ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการปรับปรุงกระบวนการอบแห้งแผ่นก๋วยเตี๋ยวโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบ Heat pump dryer

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการปรับปรุงกระบวนการอบแห้งแผ่นก๋วยเตี๋ยวโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบ Heat pump dryer
นักวิจัย : พุทธชาด เมฆทอง , อรอนงค์ นัยวิกุล , วารุณี วารัญญานนท์ , เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ , Puttachard Mekthong , Onanong Naivikul. , Warunee Varanyanond , Chao Inprasit
คำค้น : Chemical engineering , Clean technology , Drying , Engineering and technology , Heat Pump Dryer , Instant noodle , Noodle plate , การอบแห้ง , ก๋วยเตี๋ยวเส้นแห้ง , สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , เทคโนโลยีสะอาด , แผ่นก๋วยเตี๋ยว
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/24007
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นแห้งในปัจจุบัน หลังจากทำการอบแผ่นก๋วยเตี๋ยวที่ออกจากเครื่องนึ่งแล้ว จะต้องมีขั้นตอนการบ่มแผ่นก๋วยเตี๋ยวซึ่งใช้เวลาประมาณหกชั่วโมงหรือค้างคืน แล้วจึงนำมาทำการลอกแผ่นออกจากกันและตัดเป็นเส้นให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ ซึ่งในกระบวนการดังกล่าว จะทำให้มีการสูญเสียแรงงานคนงานและเวลาเป็นอย่างมาก รวมทั้งมีการสูญเสียแผ่นก๋วยเตี๋ยวที่ฉีกขาดในขณะลอกแผ่น ดังนั้นจึงได้ทำการศึกษาและออกแบบระบบอบแผ่นก๋วยเตี๋ยวโดยใช้ Heat Pump Dryer เพื่อเป็นการลดเวลาและการสูญเสียดังกล่าว ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบกระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแห้งแบบต่อเนื่องต่อไป

การศึกษาวิจัยได้แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติของก๋วยเตี๋ยวจากกระบวนการผลิตของโรงงาน เปรียบเทียบคุณสมบัติของก๋วยเตี๋ยวที่ได้จากการอบแผ่นโดยใช้ Heat Pump Dryer และทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแผ่นก๋วยเตี๋ยวเพื่อให้ได้แผ่นก๋วยเตี๋ยวที่สามารถนำไปตัดเส้นได้โดยไม่ติดกัน จากการทดลองได้สภาวะที่เหมาะสม คือ การนำก๋วยเตี๋ยวจากตู้ร้อนมาอบโดยให้ความเย็นที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 นาที จากนั้นำแผ่นก๋วยเตี๋ยวไปอบด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 35 - 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 นาที ก๋วยเตี๋ยวที่ได้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับก๋วยเตี๋ยวจากกระบวนการผลิตของโรงงาน

ในส่วนที่สองเป็นการใช้ผลงานวิจัยจากส่วนแรกเพื่อออกแบบระบบอบแผ่นก๋วยเตี๋ยวโดยใช้ Heat Pump Dryer สำหรับกระบวนการผลิตก๋วยเตี๋ยวเส้นแห้งของโรงงานแทนระบบการบ่มโดยออกแบบตู้อบแผ่นเป็นสองตู้ คือ ตู้แรกเป็นตู้อบลมเย็น รับแผ่นก๋วยเตี๋ยวที่ผ่านอุโมงค์นึ่งและตู้อบร้อน สำหรับอัตราการผลิตก๋วยเตี๋ยว 806 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ตู้อบลมเย็นจะมีขนาดกว้าง 0.96 เมตร ยาว 6.72 เมตร จำนวนชั้นในการเคลื่อนที่ของก๋วยเตี๋ยว 15 ชั้น อุณห๓มิของตู้ 15 องศาเซลเซียส ติดตั้งเครื่องทำความเย็น ขนาด 2.5 ตันความเย็น จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย เครื่องอัดไอ (Compressor) จำนวน 1 เครื่อง ชุดคอยล์เย็น (Evaporator) จำนวน 1 ชุด และพัดลมชุดละ 3 ตัว ส่วนตู้อบลมร้อนมีขนาดกว้าง 0.96 เมตร ยาว 10.08 เมตร จำนวนชั้นในการเคลื่อนที่ของก๋วยเตี๋ยว 15 ชั้น อุณห๓มิ 25 - 40 องศาเซลเซียสความร้อนที่ใช้ได้จากการปรับคืนความร้อนที่ชุดคอยล์ร้อน (Condenser) จำนวน 4 ชุด และมีพัดลมชุดละ 3 ตัว

In the process of instant noodle production, noodle plate is pre-dried by using hot air from oven to reduce moisture content. After that noodle plate is aged about six hours or over night for the equilibration of noodle condition. After aging, noodle plate will be sepalated and cut into desirable size. Loss of noodle will be developed during separation. Study of aging process by using heat pump dryer and the quality of noodle at different conditions will be done to prevent the loss and reduce processing time. Result of the study will be developed to design continuous processing of instant noodle.

The study was divided into two sessions. The first one involved with the study and the examination of the properties of noodle during the production processing line of the plant and also compared the properties with noodle aged in heat pump dryer at various conditions. The experiment results indicated that the optimum condition were to cool the noodle plate at 15 ํC for 12 minutes then heat up to 35-40 ํC for 18 minutes and the quality of the noodle was acceptable.

The results of the first session were used in second one to design a heat pump dryer for the production of the instant noodle plant. The heat pump dryer unit composes of two parts: (1) Cool air chamber temperature at 15 ํC dimension of 0.96 m width, 6.70 m length, 15 layers and 2 sets of air conditioner of 2.5 tons of refrigeration consisting of a compressor, an evaporator and 3 axial flow fans each. (2) Warm air chamber temperature at 35-40 ํC dimension of 0.96 m width, 10.08 length, 15 layers and 4 condensing unit with 3 axial flow fans each.

บรรณานุกรม :
พุทธชาด เมฆทอง , อรอนงค์ นัยวิกุล , วารุณี วารัญญานนท์ , เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ , Puttachard Mekthong , Onanong Naivikul. , Warunee Varanyanond , Chao Inprasit . (2544). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการปรับปรุงกระบวนการอบแห้งแผ่นก๋วยเตี๋ยวโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบ Heat pump dryer.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พุทธชาด เมฆทอง , อรอนงค์ นัยวิกุล , วารุณี วารัญญานนท์ , เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ , Puttachard Mekthong , Onanong Naivikul. , Warunee Varanyanond , Chao Inprasit . 2544. "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการปรับปรุงกระบวนการอบแห้งแผ่นก๋วยเตี๋ยวโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบ Heat pump dryer".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
พุทธชาด เมฆทอง , อรอนงค์ นัยวิกุล , วารุณี วารัญญานนท์ , เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ , Puttachard Mekthong , Onanong Naivikul. , Warunee Varanyanond , Chao Inprasit . "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการปรับปรุงกระบวนการอบแห้งแผ่นก๋วยเตี๋ยวโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบ Heat pump dryer."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2544. Print.
พุทธชาด เมฆทอง , อรอนงค์ นัยวิกุล , วารุณี วารัญญานนท์ , เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ , Puttachard Mekthong , Onanong Naivikul. , Warunee Varanyanond , Chao Inprasit . การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการปรับปรุงกระบวนการอบแห้งแผ่นก๋วยเตี๋ยวโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบ Heat pump dryer. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2544.