ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ
นักวิจัย : ประกาศิต กายะสิทธิ์ , Prakasith Kayasith
คำค้น : Assistive Technology , Daily living tools , Engineering and technology , Older people , People with disabilities , Self-help devices for people with disabilities , Technology for social development and disability person , คนพิการ , ผู้พิการ , ผู้สูงอายุ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/5128
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตอิสระสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ เป็นโครงการต่อเนืองจากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสู่ชุมชน (รหัสโครงการ AN5002) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องภายใต้ความร่วมมือของหลายหน่วยงาน คือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มผู้นำชุมชนคนพิการ และองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น โดยอาศัยการประสานงานผ่านโครงการการดูแลคนพิการโดยชุมชน (Community Based Rehabilitation-CBR) และเครือข่ายงานวิจัยในส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันพัฒนา/ถ่ายทอด เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการใช้งานในระดับชุมชน โดยมีจุดประสงค์หลักในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ โดยมีชุดปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน (RF 1:4 และ IR Remote Control) และระบบเตือนภัยฉุกเฉิน เป็นโครงการในปี 2551 สำหรับอุปกรณ์ที่จะพัฒนาและส่งมอบภายใต้ขอเสนอโครงการนี้ คือ ระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านแบบสแกนโหมด (RF 1:8 with single switch ส่งมอบภายในปีงบประมาณ 2552) และระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านศูนย์หรือหน่วยกู้ชีพ (SOS ระยะ 1 ส่งมอบภายในปีงบประมาณ 2552 ระยะ 2-3 ส่งมอบภายในปีงบประมาณ 2553 - 2554) นอกจากต้นแบบอุปกรณ์ต่างๆแล้ว ผลลัพธ์หลักๆที่ทางโครงการคาดว่าจะสามารถส่งมอบได้คือ 1. การนำเสนอผลงานทางวิชาการ 2. การพัฒนาบุคลากรในชุมชน และ 3. เครือข่ายความร่วมมือในรูปแบบของข้อตกลงอย่างเป็นทางการ การส่งมอบเทคโนโลยีสู่ผู้ใช้ สามารถดำเนินการผ่านเครือข่ายความร่วมมือ 4 ฝ่าย คือ 1. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสถาบันวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟูและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกับเครือข่ายงานวิจัย ทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนด้านงานวิจัย/พัฒนา/ถ่ายทอดเทคโนโลยี 2. เครือข่ายสถานศึกษาในชุมชน รับผิดชอบด้านการรับมอบเทคโนโลยีและฝึกอบรมบุคลากรในชุมชน 3. กลุ่มองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น/เอกชน/ภาครัฐที่รับผิดชอบ รับหน้าที่ด้านการจัดหางบประมาณในการจัดทำ/ติดตั้ง/ดูแล โครงการในชุมชน และ 4. องค์กรต่างๆด้านคนพิการ เช่นมูลนิธิพระมหาไถ่และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จะเป็นเจ้าภาพในการประสานงานระหว่างโครงการกับกลุ่มผู้นำชุมชน โดยในปีงบประมาณ 2552 จะมีชุมชนเป้าหมายในเขตเทศบาลเมืองพัทยาผ่านการคัดเลือกจาก มูลนิธิพระมหาไถ่ และชุมชนนำร่องเดิมผ่านโครงการเมืองน่าอยู่ และศูนย์การเรียนรู้ CLC ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สำหรับปีงบประมาณ 2553 จะมีการดำเนินงานต่อเนื่องในกลุ่มเดิมและมีแผนขยายการทำงานสู่สถานดูแลผู้ สูงอายุ ภายใต้การดำเนินงานของกรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :
ประกาศิต กายะสิทธิ์ , Prakasith Kayasith . (2552). โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประกาศิต กายะสิทธิ์ , Prakasith Kayasith . 2552. "โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ประกาศิต กายะสิทธิ์ , Prakasith Kayasith . "โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ประกาศิต กายะสิทธิ์ , Prakasith Kayasith . โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการดำรงชีวิตอิสระ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.