เครื่องหมายวรรคตอน , แบบอักษร , แบบอักษรคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/7333
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ภาษาเป็นเครื่องถ่ายทอดความคิดของมนุษยชาติแต่โบราณกาล บางชนชาติเท่านั้นที่มีทั้งภาษาพูดซึ่งใช้เสียงเป็นสื่อและภาษาเขียนซึ่งสื่อความด้วยใช้อักขระหรืออักษร ชนชาติที่มีอักขระเป็นของตนเองบ่งบอกถึงความเจริญงดงามทางอารยธรรมของชนกลุ่มนั้น อักขระไทยเป็นหนึ่งในสมบัติทางอารยธรรมของชาวไทยที่มีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนับร้อยปี เป็นเอกลักษณ์หนึ่งที่ควรคู่แก่การภูมิใจและใส่ใจดูแลหวงแหน

ตัวพิมพ์ไทยเป็นวิวัฒนาการหนึ่งของอักขระไทย จากการจดจารึกสู่การพิมพ์ จากสื่อธรรมชาติ เช่น แผ่นหิน กระดาษ กลายเป็นฟิล์ม เพลท และจอคอมพิวเตอร์ซึ่งนับวันจะมีบทบาทมากขึ้นทุกที ดังนั้นการทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับและแสดงผลภาษาไทยได้อย่างสมบูรณ์จึงเป็นสิ่งพึงกระทำ เป็นที่น่ายินดีที่ช่วงเวลาที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงานได้ทำการพัฒนารูปแบบการแสดงผลภาษาไทย โดยมีความก้าวหน้าไปถึงระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามพบว่ายังขาดความเป็นเอกภาพในการใช้งานตัวอักษรไทยกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นผลเนื่องมาจากพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในเรื่องการแสดงผลด้วยคอมพิวเตอร์ของผู้พัฒนายังไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตระหนักในปัญหานี้ จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมปรึกษาและดำเนินโครงการจัดทำชุดแบบตัวอักษรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนา ออกแบบและใช้ตัวพิมพ์ไทยให้ถูกต้องตามอักขรวิธี เพื่อธำรงเอกลักษณ์ของภาษาไทยที่ทรงคุณค่ายิ่งนี้ไว้ โดยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วย

กิจกรรมของโครงการเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เป็นปัญหาของแบบตัวพิมพ์ไทย จากนั้นจึงได้จัดประชุมคณะทำงานประมาณเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อระดมสมองในการหาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการสร้างแบบตัวพิมพ์ไทย และสร้างแบบตัวพิมพ์ไทยขึ้นตามแนวทางดังกล่าวขึ้นสามชุด โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “กินรี” “ครุฑ” และ “นรสีห์” ซึ่งถือว่าเป็นสิริมงคลแก่การดำเนินโครงการนี้เป็นอย่างสูง

หนังสือแบบตัวพิมพ์ไทยนี้ เสนอเนื้อหาเป็น 2 ส่วนคือ บทความเกี่ยวกับแบบตัวพิมพ์และการพิมพ์ และทำเนียบแบบตัวพิมพ์ไทยเท่าที่สามารถรวบรวมได้ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งที่อยู่ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบริษัทห้างร้านที่จัดพิมพ์หนังสือใช้อ้างอิงและเลือกแบบพิมพ์ได้โดยสะดวก

ศูนย์ฯ ขอขอบคุณคณะทำงานกิตติมศักิ์และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้การดำเนินงานจัดทำหนังสือแบบตัวพิมพ์ไทยนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบคุณทีมงานจัดรูปแบบหน้ากระดาษ ที่ใช้ความพิถีพิถันและอดทนเป็นอย่างสูง รวมทั้ง ดร.ชฎามาศ ชุวะเศรษฐกุล ที่ช่วยตรวจทานอารต์เวิร์คให้โดยละเอียด และหวังว่าหนังสือซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการจัดทำชุดแบบตัวตัวอักษรเฉลิมพระเกียรติฯ นี้ จะเป็นประโยชน์ในการธำรงเอกลักษณ์ของภาษาไทยในยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศนี้เพื่อความภาคภูมิใจของพวกเราชาวไทยทุกคนสืบไป

บรรณานุกรม :