ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องกัด ซี เอ็น ซี แบบประหยัดเพื่อเป็นชุดสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ซี เอ็น ซี แบบประหยัด

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องกัด ซี เอ็น ซี แบบประหยัดเพื่อเป็นชุดสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ซี เอ็น ซี แบบประหยัด
นักวิจัย : อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ , กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ , กิตติพงศ์ เอกไชย , วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล , อุดม โกมินทร์ , ภานุพันธ์ ขวัญสุด , พงศกร สีขาว , ชลลดา ธีระวร , Apicit Tantaworrasilp , Kanokvate Tungpimolrut , Kittipong Ekkachai , Wuttikorn Chaopramualkul
คำค้น : Aids and devices , Automatic control , Automatic control systems , Engineering and technology , Machinery , Manufacturing engineering , Mechanical engineering , Teaching , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , สื่อการสอน , เครื่องกัดซีเอ็นซี , เครื่องจักรกล , เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/5152
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สถาบันไทย-เยอรมัน (ทีจีไอ) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องกัด ซี เอ็น ซี เพื่อเป็นชุดสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ซี เอ็น ซี แบบประหยัดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งเล็งเห็นว่ามีประโยชน์แก่วิทยาลัยในสังกัด สอศ. ในสาขาวิชาแม่พิมพ์ โดยสามารถเพิ่มศักยภาพทางด้านการพัฒนาเครื่องกัด ซี เอ็น ซี แบบประหยัด แก่อาจารย์ของวิทยาลัยฯที่เข้าร่วมโครงการ ดังนั้นทั้งสามหน่วยงานจึงเห็นควรให้มีการสนับสนุนโครงการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยทาง สอศ. จะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงบประมาณการพัฒนาเครื่องกัด ซี เอ็น ซี รวมถึงการออกแบบเครื่องกัด ซี เอ็น ซี ขนาดเล็ก หน่วยงานทีจีไอสนับสนุนการออกแบบระบบไฟฟ้าหลักของเครื่องกัด ซี เอ็น ซี และหน่วยงานเนคเทคสนับสนุนบอร์ดเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ของเครื่องกัด ซี เอ็น ซี รวมถึงการเป็นวิทยากรฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมควบคุมเครื่องกัดอัตโนมัติ หรือ Enhanced Machine Controller (EMC) โดยวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่ 2 มีจำนวน 20 วิทยาลัย ด้วยทางคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีโนโยบายให้การสนับสนุนวิทยาลัยในสังกัดที่มีการเรียนการสอนสาขาวิชาแม่พิมพ์ โดยจะสนับสนุนให้มีเครื่องกัด ซี เอ็น ซี สำหรับการเรียนการสอน แต่เนื่องจากเครื่องกัดเหล่านี้มีราคาค่อนข้างสูง ทำให้ทาง สอศ. เกิดแนวคิดที่จะทำอย่างไรให้อาจารย์ของวิทยาลัยต่างๆ มีความรู้ ความสามารถ ในการประกอบเครื่องกัด ซี เอ็น ซี ขึ้นเอง โดยใช้โปรแกรมหรือชุดควบคุมแบบโอเพนซอร์ส ดังนั้นทาง สอศ. จึงได้ประสานงานไปยังสถาบันไทย-เยอรมัน ในการให้การสนับสนุนเรื่องการฝึกอบรมวิชาเกี่ยวกับการสร้างแม่พิมพ์ให้แก่ อาจารย์ของวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงได้ขอความอนุเคราะห์มายัง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เพื่อช่วยสนับสนุนการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมควบคุมเครื่องกัด ซี เอ็น ซี อัตโนมัติ หรือ Enhanced Machine Controller (EMC) ซึ่งทางเนคเทคเองได้มีการเปิดอบรมมาโดยตลอด โดยโครงการนี้ทางห้องปฏิบัติการฯเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่ง ในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถสร้างหรือพัฒนาเครื่องกัด ซี เอ็น ซี ขนาดเล็กขึ้นมาใช้สำหรับเป็นชุดสื่อการเรียนการสอนแบบประหยัด และนำไปสู่การสร้างอาชีพภายในชุมชนได้อีกด้วย ซึ่งหากโครงการนี้ประสบผลสำเร็จ วิทยาลัยสังกัด สอศ. ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเครื่องกัด ซี เอ็น ซี ขนาดเล็กไปใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนในสาขาวิชาแม่พิมพ์ รวมถึงสามารถนำไปสร้างเครื่องกัด ซี เอ็น ซี เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยนั้นๆ จากโครงการสร้างเครื่องกัด ซี เอ็น ซี สำหรับชุดสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ซี เอ็น ซี แบบประหยัด รุ่นที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยมีวิทยาลัยสังกัด สอศ. ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 15 แห่ง พบว่าบุคลากรของ สอศ. ที่เข้ารับการฝึกอบรมการสร้างเครื่องกัด ซี เอ็น ซี มีทักษะทางระบบไฟฟ้าของเครื่องกัด ซี เอ็น ซี มากขึ้น ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างเครื่องกัด ซี เอ็น ซี แบบประหยัดขึ้นเอง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิทยาลัยได้ และจากผลการดำเนินงานนี้เอง ทำให้ทาง สอศ. มีแนวคิดที่จะสานต่อโครงการนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เพื่อให้ครอบคลุมวิทยาลัยสังกัด สอศ. ทั่วประเทศ จึงได้หารือกับสถาบันไทย-เยอรมัน และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เพื่อทำบันทึกข้อตกลงให้การสนับโครงการสร้างเครื่องกัด ซี เอ็น ซี สำหรับชุดสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ซี เอ็น ซี แบบประหยัด รุ่นที่ 2 โดยได้ทำการคัดเลือกวิทยาลัยสังกัด สอศ. จำนวน 20 แห่ง

บรรณานุกรม :
อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ , กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ , กิตติพงศ์ เอกไชย , วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล , อุดม โกมินทร์ , ภานุพันธ์ ขวัญสุด , พงศกร สีขาว , ชลลดา ธีระวร , Apicit Tantaworrasilp , Kanokvate Tungpimolrut , Kittipong Ekkachai , Wuttikorn Chaopramualkul . (2552). โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องกัด ซี เอ็น ซี แบบประหยัดเพื่อเป็นชุดสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ซี เอ็น ซี แบบประหยัด.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ , กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ , กิตติพงศ์ เอกไชย , วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล , อุดม โกมินทร์ , ภานุพันธ์ ขวัญสุด , พงศกร สีขาว , ชลลดา ธีระวร , Apicit Tantaworrasilp , Kanokvate Tungpimolrut , Kittipong Ekkachai , Wuttikorn Chaopramualkul . 2552. "โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องกัด ซี เอ็น ซี แบบประหยัดเพื่อเป็นชุดสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ซี เอ็น ซี แบบประหยัด".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ , กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ , กิตติพงศ์ เอกไชย , วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล , อุดม โกมินทร์ , ภานุพันธ์ ขวัญสุด , พงศกร สีขาว , ชลลดา ธีระวร , Apicit Tantaworrasilp , Kanokvate Tungpimolrut , Kittipong Ekkachai , Wuttikorn Chaopramualkul . "โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องกัด ซี เอ็น ซี แบบประหยัดเพื่อเป็นชุดสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ซี เอ็น ซี แบบประหยัด."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
อภิสิทธิ์ ตันตระวรศิลป์ , กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ , กิตติพงศ์ เอกไชย , วุฒิกร เชาว์ประมวลกุล , อุดม โกมินทร์ , ภานุพันธ์ ขวัญสุด , พงศกร สีขาว , ชลลดา ธีระวร , Apicit Tantaworrasilp , Kanokvate Tungpimolrut , Kittipong Ekkachai , Wuttikorn Chaopramualkul . โครงการวิจัยพัฒนาเครื่องกัด ซี เอ็น ซี แบบประหยัดเพื่อเป็นชุดสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี ซี เอ็น ซี แบบประหยัด. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.