ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลของสหรัฐอเมริกาและไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลของสหรัฐอเมริกาและไทย
นักวิจัย : ธีรภัทร ศรีนรคุตร , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ , นุวงศ์ ชลคุป , พงษ์ศักดิ์ พรหมกร , Teerapatr Srinorakutara , Siriluck Nivitchanyong , Nuwong Chollacoop , Pongsak Prommakorn
คำค้น : Alternative and renewable energy , Biomass and bioenergy , Energy and devices , Ethanol , Renewable energy , พลังงานทดแทน , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สหรัฐอเมริกา , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , เอทานอล , ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/7234
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การใช้พลังงานของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2549 มีมูลค่าสูงถึงร้อยละ 15.6 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP-Gross Domestic Product) แม้ว่าปริมาณการใช้จะลดลงเทียบกับปี พ.ศ. 2545 ที่มีการใช้สูงถึง 16.4% ของ GDP ก็ตาม แต่มูลค่าการนำเข้าพลังงานกลับสูงขึ้นซึ่งเป็นตามราคาน้ำมันตลาดโลกที่สูงขึ้นในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2549 มูลค่าการนำเข้าพลังงานของประเทศสูงขึ้นถึง 873,565 ล้านบาท เนื่องจากประเทศไทยมีการใช้พลังงานในภาคการขนส่งสูงถึงร้อยละ 36 โดยมีการใช้น้ำมันดีเซลในภาคการขนส่งประมาณ 50 ล้านลิตรต่อวัน และน้ำมันเบนซินประมาณ 20 ล้านลิตรต่อวัน ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยมีวัตถุดิบทางการเกษตรจำนวนมาก ที่สามารถใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพได้ โดยหากมีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพทดแทนน้ำมันดีเซลและเบนซินได้ จะเป็นการลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานจากต่างประเทศ เพิ่มความมั่นคงและเสถียรภาพของประเทศด้านเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม แนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านพลังงานทดแทนเอทานอล มีมานานกว่า 3 ทศวรรษแล้ว ได้พระราชทานเงินทุนวิจัย จำนวน 925,500 บาท เพื่อใช้ในการจัดสร้างอาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ ของโครงการค้นคว้าน้ำมันเชื้อเพลิง ในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยมีพระราชดำรัสให้ศึกษาต้นทุนการผลิตเอทานอลจากอ้อย เพราะในอนาคตอาจเกิดภาวะขาดแคลนน้ำมัน หรืออ้อยมีราคาตกต่ำ การนำอ้อยมาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหานี้ได้ และมีกระแสพระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2543 พระองค์ทรงเน้นถึงการนำเอทานอลมาผสมกับน้ำมันเบนซินได้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์ได้โดยไม่มีผลเสียต่อเครื่องยนต์ และช่วยลดมลพิษทางอากาศด้วย รวมทั้งเอทานอลก็สามารถผลิตได้ในประเทศจากพืชผลทางการเกษตร ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร และเงินทองก็หมุนเวียนภายในประเทศ 2 ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายให้มีการใช้เอทานอล ในรูปน้ำมันแก๊สโซฮอล์ สูตร E10 (มีส่วนผสมของเอทานอลในน้ำมันเบนซิน ร้อยละ 10) เพื่อทดแทนสาร MTBE (Methyl Tertiary-Butyl Ether) ในน้ำมันเบนซิน 95 วันละ 1 ล้านลิตร ในปี 2549 และให้มีการใช้เอทานอล วันละ 3 ล้านลิตร เพื่อทดแทน MTBE ในน้ำมันเบนซิน 95 และทดแทนเนื้อน้ำมันในน้ำมันเบนซิน 91 ภายในปี 2554 และเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2549 ครม. ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการเปิดเสรีโรงงานเอทานอล ปัจจุบันได้มีภาคเอกชนขออนุญาตก่อตั้งโรงงานผลิตเอทานอลแล้ว รวม 49 ราย กำลังการผลิตรวมวันละ 12,595,000 ลิตร (สมาคมการค้าผู้ผลิตเอทานอลไทย, 2550) รวมทั้งขณะนี้บริษัทผู้ผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้เริ่มการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ สูตร E20 (มีส่วนผสมของเอทานอลในน้ำมันเบนซิน ร้อยละ 20) แล้ว ขณะเดียวกันได้มีการผลิตและจำหน่ายรถยนต์รุ่นใหม่ของหลายค่าย อาทิเช่น ฮอนด้า โตโยต้า และฟอร์ด เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ สูตร E20 ได้ จากที่กล่าวมาข้างต้น ได้เกิดความต้องการเอทานอลเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นการผลิตเอทานอลในเชิงพาณิชย์ แน่นอนว่าจะเกิดการแข่งขันทางเทคโนโลยีสำหรับผู้ผลิตแต่ละรายเพื่อให้การผลิตของตนเองมีประสิทธิภาพสูงสุดเหนือกว่าผู้ผลิตรายอื่นๆ การผลิตเอทานอลในประเทศไทยได้นำเข้าหลากหลายเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เช่น เทคโนโลยีจากประเทศจีน อินเดีย ฝรั่งเศส ออสเตรีย รวมทั้งเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ว่าเทคโนโลยีพื้นฐานของทุกประเทศจะเหมือนกัน แต่ยังมีความแตกต่างในเรื่องการบริหารจัดการการผลิตและวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องจักรโรงงาน ซึ่งอาจจะกล่าวโดยรวมได้ว่าหากนำเข้าเทคโนโลยีมาจากยุโรปและอเมริกาโดยทั่วไปจะมีคุณภาพเหนือกว่าเอเชีย ดังนั้นการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครั้งนี้จึงต้องการที่จะเรียนรู้เทคโนโลยี การบริหารจัดการในรูปสหกรณ์ การวิจัยและพัฒนาในอนาคต ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดกับหน่วยงานด้านนโยบายของมลรัฐมินิโซต้าและไอโอวา เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับของประเทศไทย รายงานฉบับนี้ ได้รวบรวมผลการสำรวจ จากการศึกษาดูงานโรงงานผลิตเอทานอลหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้านนโยบาย การออกมาตรการส่งเสริมการผลิตและการใช้เอทานอลในรูปแก๊สโซฮอล์ สหกรณ์การเกษตร มหาวิทยาลัยที่มีการวิจัยและพัฒนาด้านเอทานอล และบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีของมลรัฐมินิโซตาและไอโอวา ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านนโยบาย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของไทย ได้แก่ กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการศึกษาต่างๆ รายงานฉบับนี้จึงครอบคลุมถึงการศึกษานโยบาย และมาตรการส่งเสริมการผลิตและการใช้เอทานอล วัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตของทั้งสองประเทศ

บรรณานุกรม :
ธีรภัทร ศรีนรคุตร , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ , นุวงศ์ ชลคุป , พงษ์ศักดิ์ พรหมกร , Teerapatr Srinorakutara , Siriluck Nivitchanyong , Nuwong Chollacoop , Pongsak Prommakorn . (2551). การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลของสหรัฐอเมริกาและไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีรภัทร ศรีนรคุตร , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ , นุวงศ์ ชลคุป , พงษ์ศักดิ์ พรหมกร , Teerapatr Srinorakutara , Siriluck Nivitchanyong , Nuwong Chollacoop , Pongsak Prommakorn . 2551. "การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลของสหรัฐอเมริกาและไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีรภัทร ศรีนรคุตร , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ , นุวงศ์ ชลคุป , พงษ์ศักดิ์ พรหมกร , Teerapatr Srinorakutara , Siriluck Nivitchanyong , Nuwong Chollacoop , Pongsak Prommakorn . "การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลของสหรัฐอเมริกาและไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
ธีรภัทร ศรีนรคุตร , ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ , นุวงศ์ ชลคุป , พงษ์ศักดิ์ พรหมกร , Teerapatr Srinorakutara , Siriluck Nivitchanyong , Nuwong Chollacoop , Pongsak Prommakorn . การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลของสหรัฐอเมริกาและไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.