ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานผลการปฏิบัติการโครงการความร่วมมือด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ ระหว่างไทยและสหรัฐภายใต้แผนงานงบประมาณการบริหารราชการในต่างประเทศโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการปฏิบัติการโครงการความร่วมมือด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ ระหว่างไทยและสหรัฐภายใต้แผนงานงบประมาณการบริหารราชการในต่างประเทศโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ
นักวิจัย : พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล , ยุทธนา ฐานมงคล , ธีรภัทร ศรีนรคุตร , พนิดา เทพขุน , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ , นุวงศ์ ชลคุป , จุฬารัตน์ สีห์รา , พงษ์ศักดิ์ พรหมกร , Peesamai Jenvanitpanjakul , Yoothana Thanmongkol , Teerapatr Srinorakutara , Panida Thepkun , Siriluck Nivitchanyong
คำค้น : Alternative and renewable energy , Biomass and bioenergy , Biomass energy , Energy and devices , พลังงานชีวมวล , พลังงานทดแทน , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , เชื้อเพลิงชีวภาพ , โครงการความร่วมมือด้านเชื้อเพลิงชีวภาพระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/7246
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

พลังงานเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ในปี พ.ศ. 2547 ประเทศไทยใช้พลังงานสูง คิดเป็นมูลค่าถึงร้อยละ 15.7 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP -Gross Domestic Product) ด้วยประเทศมีแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงจำกัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภค ทำให้ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงาน เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างการขยายตัวของ GDP ต่อการขยายตัวของการใช้พลังงานพบว่ามีอัตราสูงถึง 1:1.4 ในขณะที่ญี่ปุ่นมีอัตราดังกล่าวเพียง 1:0.8 เท่านั้น ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ไปพร้อมๆกับการรักษาสิ่งแวดล้อม พลังงานเป็นปัจจัยหลักในการผลิตดังที่กล่าวแล้ว จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้พลังงานสะอาดในการผลิต ในแผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนได้กำหนดเป้าหมายการใช้ เชื้อเพลิงเหลวชีวภาพถึงร้อยละ 3 ของปริมาณการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี พ.ศ 2554 เอทานอล ผลิตได้จากพืชทั้งส่วนที่เป็นน้ำตาล แป้ง และเส้นใย ปัจจุบัน การผลิตเอทานอลในประเทศ เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง ทำการผลิตโดยใช้กากน้ำตาล อ้อย และมันสำปะหลัง เป็นวัตถุดิบ ส่วนวัตถุดิบประเภทเส้นใย เช่น ชานอ้อย ฟางข้าว และเศษวัสดุทางการเกษตร ยังไม่มีการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลในเชิงพาณิชย์ มีเพียงการดำเนินงานวิจัย และทดลองในระดับโรงงานนำร่อง เนื่องจากยังต้องมีการพัฒนาเอนไซม์ที่เหมาะสมที่ใช้ในการย่อย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการผลิต ที่มีประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำ สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว การผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงจะใช้วัตถุดิบประเภทน้ำตาล และแป้ง เป็นส่วนใหญ่ เพิ่งเริ่มมีการใช้วัตถุดิบประเภทเส้นใย เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีความจำเป็นต้องให้ได้ต้นทุนในการผลิตต่ำ และมีค่าสมดุลพลังงานเป็นบวกสูงขึ้น ในทำนองเดียวกันกับการผลิตไบโอดีเซลในเชิงอุตสาหกรรม ที่ได้มีความพยายามที่พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้สูงขึ้น เพื่อผลิตให้ได้ไบโอดีเซลที่มีคุณภาพสูงขึ้น ต้นทุนในการผลิตต่ำลง ด้วยการใช้สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ต่างๆกัน และใช้กระบวนการเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ไมโครเวฟ และ Hydrogenation เป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่นสหรัฐอเมริกา มุ่งเน้นการดำเนินการด้าน Biorefinery ที่จะเป็นกระแสการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพทดแทนเชื้อเพลิงจากปิโตรเลียมในอนาคตด้วย ดังนั้นจึงควรศึกษาเปรียบเทียบความเหมาะสมเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและทดแทนของไทย และสหรัฐอเมริกา รวมถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน รายงานฉบับนี้เป็นรายงานผลการปฏิบัติการโครงการความร่วมมือด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ ระหว่างไทยและสหรัฐ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การสำรวจข้อมูลพลังงานทดแทนจากการดูงานในสหรัฐอเมริกา และการสัมมนาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการดูงาน สำหรับการศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเอทานอล และไบโอดีเซลของสหรัฐอเมริกาและไทย ได้จัดทำแยกเป็นรายงานวิชาการอีก 2 ฉบับ

บรรณานุกรม :
พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล , ยุทธนา ฐานมงคล , ธีรภัทร ศรีนรคุตร , พนิดา เทพขุน , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ , นุวงศ์ ชลคุป , จุฬารัตน์ สีห์รา , พงษ์ศักดิ์ พรหมกร , Peesamai Jenvanitpanjakul , Yoothana Thanmongkol , Teerapatr Srinorakutara , Panida Thepkun , Siriluck Nivitchanyong . (2551). รายงานผลการปฏิบัติการโครงการความร่วมมือด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ ระหว่างไทยและสหรัฐภายใต้แผนงานงบประมาณการบริหารราชการในต่างประเทศโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล , ยุทธนา ฐานมงคล , ธีรภัทร ศรีนรคุตร , พนิดา เทพขุน , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ , นุวงศ์ ชลคุป , จุฬารัตน์ สีห์รา , พงษ์ศักดิ์ พรหมกร , Peesamai Jenvanitpanjakul , Yoothana Thanmongkol , Teerapatr Srinorakutara , Panida Thepkun , Siriluck Nivitchanyong . 2551. "รายงานผลการปฏิบัติการโครงการความร่วมมือด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ ระหว่างไทยและสหรัฐภายใต้แผนงานงบประมาณการบริหารราชการในต่างประเทศโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล , ยุทธนา ฐานมงคล , ธีรภัทร ศรีนรคุตร , พนิดา เทพขุน , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ , นุวงศ์ ชลคุป , จุฬารัตน์ สีห์รา , พงษ์ศักดิ์ พรหมกร , Peesamai Jenvanitpanjakul , Yoothana Thanmongkol , Teerapatr Srinorakutara , Panida Thepkun , Siriluck Nivitchanyong . "รายงานผลการปฏิบัติการโครงการความร่วมมือด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ ระหว่างไทยและสหรัฐภายใต้แผนงานงบประมาณการบริหารราชการในต่างประเทศโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
พิศมัย เจนวนิชปัญจกุล , ยุทธนา ฐานมงคล , ธีรภัทร ศรีนรคุตร , พนิดา เทพขุน , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ , นุวงศ์ ชลคุป , จุฬารัตน์ สีห์รา , พงษ์ศักดิ์ พรหมกร , Peesamai Jenvanitpanjakul , Yoothana Thanmongkol , Teerapatr Srinorakutara , Panida Thepkun , Siriluck Nivitchanyong . รายงานผลการปฏิบัติการโครงการความร่วมมือด้านเชื้อเพลิงชีวภาพ ระหว่างไทยและสหรัฐภายใต้แผนงานงบประมาณการบริหารราชการในต่างประเทศโครงการสนับสนุนภารกิจต่างประเทศแบบบูรณาการ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.