ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง เอสทีอาร์ 20

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง เอสทีอาร์ 20
นักวิจัย : กิตติพจน์ ดรรชนีกุล , เพชรดา บัวสมบูรณ์ , เสกสรร พาป้อง , ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , Kittipoj Datchaneekul , Pechda Buasomboon , Seksan Papong , Pomthong Malakul
คำค้น : Engineering and technology , Environmental indicators , Materials engineering , Polymers , Rubber Smoked Sheet industry , STR 20 Industry , ดัชนีสิ่งแวดล้อม , ยางแท่ง เอสทีอาร์ 20 , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สิ่งแวดล้อม , อุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน , เครื่องชี้ภาวะสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/6919
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยนับตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา โดยประเทศไทยเป็นผู้ผลิต อันดับหนึ่งของโลก ปัจจุบันการส่งออกยางพาราสามารถทำรายได้ให้กับประเทศปีละไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาท หลายปีที่ ผ่านมา ได้มีการพัฒนายางธรรมชาติให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับยางสังเคราะห์ เพื่อใช้ทดแทนยางสังเคราะห์ที่มีน้ำมันเป็น วัตถุดิบหลักในการผลิต เนื่องจากแหล่งน้ำมันจะหมดไปในอนาคตอันใกล้ ซึ่งจะทำให้ยางสังเคราะห์ที่เป็นผลผลิตจาก อุตสาหกรรมปิโตรเคมีมีราคาแพงขึ้น ส่งผลให้ยางธรรมชาติจึงมีความสำคัญมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอุตสาหกรรม ยางธรรมชาติก่อให้เกิดปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดด้าน สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง STR 20 ของประเทศไทย ประกอบด้วย อัตราการ ใช้พลังงาน วัตถุดิบ ของเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยใช้แบบสำรวจข้อมูลและแบบสอบถาม เป็นเครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

ผลการศึกษาเบื้องต้น พบว่า ดัชนีชี้วัดด้านด้านการใช้ไฟฟ้าต่อผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน และ ยางแท่ง STR 20 คิดเป็น 0.61 และ 167.46 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตัน ตามลำดับ ดัชนีชี้วัดด้านการใช้น้ำต่อผลิตภัณฑ์ของ อุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง STR 20 เท่ากับ 0.63 และ 2.61 ลูกบาศก์เมตร/ตัน ตามลำดับ ดัชนีชี้วัดด้านการใช้ เชื้อเพลิงต่อผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน (ไม้ฟืน) และยางแท่ง STR 20 (ก๊าซ LPG) เท่ากับ 872.73 เมกะจูล/ ตัน และ 2,085.73 เมกะจูล/ตัน ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังทำการวิเคราะห์ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผล กระทบต่อภาวะโลกร้อนในอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง STR 20 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.05 kg CO2 และ 318 kg CO2 ตามลำดับ ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดสมรรถนะสิ่งแวดล้อมที่พัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุง เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Rubber is one of the most important economic trees to Thai economy since 1991. Thailand is the leading producer of natural rubber in the world. Currently, the rubber export can create an annual income of at least 200,000 million baht each year. In recent years, there has been the development on natural rubber in order to improve its properties to be comparable to those of synthetic rubber so that the natural rubber can be used as a substitute for synthetic rubber. This is a result of the depletion of oil reserve which is the main raw material to produce petrochemical feedstock for synthetic rubber production, thus causing an increase in the price of synthetic rubber. As a consequence, natural rubber has become more important recently. However, the development of natural rubber industry may also have impact on natural resources and environment. The objective of this research was to develop appropriate indicators to assess the environmental performance of Thailand’s rubber smoked sheet and STR 20 industry from relevant information such as energy consumption rate, raw materials and utilities used and wastes generated from the rubber making process. Questionnaire and survey forms were used as a tool to collect data for analysis and evaluation.

The preliminary results of this work revealed that the environmental performance indicators for electricity consumption of rubber smoked sheet and STR 20 production were 0.61 and 167.46 KWh-hr/ton, respectively. The water consumption in the production of rubber smoked sheet and STR 20 were 0.63 and 2.61 m3/ton, respectively. The energy indicators in terms of fuel consumption were 872.73 MJ/ton and 2,085.73 MJ/ton of rubber smoked sheet and STR 20, respectively. In addition, this work also analyzed the greenhouse gas emission and also cumulatively impact on the global warming potential of rubber smoked sheet and STR 20 were 3.05 and 318 kg CO2. These environmental indicators can be used as a baseline of the production of rubber smoked sheet and STR 20 for the improvement of the technique and processes towards the efficient reduction the environmental burdens.

บรรณานุกรม :
กิตติพจน์ ดรรชนีกุล , เพชรดา บัวสมบูรณ์ , เสกสรร พาป้อง , ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , Kittipoj Datchaneekul , Pechda Buasomboon , Seksan Papong , Pomthong Malakul . (2551). การพัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง เอสทีอาร์ 20.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กิตติพจน์ ดรรชนีกุล , เพชรดา บัวสมบูรณ์ , เสกสรร พาป้อง , ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , Kittipoj Datchaneekul , Pechda Buasomboon , Seksan Papong , Pomthong Malakul . 2551. "การพัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง เอสทีอาร์ 20".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
กิตติพจน์ ดรรชนีกุล , เพชรดา บัวสมบูรณ์ , เสกสรร พาป้อง , ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , Kittipoj Datchaneekul , Pechda Buasomboon , Seksan Papong , Pomthong Malakul . "การพัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง เอสทีอาร์ 20."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
กิตติพจน์ ดรรชนีกุล , เพชรดา บัวสมบูรณ์ , เสกสรร พาป้อง , ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา , Kittipoj Datchaneekul , Pechda Buasomboon , Seksan Papong , Pomthong Malakul . การพัฒนาดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมยางแผ่นรมควัน และยางแท่ง เอสทีอาร์ 20. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.