ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รอบรู้ไอที เล่ม 2

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รอบรู้ไอที เล่ม 2
นักวิจัย : จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ , ลัญจนา นิตยพัฒน์ , บุญศักดิ์ ตั้งคำเจริญ , เกิดศิริ ขันติกิตติกุล , เฉลิม คงชอบ , คุณากร เจริญวงศ์ , วีรวรรณ เจริญทรัพย์ , ศุภรา พันธุ์ติยะ , Chularat Tanprasert , Lanjana Nitayapat , Boonsak Tangkamcharoen , Kardsiri Kantikittikun , Chalerm Kongchob , Khunakorn Charoenwong , Weerawan Charoensub , Supara Phantiya
คำค้น : Assistive Technology , Computer viruses , Fingerprints , Geographic information systems , Identification , Information, computing and communication sciences , Internet in public administration , Supercomputers , การพิสูจน์เอกลักษณ์ , คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง , ชีวสารสนเทศศาสตร์ , ตัวอักษร , ภาษาไทย , ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ , ระบบสื่อสารไร้สาย , รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ , ลายนิ้วมือ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , อินเตอร์เน็ตในการบริหารรัฐกิจ , เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก , โทรทัศน์ , ไวรัสคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/7273
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากในปัจจุบันนี้ มีการนำไปประยุกต์ใช้งานในหลากหลายสาขา เช่น ชีวสารสนเทศศาสตร์ ภูมิสารสนเทศศาสตร์ การตรวจสอบลายนิ้วมือ เป็นต้น มีการคิดค้น วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใหม่ๆ ตลอดเวลาหากผู้ใช้ขาดความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อเทคโนโลยีเหล่านั้น อาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการนำไปใช้งานได้ ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติจึงได้จัดทำหนังสือรอบรู้ไอทีขึ้น ซึ่งเล่มนี้เป็นเล่มที่ 2 เพื่อการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนทั่วไป สืบเนื่องจากการจัดทำปฎิทินวิชาการประจำปี 2545 (ปีที่ 2) ของศูนย์ฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ความหมาย เนื้อหา และประวัติที่น่าสนใจของสาขาต่างๆ ด้านไอทีแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ดังนั้นเพื่อการเผยแพร่เนื้อหาและความรู้ดังกล่าวอย่างทั่วถึงทางคณะผู้จัดทำปฎิทินวิชาการจึงได้ทำการจัดรูปแบบปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสม จัดทำเป็นหนังสือรอบรู้ไอที เล่ม 2 ต่อจากหนังสือรอบรู้ไอที เล่ม 1 ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย ประวัติคอมพิวเตอร์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาระบบโทรคมนาคม วิวัฒนาการของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดาวเทียม วิทยาการเส้นใยแก้วนำแสง ไอทีกับการพัฒนาประเทศ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ซอฟต์แวร์ ระบบจราจรทางอากาศ โครงข่ายโทรคมนาคมของไทย อินเทอร์เน็ต ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และสีสันบนจอภาพ รวม 14 เรื่อง สำหรับในหนังสือรอบรู้ไอที เล่ม 2 มีการกล่าวถึง วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์และไอทีที่น่าสนใจอีก 14 เรื่อง ได้แก่ 1.พระราชอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกับการใช้ไอทีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท 3.ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 3 4.อุปกรณ์ใช้งานกับอินเทอร์เน็ต (Internet Appliance) 5.ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) 6.รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 7.เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (Assistive Technology) 8.ประวัติของคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (History of Supercomputer) 9.ภูมิสารสนเทศศาสตร์ (Geoinformatics) 10.เทคโนโลยีไร้สายเพื่อชนบท (Wireless Local Loop:WLL) 11.ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) 12.แบบตัวพิมพ์ไทย (Thai Font) 13.โทรทัศน์ (Television) 14.การพิสูจน์บุคคลด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ (Fingerprint Identification) ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจไอทีและเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สนใจในงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มากขึ้น เพื่อการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคต พร้อมกันนี้ทางคณะผู้จัดยินดีรับคำแนะนำจากท่านผู้อ่านเกี่ยวกับเนื้อหาที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้ และหัวข้อที่ผู้อ่านสนใจอยากให้ทางศูนย์ฯ นำเสนอให้หนังสือรอบรู้ไอทีเล่มต่อๆ ไป โดย ดร. จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ ทำหน้าที่บรรณาธิการ

บรรณานุกรม :